• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


8 SayıEditör
Hanife ÇAYLAK

Editör Yardımcısı


ANKARA  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBadegül CAN EMİR  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЕСТИ ВОЕННОГО ПРОЗАИКА ЮРИЯ БОНДАРЕВА «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» ss.1-12
PSYCHOLOGICAL APPROACH TO NOVEL “THE BATTALIONS REQUEST FIRE” OF THE WAR PROSE WRITER YURI BONDAREV

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin KANDEMİR  
DOSTOYEVSKİ DÜŞÜNCESİNDE TÜRK-İSLAM OLGUSU VE OSMANLI RUS SAVAŞI ÇERÇEVESİNDE DOĞU SORUNU ss.13-21
THE TURKISH-ISLAMIC CONCEPT IN DOSTOYEVKS'S THOUGHT AND THE EASTERN QUESTION IN THE FRAMEWORK OF OTTOMAN RUSSIAN WAR

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aleksandr LYUSI  
ПОЭТИЧЕСКИЙ ГОЛОС ЕВРАЗИИ Прогулки с Велимиром Хлебниковым по «волжскому тексту»: к 130-летию со дня рождения поэта ss.22-30
POETIC VOICE OF EURASIA Walks with Velimir Khlebnikov in "the Volga text": to the 130 anniversary since the birth of the poet

Özet | Abstract | Tam Metin |


Lyudmila Petrovna MUHAMMED Hanife ÇAYLAK  
METİNLE ÇALIŞMA SÜRECİNDE TAHMİN MEKANİZMASININ İŞLEYİŞ SORUNU VE DİL KİŞİLİĞİNİN İNTERAKTİF ÖZELLİKLERİ ss.31-49
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ АНТИЦИПАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Alexey OVÇARENKO Hanife ÇAYLAK  
О РОЛИ И МЕСТЕ ХУДОЖНИКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-1930-Х ГОДОВ: ПОЭЗИЯ. ОБЩИЙ ОЧЕРК ss.50-62
ON THE ROLE AND PLACE OF THE ARTIST IN RUSSIAN LITERATURE OF 1920-1930th: POETRY. GENERAL ESSAY.

Özet | Abstract | Tam Metin |


Natalya L. PUSHKAREVA  
МИФОЛОГЕМА «УЧЁНАЯ ЖЕНЩИНА» В СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ КИНО ss.63-87
MYTH ABOUT WOMEN SCIENTIST IN SOVIET AND POST-SOVIET CINEMA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sebine ABİD  
CENGİZ DAĞCI'NIN ROMANLARINDA TATARLIK VE TÜRKLÜK KİMLİĞİNE MENSUPLUK ALGISI ss.88-98
THE SENSE OF BELONGING TO TATAR AND TURKIC IDENTITY IN CENGIZ DAGCI’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurzhan ABİSHOV Kurban ÜNLÜÖNEN  
KAZAKİSTAN TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞME PERSPEKTİFLERİ ss.99-109
CURRENT SITUATION OF TOURISM AND PROSPECTS OF KAZAKHSTAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Pakizat ADİYEVA  
KAZAK VE BAZI TÜRK DÜNYASINDAKİ DİNLEYİCİ VE ANLATICI PERFORMANSI HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR ss.110-125
RESEARCH ABOUT PERFORMANCE LİSTENER AND NARRATOR in KAZAKH AND SOME TURKISH WORLD

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÜSTÜN Murat AKDAĞ  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ALGISI İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.126-138
RELATİONSHİP BETWEEN PERCEPTİON PERFECTİONİSM ANXİETY LEVELS OF SCHOOL ADMİNİSTRATORS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül Ulutaş AVCU  
OYUN TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ BEŞ YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss.139-149
EXAMINING THE EFFECT OF THE GAME-BASED TRAINING PROGRAM ON BASIC MOVEMENT SKILLS OF CHILDREN IN THE AGE GROUP OF FIVE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYGEN  
TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE SOSYAL YARDIM YAKLAŞIMI ÜZERİNE: ELAZIĞ ÖRNEĞİ ss.124-147
ON POVERTY AND SOCIAL AID APPROACH IN TURKEY: EXAMPLE OF ELAZIG

Özet | Abstract | Tam Metin |


Özkul ÇOBANOĞLU  
GÖÇMEN FOLKLORU BAĞLAMINDA BREZİLYA FAVELALARIYLA TÜRKİYE GECEKONDU MAHALLELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ss.180-196
A COMPARİSON BETWEEN BRAZİLİAN SLUMS AND TURKİSH SHANTYTOWNS İN THE CONTEXT OF IMMİGRANT FOLKLORE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz GÜVEN  
KARS KÜLTÜRÜNDE KIZ KAÇIRMA /KAÇIŞMA GELENEĞİNİN SOSYO-KÜLTÜREL ARKA PLANI ss.197-205
ABDUCTION IN KARS CULTURE / SOCIO-CULTURAL BACKGROUND OF ABDUCTION TRADITION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Elmira HAMİTOVA  
KAZAKÇADA ETNO-KÜLTÜR TARİHİ VE BİLGİ KAYNAĞI AÇISINDAN ESKİMİŞ SÖZCÜKLER ss.206-218
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЭТНОМӘДЕНИ ТАРИХ ПЕН ТІЛДІК ПРОЦЕСТЕРДІҢ «АҚПАРАТ КӨЗІ» – КӨНЕРГЕН СӨЗДЕР ХАҚЫНДА

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aygün Ahmed ORUÇOVA  
HATUN VE SEDEREK HARAYI VAGİF MEMMEDOV`UN ŞİİRLERİNDE ss.219-227
CRY OF KHATUN AND SADARAK IN VAGIF MAMMADOV’S WORKS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru ŞENOCAK  
HALK ANLATI VE İNANIŞLARINDA MİTOLOJİK BİR MEYVE: NAR ss.228-251
A MYTHOLOGICAL FRUIT: POMEGRANATE IN FOLK NARRATIONS AND BELIEFS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
GENEL HATLARIYLA ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE GELENEĞİN TEMSİLCİLERİNDEN ÂŞIK İSMAİL TEZANİ’YE DAİR ss.252-265
MINSTRELSY TRADITION IN BRIEF AND ISMAIL TEZANI FROM TRADITION REPRESENTATIVES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya ÇAKIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KADINLARIN SINIFI ÜCRETLİ EV EMEĞİ VE KADIN ÖZNELLİĞİNİN İNŞASI ss.266-285
"WOMEN'S CLASS: HOUSE LABOR OF CHARGE AND BUILDING OF WOMEN SUBJECTIVITY" ANALYSIS OF BOOK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri