• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Son SayıEditör
Nezir TEMUR

Editör Yardımcısı
Filiz GÜVEN

ANKARA  Mart 2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe ALKAN Hüseyin MERTOL Gamze MERTOL  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI ss. 1-11
THE USE OF REBUS AS A DIFFERENTIATION EXAMPLE IN SPECIFICALLY TEACHING STUDENTS 'COMPUTER TECHNOLOGY COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702886
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali SÖNMEZ  
ANADOLU’DAN KAÇIRILAN MİRAS: TROYA HAZİNELERİ ss. 12-40
HERITAGE SMUGGLED FROM ANATOLIA: THE TREASURES OF TROİA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702893
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysel ERDOĞAN  
TÜRKİSTAN’DA RUS İŞGALLERİNİN BİR PARÇASI: TRANS- HAZAR DEMİRYOLU PROJESİ (1879-1903) ss. 41-60
A PART OF RUSSIAN OCCUPATIONS IN TURKISTAN: TRANS-CASPIAN RAILWAY PROJECT (1879-1903)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702897
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu KAMACI GENCER  
GENEL TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE TANIMLAMA SORUNU: SÜT ANA MADDESİ ss. 61-77
DEFINITION PROBLEM IN GENERAL TURKISH DICTIONARIES: THE MAIN ENTRY OF MILK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702902
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ÖZKAN  
CUMHURİYETİN 10. YILINDA TAŞPINAR DERGİSİNDE YAYIMLANAN MANİLERİN FOLKLOR VE İDEOLOJİ EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRMESİ ss. 78-92
AN ASSESSMENT OF MÂNİS PUBLISHED IN TAŞPINAR JOURNAL IN THE 10TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC FROM THE PERSPECTIVE OF FOLKLORE AND IDEOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702905
Özet | Abstract | Tam Metin |


Koray ÜSTÜN  
ENGELLERİ EDEBİYATLA AŞMAK: ENGELLİ YAZARLARIN TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE KATKILARI ss. 93-104
OVERCOMING THE OBSTACLES WITH LITERATURE: THE CONTRIBUTION MADE BY DISABLED AUTHORS TO TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702914
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlsever RAMİ  
KONSTANTİN BAZİLİ’NİN YENİ KONSTANTİNOPOLİS YAZILARI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss. 105-117
A STUDY OF NEW ESSAYS ON CONSTANTINOPLE OF KONSTANTIN BASILI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702924
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet AKKAN Nadire Emel AKHAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNCEL OLAYLARI ARGÜMANTASYON TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRMELERİ ss. 118-139
PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ EVALUATION OF CURRENT EVENTS BY USING ARGUMENTATION TECHNIQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702930
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nabi Kobotarian AZEROĞLU Roghaiyeh AZİZPOUR  
İRAN TÜRKLERİ’NDE SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA ÂŞIK ‎DESTANLARI VE MİLLİ BİLİNÇ ss. 140-150
THE EPIC STORY AND NATIONAL CONSCIOUSNESS IN THE ‎CONTEXT OF ORAL TRADITION IN IRAN TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702937
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ümit KAHRAMAN Osman Tayyar ÇELİK  
ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME ss. 151-177
A THEMATIC REVIEW ON RESEARCH ON TEACHER EMPOWERMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702937
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgay KABAK  
BAMSI BEYREK BOYUNUN TRABZON VARYANTI BASI BÖYREK ÜZERİNE BİR İNCELEME ss. 178-197
AN INVESTİGATİON ON BASİ BÖYREK EPİC STORY- A TRABZON VERSİON OF BAMSİ BEYREK EPİC STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.631996
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burak KÜRKÇÜ  
DEĞİŞEN GÜÇ ALGISI EKSENİNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE ULUS DEVLETİN GÜVENLİK İNŞASI ss. 198-210
THE CONCEPT OF SECURITY CULTURE UNDER THE CHANGING DYNAMICS FOR PERCEPTION OF POWER AND SECURITY BUILDING OF THE NATION STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.650676
Özet | Abstract | Tam Metin |


Raşit ÇÖLOĞLU  
CUSUP MAMAY'IN TOLTOY DESTANI’NDA ETNİK YAPI ss. 211-229
ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В ЭПОСЕ "ТОЛТОЙ" ЖУСПА МАМАЙ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.629509
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra KIZILAY  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ* ss. 230-240
INVESTIGATION OF METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.633966
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özer ÖZBOZDAĞLI  
5 TEMMUZ 1902 SELANİK DEPREMİ ss. 241-250
THE SSALONIKI JULY 5, 1902 EARTHQUAKE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.654037
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu BOY Gökay DURMUŞ Sibel Sadi YILMAZ  
LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBi YÖNÜNÜN ELE ALINMASI ss. 251-278
DISCUSSION OF KARS IN TERMS OF HISTORY AND LITERATURE IN HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702971
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZKAN  
RUANDA'YI HATIRLAMAK: JEAN PHILIPPE STASSEN'İN DÉOGRATIAS İSİMLİ GRAFİK ROMANINDA TARİH, BELLEK VE SOYKIRIM ss. 279-289
REMEMBERING RWANDA: HISTORY, MEMORY AND GENOCIDE IN JEAN PHILIPPE STASSEN’S WORK DÉOGRATIAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.679788
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çetin KAYA  
XIII. YÜZYIL BÜYÜK MOĞOL ULUSU’NDA KAĞAN VE HAN UNVANLARININ KULLANIMINA DAİR BİR İNCELEME ss. 290-297
A STUDY ON THEUSAGE OF KHAGANANDKHAN İN GREAT MONGOLİANULUS İN THE13TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.661403
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel LİDAR Hande ALTAR LİDAR  
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI ss. 298-314
A NEW APPROACH IN COMPARATIVE LITERATURE: THE VARIATION THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.656079
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÇETİN  
İNGİLİZ KONSÜL RAPORLARINA GÖRE 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ ss. 315-346
THE DETERMINANTS OF THE COMMERCIAL LIFE IN THE OTTOMAN PORTS ACCORDING TO THE BRITISH CONSULAR REPORTS AT THE END OF THE 19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.650139
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turan KOCABIYIK Esra AKSOY Türker TEKER  
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ ss. 347-365
THE INFLUENCE OF MACROECONOMİC VARİABLES ON THE PRİCE OF PARK MAVERA III REAL ESTATE CERTİFİCATE WİTH TODA-YAMAMOTO ANALYSİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.703027
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri