• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


20 SayıEditör
Özgür Kasım AYDEMİR

Editör Yardımcısı
Işıl AYDIN ÖZKAN

ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe ATICI ARAYANCAN  
AKKOYUNLU SARAYINDA BİR BEGÜM YA DA MEHD-İ ULYÂ: SELÇUKŞAH BEGÜM ss.1-11
A BEGUM OR MEHD-İ ULYA IN THE AQ QOYUNLU PALACE: SELÇUKŞAH BEGÜM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.634351
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ERARSLAN Ece Zehir TOPKAYA  
İLKOKUL İKINCI SINIF İNGILIZCE ÖĞRETIM PROGRAMI DEĞERLENDIRME ÖLÇEĞI GELIŞTIRME ÇALIŞMASI ss.12-34
DEVELOPING A SCALE TO EVALUATE TURKISH PRIMARY SCHOOL SECOND GRADE ENGLISH LANGUAGE TEACHING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664164
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah ÇETİN Bora YILMAZ  
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E BARTIN’DA BELEDİYE TEŞKİLATININ KURULUŞU VE KARŞILAŞILAN YÖNETİMSEL SORUNLAR ss.35 59
THE FOUNDATION OF MUNICIPAL GOVERNMENT IN BARTIN AND ADMINISTRATIVE PROBLEMS ENCOUNTERED FROM THE OTTOMAN TO THE TURKISH REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664167
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz GÜVEN  
BİREYDEN TOPLUMA ERGİNLENME VE CİNSİYETLERE İLİŞKİN CİNSELLİK TEMELLİ ALGI FARKLILIKLARI ss.60-71
PUB ESCENCE FROM INDİVİDUAL TO SOCİETY AND SEXUALİTY BASED PERCEPTİON DİFFERENCES REGARDİNG GENDERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.630742
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gencay SAATCI Serkan TÜRKMEN  
DÜNYA BASININDA TÜRKİYE TURİZMİ İLE İLGİLİ YER ALAN HABERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.72 84
EVALUATION OF THE WORLD PRESS NEWS ABOUT TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664173
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gözde GÜNGÖR  
EMİRHAN YENİKİ’NİN TUGAN TUFRAK (DOĞDUĞUM TOPRAK) VE EYTELMEGEN VASİYET (SÖYLENMEMİŞ VASİYET) ADLI ESERLERİNDE KUŞAK ÇATIŞMASI TEMASI ss.85 93
CONFLICT OF GENERATIONS THEME IN AMIRHAN YENIKI’S FICTIONS; HOMELAND AND UNTOLD WILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.634451
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülbeddin PEKTAŞ  
ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ÖRNEĞİ ss.94 110
PROBLEMS IN ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND SOLUTIONS: ERCIYES UNIVERSITY ACADEMIC STAFF EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664179
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülşah Gaye FİDAN  
THE BRITISH MUSEUM’DA BULUNAN XVII. YÜZYILA AİT TÜRKÇE BİR TABİR-NÂME ss.111 122
A TURKISH DREAM INTERPRETATION BOOK IN THE BRITISH MUSEUM BELONGS TO XVII. CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664182
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat ÖNCÜL  
KÜLTÜRLEŞME AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE SÜNNET ss.123 129
CİRCUMCİSİON İN TURKİSH CULTURE İN TERMS OF CULTURAL İNTEGRATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664189
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nedim BAKIRCI  
DEDE KORKUT KİTABI BAĞLAMINDA OĞUZLARDA TOY GELENEĞİ ss.130 142
BOOK OF DEDE KORKUT IN THE CONTEXT THE OGHUZ OF THE TRADITION IN ENTERTAINMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664207
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tülay YÜREKLİ  
BAHRÎ MEMLÛK HÜKÜMDARLARININ EĞLENCE VE ALIŞKANLIK UNSURU OLARAK ŞARAP ss.143 153
WINE AS AN ELEMENT OF ENTERTAINMENT AND HABIT OF BAHRI MAMLUK RULERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664213
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep TEK  
SAĞALTMA OCAKLARININ TİPOLOJİSİ ÜZERİNE BİR DENEME: KAYSERİ ÖRNEĞİ ss.154 177
AN ESSAY ON THE TYPOLOGY OF HEALING CENTRES KAYSERİ SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664218
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevgi KAVUT  
HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA: ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss.178 201
WEB SITES AND SOCIAL MEDIA AS PUBLIC RELATION TOOLS: A EVALUATION ON RESEARCH COMPANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664223
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep ÇOKAL Filiz DALKILIÇ YILMAZ Meral BÜYÜKKURU  
TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDEKİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİNİN STAJ YÖNERGELERİNİN MESLEĞE UYUMUNUN İNCELENMESİ ss.202 218
EXAMINATION OF COMPLIANCE WİTH PROFESSION OF INTERNSHIP REGULATIONS OF TOURIST GUIDANCE BACHELOR’S DEGREE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664270
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem BAYAR Erhan DURAN  
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE NİTELİK SORUNLARI ss.219 240
QUALİFİCATİON PROBLEMS İN GRADUATE EDUCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664273
Özet | Abstract | Tam Metin |


Koray GÜRPINAR Yunus YILAN Emrah BOZKURT  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.241 254
A STUDY TO DETERMINE THE EXAM ANXIETY OF UNİVERSITY STUDENTS: THE CASE OF AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664279
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ Fatma TEMELLİ  
BANKACILIK FAALİYETLERİNDE HİZMET KALİTESİ, DİNİ HASSASİYET İLE BİLİNİRLİLİĞİN ALGILANAN ŞEFFAFLIK VE GÜVENİRLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ ss.255 271
EFFECTS OF PERCEIVED SERVICE QUALITY, RELIGIOUS SENSIVITYAND FAMILIARITY ON PERCEIVED TRANSPARENCY AND RELIABILITY IN BANKING ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664284
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tamer SARI Abdurrahman TANRIÖĞEN  
ÖĞRETİMDE ÖZERK MOTİVASYON ENVANTERİ (ÖZMOTEN) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ss.272 288
AUTONOMOUS MOTIVATION INVENTORY IN EDUCATION ADAPTATION TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664291
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin BOZ  
TÜRKİYE’DE YETENEK YÖNETİMİ: 2008-2018 DÖNEMİNDE YAYIMLANAN AKADEMİK MAKALELER BAĞLAMINDA BİR ANALİZ ss.289 327
TALENT MANAGEMENT IN TURKEY: AN ANALYSIS ON THE ACADEMIC ARTICLES PUBLISHED IN THE PERIOD OF 2008-2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.664302
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pakize ARIKAN SANDIKÇIOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AYSUN AYDIN VE BAHAR MURATOĞLU PEHLİVAN, ELEŞTİREL DÜŞÜNME: SOSYAL BİLİMLER VE İLETİŞİM PERSPEKTİFİ, İSTANBUL: DER YAYINLARI, 2019 ss.328 331

Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.647784
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri