• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


17 SayıEditör
Özgür Kasım AYDEMİR

Editör Yardımcısı


ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAysel ERDOĞAN  
İNGİLİZ KAYNAKLARINA GÖRE TRANS- İRAN DEMİRYOLU PROJESİ (1903-1914) ss.1-21
TRANS - IRAN RAILWAY PROJECT ACCORDING TO ENGLISH RESOURCES (1903-1914)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590552
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cafer ÇARKIT  
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI BAĞLAMINDA HAZIRLANAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ss.22-34
TEACHERS’ OPINIONS ON SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS THAT PREPARED IN THE CONTEXT OF 2018 TURKISH CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590555
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceylan YILDIRIM Burak DURMUŞ  
ŞİİR ÇEVİRİSİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR: PARMAKSIZ’IN SEÇME ŞİİRLERİNİN FRANSIZCAYA ÇEVİRİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ss.35-56
DIFFICULTIES IN POETRY TRANSLATION: AN EVALUATION ON THE TRANSLATIONS OF PARMAKSIZ’S SELECTED TURKISH POEMS INTO FRENCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590566
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hacı ÇOBAN  
ATİLLA VE AVRUPA HUNLARI- BATI ROMA İLİŞKİLERİNDE EVLİLİK MESELESİ ss.57-68
ATILLA AND THE MARRIAGE ISSUE IN THE RELATIONS BETWEEN EUROPEAN HUNS AND THE WEST ROME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590573
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya YILDIZ  
ALTIN KÖL II (E-29) YAZITININ GENİŞ YÜZÜNÜN SOL-İÇ SATIRI ÜZERİNE ss.69-86
ON THE LEFT-INNER LİNE OF THE BROAD FACE OF THE SECON ALTIN KÖL (E-29) INSCRİPTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590576
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin GÜNARSLAN  
İNGİLİZ DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİNİN HİNDİSTAN´I İŞGAL SÜRECİ ss.87-102
BRITISH EAST INDIA COMPANY'S OCCUPATION PROCESS IN INDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590583
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güngör KİL Harun ŞAHİN  
6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBIRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ ss.107-127
THE EFFECTS OF THE COOPERATIVE LEARNING METHOD ON STUDENTS’ VOCABULARY LEARNING AND THEIR ATTITUDES TOWARDS LESSON IN 6TH GRADE FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590601
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan BARLAK  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN HAREMEYN HASSASİYETİ ss.128-150
SULTAN ABDÜLHAMID II’S SENSITIVITY TO HARAMAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590603
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek TÜRKYILMAZ  
EŞİK ALTI BOŞ DEĞİLDİR: “EŞİK” KAVRAMININ TÜRK DÜŞÜNCESİNE YANSIMALARI ss.151-162
THE THRESHOLD IS NOT EMPTY: THE REFLECTIONS OF THE CONCEPT OF “THRESHOLD” ON TURKISH THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590608
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ÇOBAN Cengiz ALYILMAZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALINTI SÖZCÜKLERİ KULLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.163-198
AN EXAMINATION ON THE LEVEL OF USE OF LOAN WORDS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590614
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rabia Nesrin ER  
ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMİNDE EDEBİYATIN ROLÜ: OSCAR WILDE’IN VE ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜLERİNDE ÇOCUK ss.199-219
THE ROLE OF LITERATURE IN SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN: CHILD IN OSCAR WILDE’S AND ÖMER SEYFETTİN’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590619
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet DÖNMEZ Hasan ÇELİK Seda KIRTEKE  
ALEVİLİĞİN İBADET BİÇİMİ OLAN SEMÂHLARIN TAŞIDIKLARI İÇSEL ANLAMLARA GENEL BİR BAKIŞ ss.220-233
A GENERAL LOOK TO THE INTERNAL MEANINGS OF WHIRLS WHICH ARE THE WAY OF PRAYING OF ALEVIS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hande AKYURT KURNAZ  
HÜZÜN TURİZMİ KAPSAMINDA “KORKU EVLERİ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.234-248
A RESEARCH ON HOUSES OF HORROR UNDER THE DARK TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590635
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür KIYCAK  
METİN NEŞRİ VE DİVANÇE-İ MUHAMMED HULÛSÎ ss.249-297
TEXT PUBLICATION AND THE DİVENÇE OF MUHAMMED HULÛSÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590641
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk ATAY  
İRONİ İLE YOĞRULMUŞ BİR PARODİ ÖRNEĞİ OLARAK OĞUZ ATAY’IN “NE EVET NE HAYIR”I ss.298-307
OĞUZ ATAY’S “NE EVET NE HAYIR”, IS AN EXAMPLE OF A PARODY PASS IN THE INTERWINED WITH IRONY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590645
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ŞEKER  
TÜRK-İSLÂM DEVLET GELENEĞİNDE MEMLÛKLERLE BAŞLAYAN YENİ BİR KURUM: Dârü’l-Adl Müftüleri ss.308-321
A NEW INSTITUTION STARTING WITH MAMLUKS IN TURKISH-ISLAM STATE TRADITION: Dâru'l-Adl Muftis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590682
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sezgin TEMEL Mehmet KATRANCI  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİ, YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.322-356
THE RELATIONSHIP BETWEEN WRITTEN EXPRESSION SKILLS, ATTITUDES TOWARDS WRITING AND WRITING ANXIETY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590688
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehrali CALP Fatih ASLAN  
2011 DİL - ANLATIM VE TÜRK EDEBİYATI DERSLERİ İLE 2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.357-393
THE COMPARISON AND EVALUATION OF 2011 LANGUAGE – EXPRESSION AND TURKISH LITERATURE COURSES AND 2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590697
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Ali ÖZKAN Harun ŞAHİN  
5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ss.394-415
COMPARATIVE ANALYSIS OF 5TH AND 6TH GRADE STUDENTS’ LEARNING STRATEGIES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN INFORMATION TECHNOLOGIES CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590710
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semra CANAN YILDIZ  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ TIP ESERLERİ VE BU ESERLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR ss.416-436
MEDICAL TEXTS WRITTEN WITH ANCIENT ANATOLIAN TURKISH AND ON THESE WORKS MADE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590716
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ÖZCAN  
KAFKASYA, RUMELİ VE LÂDİK ÜÇGENİNDE; ÇERKES MUHACİRLERİ ss.437- 472
CAUCASİA IMMİGRANTS İN CİRCASSİAN RUMELİA AND LÂDİK TRİARİGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590717
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman AKHAN Fadime DİLBER  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.473-493
ANALYSIS OF PRE-SERVICE TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BÜYÜKGEBİZ  
TABISH KHAIR’IN MUTLULUK GECESİ ROMANINDA KİMLİKSİZLEŞME VE YERSİZLİK ss.494-501
DISIDENTIFICATION AND HOMELESSNESS IN TABISH KHAIR’S NIGHT OF HAPPINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590723
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem ÖGER  
ÇAĞATAYCA YAZILMIŞ BİR RÜYA TABİRİ ÜZERİNE ss.502-521
ON A DREAM BOOK WRITTEN IN CHAGATAI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590713
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kıvılcım POLAT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HOMO SEMİOTİCUS VE GENEL GÖSTERGEBİLİM SORUNLARI ss.522-525
AN INTRODUCTION to MEHMET RİFAT'S HOMO SEMİOTİCUS and the PROBLEMS of GENERAL SEMIOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri