• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


19 SayıEditör
Özgür Kasım AYDEMİR

Editör Yardımcısı


ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMesut GÜNENÇ  
MARTIN CRIMP’IN ATTEMPTS ON HER LIFE OYUNUNDA (POST-TRUTH) HAKİKATİN DEĞERSİZLEŞMESİ OKUMA/SI ss.1-13
POST-TRUTH READING in MARTIN CRIMP’S PLAY ATTEMPTS ON HER LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628215
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ATEŞ  
MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE YUMURTA VE “KIRK UÇURMA” GELENEĞİ ss.14-27
FROM MYTHOLOGY TO TODAY EGG AND “MAKING FORTIES” TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628217
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar DAĞ GÜMÜŞ  
GÜNGÖR DİLMEN'İN MİDAS ÜÇLEMESİNDE MİTİK YAPI ss.28-41
THE MYTHICAL STRUCTURE OF GUNGOR DILMEN'S MIDAS TRILOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628218
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ATMACA  
ANTALYA AĞIZLARINDA DUA VE BEDDUALAR ss.42-80
BLESSİNG AND CURSES İN DİALECTS OF ANTALYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628221
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sacide ÇOBANOĞLU  
DEDE KORKUT’UN 13. DESTANI “SALUR KAZAN’IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRMESİ” BOYUNUN ALEX OLRİK EPİK YASALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.81-101
DEDE KORKUT 13TH EPIC “SALUR KAZAN'S KILL SEVEN-HEADED DRAGON UN ALEX OLRIK INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF EPIC LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628223
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat ÖNCÜL  
TÜRK KÜLTÜR POLİTİKASI ve LOMAVRENLER ss.102-110
TURKISH CULTURAL POLICY AND LOMAVRENES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eralp ERDOĞAN  
SAFEVİLERDE VEZİR-İ AZAMLIK MÜESSESESİ ss.111-120
THE GRAND VIZIER INSTITUTION IN THE SAFAVIDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628228
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Malik BANKIR  
GÜLŞEN-İ RAZ VE ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’DE YOKSUL VE YOKSULLUK ss.121-138
POOR AND POVERTY IN GULSEN-I RAZ AND ŞERH-I CEZIRE-I MESNEVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628230
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil YAVAŞ  
GEÇ ORTAÇAĞ İNGİLTERE’SİNDE KRALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR İÇİN UYGULANAN BİR İDAM ŞEKLİ ss.139-147
A TYPE OF EXECUTİON FOR CRİMES AGAİNST THE KİNG İN LATE MEDİEVAL ENGLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628233
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem MEMİŞ  
EGE GÖÇLERİ’NİN TETİKLEDİĞİ DİĞER GÖÇ HAREKETLERİNE KISA BİR BAKIŞ ss.148-162
A BRIEF LOOKING AT THE OTHER MIGRATION MOVEMENTS TRIGGERED BY THE SEA PEOPLES MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Ahmet Turan SİNAN, Fatma Döner DOĞAN  
TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI ss.163-185
PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH, TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AND CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS OF THE 21ST CENTURY SKILLS AND COMPETENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Kürşat TÜRKAN Ayşe ÇELİK KAN  
REYHANLI ÇERKESLERİNDE EVLİLİK ss.186-200
MARRIAGE IN REYHANLI FRAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628245
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim YEMEZ Şükran KARACA  
ÇOCUKLU AİLELERİN TATİL YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: SİVAS İLİ ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA ss.201-225
INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTED ON THE SELECTION OF HOLIDAY LOCATION OF CHILDREN'S PARENTS: AN APPLICATION IN THE CITY CENTER OF SIVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628247
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet AYTAÇ  
DOĞU TÜRKİSTANLI KASIMİ AİLESİNE AİT UYGUR (HAKANİYE) YAZISI DESENLİ BAZI HALILARA DAİR ss.226-236
DOĞU TÜRKİSTANLI KASIMİ AİLESİNE AİT UYGUR (HAKANİYE) YAZISI DESENLİ BAZI HALILARA DAİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628256
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali KELES  
TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN KAMU POLİTİKALARINA KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN BAKIŞI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ ss.237-259
THE VIEWS OF HOSPITALITY INDUSTRY ON THE PUBLIC POLICIES APPLIED DURING CRISIS PERIODS IN TOURISM SECTOR: A CASE OF ANTALYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628258
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah AYDEMİR  
ÇİN’İN KÜRESEL BİR YUMUŞAK GÜÇ HAREKETİ: CGTN’NİN İNCELENMESİ ss.260-275
A GLOBAL SOFT POWER MOVEMENT OF CHINA: EXAMINATION OF CGTN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628296
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YAY  
MALİ KURUMLARA GÜVEN VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ss.276-293
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRUST IN FINANCIAL INSTITUTIONS AND SOCIAL CAPITAL BY THE STRUCTURAL EQUALITY MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628299
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Hüseyin UZUNBACAK Tahsin AKÇAKANAT Tuğba ERHAN  
MESLEK AŞKI VE MUTLULUK İLİŞKİSİ: İŞİN ANLAMININ ROLÜ ss.294-317
THE RELATIONSHIP BETWEEN CALLING AND HAPPINESS: THE ROLE OF WORK MEANING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628307
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nigar ATAŞÇI Kadir CANÖZ  
TELEVİZYONDA YAYINLANAN KAMU SPOTLARININ HALKI BİLGİLENDİRMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİNDE AMPİRİK BİR ÇALİŞMA ss.318-340
THE POSİTİON AND IMPORTANCE OF PUBLİC SPOTS BROADCASTED ON TELEVİSİON İN TERMS OF PUBLİC İNFORMATİON: AN EMPİRİCAL STUDY İN THE CASE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628310
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih BATAL Volkan TOPÇU  
YEREL YÖNETİMLERDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FAALİYETLERİ: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.341-374
INTERNATIONAL RELATIONS ACTIVITIES IN LOCAL ADMINISTRATIONS: A REVIEW ON ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628313
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet DENİZ  
OSMANLI DEVLETİNİN 18. YY KADARKİ DENİZ TİCARETİNDE LİMAN KENTLERİNE GENEL BAKIŞ ss.375-389
OVERVIEW OF PORT CITIES AT SEA TRADE OF OTTOMAN STATE UP TO 18TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628319
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu Dersan ORHAN  
İRAN’IN IRAK’A YÖNELİK DIŞ POLİTİKASI: İDEOLOJİ VE REALİZM ARASINDA ÜÇ SAVAŞIN ANALİZİ ss.390-406
IRANIAN FOREIGN POLICY TOWARDS IRAQ: AN ANALYSIS OF THREE WARS BETWEEN IDEOLOGY AND REALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628322
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuncer GÖVDELİ  
AVRUPA'DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DİNAMIK BAĞLANTILAR ss.407-427
THE DYNAMIC LINKS BETWEEN, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628325
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ŞANLISOY Ramazan EKİNCİ  
WAGNER YASASININ TESTİ: KAZAKİSTAN EKONOMİSİ BULGULARI ss.428-451
TESTİNG OF THE WAGNER’S LAW: EVİDENCE FROM KAZAKHSTAN ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628332
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur SİVRİ  
İŞSİZLİK ORANI ve İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.452-467
THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN THE UNEMPLOYMENT RATE and THE LABOUR FORCE PARTICIPATION RATE: TURKISH CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628342
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fırat BOLAT  
TÜRK BAYRAKLI GEMILERIN TOKYO MUTABAKAT ZAPTI BÖLGESINDEKI PERFORMANSLARININ İNCELENMESI ss.468-487
INVESTIGATION OF PERFORMANCES OF TURKISH FLAGED SHIPS IN THE TOKYO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/avrasyad.628262
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan ÇİÇEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YUSUF AKÇURA'NIN ''SURİYE VE FİLİSTİN MEKTUPLARI'' ADLI KİTABI TANITIMI ss.488-492
INTRODUCTION OF YUSUF AKÇURA'S BOOK OF SYRIA AND PALESTINE LETTERS

Özet | Abstract | Tam Metin |


DÜZELTME  
DÜZELTME ss.493


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri