• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


18 SayıEditör
Özgür Kasım AYDEMİR

Editör Yardımcısı


ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİsa GÜL Nezihe TÜFEKCİ  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME AÇIKLIĞIN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA ss.1-23
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL OPENNESS TO CHANGE ON ORGANIZATIONAL HEALTH: A STUDY IN HEALTH INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595464
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sertaç HOPOĞLU  
YÜKSELEN EKONOMİLERDE İHRACAT-İTHALAT İLİŞKİSİ: BİR PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ ss.24-56
EXPORTS-IMPORTS RELATIONSHIP IN EMERGING ECONOMIES: A PANEL CAUSALITY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595466
Özet | Abstract | Tam Metin |


Utku Kubilay ÇINAR  
EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONUNA ALTERNATİF BİR YÖNTEM: KANTİL REGRESYON ss.57-71
A ALTERNATIVE TO ORDINARY LEAST SQUARES REGRESSION: QUANTILE REGRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595467
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdoğan GÜMÜLÜ Didar BÜYÜKER İŞLER  
SOSYAL MEDYA BAĞLANTILI PUANLAMA SİSTEMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞINA ETKİSİ: BUTİK OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.72-106
RATING SYSTEM WITH SOCIAL MEDIA AND EFFECT ON CONSUMER BEHAVIOR: AN APPLICATION ON BOUTIQUE HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595469
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Sait ÖZKUL  
TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDEKİ İLK İŞLETMECİLİK OKULUNDA VERİLEN EĞİTİMİN TEORİK VE PRATİK BOYUTLARI: 1916 TARİHLİ MÜFREDAT PROGRAMI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME ss.107-122
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE EDUCATION PROVIDED AT THE FIRST BUSINESS SCHOOL IN THE TURKISH HIGHER EDUCATION SYSTEM: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE CURRICULUM DATED 1916
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.596116
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ALTINER  
TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ve EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ ss.123-141
TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS FOR DEVELOPING COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595477
Özet | Abstract | Tam Metin |


Beyza ERKOÇ Fethi GÜNGÖR  
YALOVA HALKININ SOSYAL DIŞLANMA ALGILARI İLE İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.142-150
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL’S SOCIAL EXCLUSION PERCEPTION LEVEL AND WELL BEEING IN YALOVA PROVİNCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595483
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk POLATCAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI ÖĞRENCİ SORUNLARINA İLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.151-160
THE EVALUATION OF TURKISH LESSON TEACHER CANDIDATES’ INTERESTS OF FOREIGN STUDENT PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590614
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçe CEREV Bora YENİHAN Doğa BAŞAR SARIİPEK  
TÜRK SENDİKACILIĞI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA; ANAYASA İLE GELEN ANAYASA İLE GİDER ss.161-186
A COMPARISON ON TURKISH UNIONISM; WHAT COMES WITH THE CONSTITUTION GOES WITH THE CONSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595487
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güller ŞAHİN Levent GÖKDEMİR  
KENTLEŞMENİN ÇEVRE KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE OLGU ÖRNEĞİ ss.187-213
EFFECT OF URBANIZATION ON ENVIRONMENTAL QUALITY: TURKEY CASE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595488
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan DEMİRGİL Sinan YILDIRIM  
AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ss.214-241
ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN PUBLİC EXPENDİTURE AND ECONOMİC GROWTH IN EUROPE WİTH SPATİAL PANEL DATA ANALYSİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595494
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamza KANDEMİR Kürşat ÖZDAŞLI  
İNFORMEL İLETİŞİMİN PERSONEL GÜÇLENDİRME ARACILIĞI İLE İŞ YERİ MUTLULUĞUNA ETKİSİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.242-258
THE EFFECT OF INFORMAL COMMUNICATION ON EMPOWERMENT AND WORK PLACE HAPPINESS: A RESEARCH ON RESEARCH ASSISTANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.695376
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tunahan HACIİMAMOĞLU Harun SARAÇ Melih KUTLU  
TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARINDAKİ VOLATİLİTENİN CARİ AÇIĞA ETKİSİ ss.259-281
THE EFFECT OF THE VOLATILITY IN OIL PRICES ON THE CURRENT ACCOUNT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595518
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ACAR Tuba TAŞLICALI KOÇ  
THE EFFECT OF THE MINORITIES IN SWITZERLAND ON PUBLIC POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL PSYCHOLOGY (POLİTİK PSİKOLOJİ ÇERÇEVESİNDE İSVİÇRE’DEKİ AZINLIKLARIN KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ) ss.282-301
THE EFFECT OF THE MINORITIES IN SWITZERLAND ON PUBLIC POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL PSYCHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595525
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehtap ÖZTÜRK Resul ÖZTÜRK Emel GELMEZ  
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ ss.302-322
THE TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY ANALYSIS IN THE TURKISH BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595535
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem ÖZTÜRK Pınar BACAKSIZ  
İNTERNETTE EMLAK REKLAMLARINA YÖNELİK TÜKETİCİ GÜVENİ: TÜKETİCİ TUTUM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.323-348
CONSUMER CONFIDENCE FOR REAL ESTATE ADVERTISING IN THE INTERNET: AN RESEARCH ON CONSUMER ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595663
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet TORTUMLU Mehmet Ali TAŞ  
ÖRGÜT İKLİMİ, İŞ STRESİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇE BELEDİYELERİNDE BİR UYGULAMA ss.349-367
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE, JOB STRESS AND EMPLOYEE’S PERFORMANCE: AN APPLICATION IN ISTANBUL EUROPEAN SIDE TOWN'S MUNICIPALTYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595667
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYDIN  
SOSYAL TABAKALAŞMAYI ÖNLEMESİ AÇISINDAN ZEKÂT MÜESSESESİ ss.368-381
ZAKAT INSTİTUTİON IN TERMS OF SOCİAL STRATİFİCATİON PREVENTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595671
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer KEMİKSİZ  
“METİN” MERKEZLİ DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÖRNEĞİ ss.382-411
“TEXT” CENTERED VALUES EDUCATION: SAMPLE OF GRADUATE THESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595674
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim Adem HATIRLI Asena Gizem YİĞİT  
ISPARTA İLİNDE EV DIŞI GIDA TÜKETİM TERCİHLERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.412-424
HOME DELIVERY FOOD CONSUMPTION PREFERENCES IN ISPARTA: AN APPLICATION ON THE STUDENTS OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595683
Özet | Abstract | Tam Metin |


Talip ARSU Ejder AYÇİN  
CODAS VE ENTROPİ YÖNTEMLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DÜZEY 1 BÖLGELERİNE GÖRE İNCELENMESİ ss.425 - 447
INVESTIGATION OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES BY CODAS AND ENTROPI METHODS ACCORDING TO LEVEL 1 REGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595695
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tugay ARAT İmran KAZAN  
GELENEKSEL REKLAMCILIKTAN DİJİTAL REKLAMCILIĞA GEÇİŞ ss.448-464
TRANSITION FROM TRADITIONAL ADVERTISING TO DIGITAL ADVERTISING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595710
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ESMER Mehmet Asif ALAN  
ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDE İNOVASYON ss.465-478
INNOVATION IN INDUSTRIAL 4.0 PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595720
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf GENÇ Dilara USTABAŞI GÜNDÜZ Mustafa ÇÖPOĞLU  
GÖÇ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ss.479-498
RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595731
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilüfer SERİNİKLİ  
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ ss.499-515
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND TURNOVER INTENTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595734
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYGEN  
DİN, DEVLET VE SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE ss.516-536
ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION, STATE AND POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595741
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mutlu BARBAROS Salih KALAYCI Demet BAKIR  
TÜRKİYE’DE GIDA İHRACATI, GIDA FİYATLARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN ANALİZİ ss.537-548
FOOD EXPORTS IN TURKEY ANALYSIS OF CASUALTY BETWEEN FOOD PRICES AND INFLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595750
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa MORTAŞ Mustafa İlker ORMAN  
HALKA ARZ VE SONRASI FİRMA DEĞERLEMELERİ: BIST ŞEHİR ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA ss.549-576
VALUATION OF FIRMS AT THE INITIAL PUBLIC OFFERING AND SUBSEQUENT PERIOD: A COMPARATIVE RESEARCH ON THE FIRMS OF BIST CITY INDEXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595757
Özet | Abstract | Tam Metin |


DÜZELTME  
ss.577


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri