• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


7 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı
Kürşat ÖNCÜL

ANKARA  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzkul ÇOBANOĞLU Sacide ÇOBANOĞLU  
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE KONUŞMALIK TÜRLER BAĞLAMINDA SÖZEL NASİHATLER, DUA VE BEDDUALAR ss.1-32
THE ORAL ADVCES, PRAYERS AND CURSES IN THE CONTEXT OF CONVERSATIONAL GENRES IN TURKISH FOLK CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Osman ABDURREZZAK  
YAYGIN EĞİTİM BAĞLAMINDA SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ AÇISINDAN KÖY ODALARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ ss.33-47
THE VILLAGE CHAMBERS IN THE CONTEXT OF NON-FORMAL EDUCATION IN TERMS OF SOCUO-CULTURAL FUNCTIONS: A CASE STUDY OF KASTAMONU

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut DAVULCU  
AHLAT YÖRESİ TAŞ USTALIĞI GELENEĞİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS AÇISINDAN ÖNEMİ VE YAPI USTASI TAHSİN KALENDER ss.48-80
STONEMASONRY TRADITION OF AHLAT REGION AND STONE MASTER TAHSIN KALENDER IN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE PERSPECTIVE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Asif HACIYEV  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA ÇADIRLA İLGİLİ BAZI SÖZLER HAKKINDA ss.81-86
ABOUT SOME WORDS ON TENTIN THE BOOK OF “DADA GORGUD”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Anar AZİZSOY  
SİYAH KALEM YAPITLARINDAKİ ŞAMANİST VE İSLAMİ ÖĞELER ÜZERİNE NOTLAR ss.87-100
ИСЛАМСКИЕ МОТИВЫ И ГРАФИКА ШАМАНИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОДПИСАННЫХ СИЯХ КАЛЕМ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür SARI GÜNCEL ÖNKAL  
DÖNÜŞEN KİMLİKLER VE VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA LAİK DÜŞÜNCE-SEKÜLER EYLEM ss.101-116
LAIC THOUGHT AND SECULAR ACTION IN RELATED TO CITIZENSHIP AND TRANSFORMING IDENTITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Gulmira OSPANOVA  
ANLAM DEĞİŞMELERİNİN ÖRTMECELERDEKİ YERİ ss.117-123
THE PLACE OF SEMANTIC CHANGES IN EUPHEMISM

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ŞENEL  
ADBİLİM AÇISINDAN KİŞİ ADLARININ YANLIŞ YAZIMINA ÖRNEK BİR AD: MUHAMMED/T (KARS İLİ ÖRNEĞİ) ss.124-134
A SAMPLE FOR WRONG SPELLİNG OF PERSONEL NAMES FROM THE ASPECT OF ONAMATOLOGY: MUHAMMAD/T (SAMPLE OF KARS)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÇOLAK  
“BİR HİKEMİ TARZ ŞAİRİ: HAŞMET” ss.135-171
“HAŞMET AS A HIKEMI POET”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilal GÖK  
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİN’DE ERMENİLER:Başlangıcından Melikşah’ın Ölümüne Kadar (1018-1092) ss.172-185
ARMENIANS IN GREAT SELJUK EMPIRE:From Initiation Until Death of Melikşah (1018-1092)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hanife ÇAYLAK Анна Юрьевна Дмитриева  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ НОСИТЕЛЯМ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ss.186-191
FEATURES of TEACHING “VERBS of MOTION” (VoM) in THE PRESENT TENSE to THE TURKISH LANGUAGE SPEAKERS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Figen ATABEY  
HATAY’IN ANAVATANA KATILMA SÜRECİ ss.192-209
THE ACCESSION PERIOD OF HATAY TO MOTHERLAND

Özet | Abstract | Tam Metin |


Dairbaeva Gulanda BEGALİEVA Shadinova Gulzira ABİLASANOVNANİ  
THE DOCTRINE OF THE KNOWABILITY OF THE WORLD IN THE PHILOSOPHY OF MEDIEVAL PHILOSOPHER ZAKARIA AL-RAZI ss.210-216
ДОКТРИНА ПОЗНАНИЯ МИРА В ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ФИЛОСОФА ЗАКАРИЯ АЛЬ РАЗИ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Samettin GÜNDÜZ Remzi YILDIRIM Dinara RAYIMBEKOVA  
THE LANGUAGE PROBLEM OF MEDICAL STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION OF VIDEO TELECONFERENCE COURSE ss.217-221
THE LANGUAGE PROBLEM OF MEDICAL STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION OF VIDEO TELECONFERENCE COURSE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri