• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


2 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


Kars  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHuraman HUMMATOVA  
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN «YEDDİ GÖZƏL» POEMASINDA KAMILLƏŞMƏ MODELİNİN ŞƏRHİ ss.1-7
COMMENTARY ON WISDOM MODEL IN NIZMI GANJAVI'S "SEVEN BEAUTIES" POEM

Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed ACAR  
ÇAĞDAŞ RUS VE TÜRK DİLLERİNDE AKRABALIK TERİMİ OLARAK ‘ANA’ ss.8-14
“MOTHER” AS A KINSHIP TERM IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Berna Akyüz SİZGEN  
YUSUF'UN MASALI'NI İNSANLIĞIN MASALI OLARAK OKUMAK ss.15-26
READING YUSUF'S TALE, AS THE TALE OF HUMANITY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa AYDEMİR  
ARADA KALANLARIN ROMANI: ARAF ss.27-43
THE NOVEL OF PURGATORY: ARAF

Özet | Abstract | Tam Metin |


Seriyye GÜNDOĞDU Bayram GÜNDOĞDU  
ZİYA OSMAN SABA’NIN “BEYAZ EV” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.44-48
A STUDY ABOUT THE “WHITE HOUSE” A POETRY WORK WRITTEN BY ZIYA OSMAN SABA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Almaz Ülvi BİNNATOVA  
KLASİKLERİMİZ BEKİR ÇOBANZADE'NİN ARAŞTIRMALARINDA ss.49-56
OUR CLASSICS IN THE STUDIES OF BAKIR CHOBANZADEH

Özet | Abstract | Tam Metin |


Almaz Ülvi BİNNATOVA  
NIZAMI ƏDƏBI IRSININ ÖZBƏK ƏDƏBIYYATINDA TƏSIRI, ÖZBƏK ƏDƏBIYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQIQI VƏ ÖZBƏKISTANDA NƏŞRI MƏSƏLƏLƏRI ss.57-63
THE INFLUENCE OF THE LITERARY HERITAGE OF NIZAMI ON THE UZBEK LITERATURE, HIS STUDY IN THE UZBEK LITERARY CRITICISM AND ISSUES OF HIS PUBLICATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Beşir MUSTAFAYEV  
ERMENİSTAN-AZERBAYCAN MÜNAKAŞASIMEDENİYETLERARASI MÜNASEBETLER KAPSAMINDA ss.64-67
CONFLICTS OF ARMENIA-AZERBAIJAN RELATIONS UNDER CIVILIZATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri