• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


16 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYıldız BİLGE  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ ss.1-18
INVESTİGATİON OF ATTACHMENT STYLES AS MENTAL HEALTH PREDİCTOR İN UNİVERSİTY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543621
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asena Gizem YİĞİT Mehmet YİĞİT  
DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SINIRLI RASYONELİTE: TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ALGI YANILGISI ÜZERİNE BİR DENEY ss.19-34
BOUNDED RATIONALITY İN FRAMEWORK OF BEHAVIORAL ECONOMICS: AN EXPERIMENT ON THE ILLUSION İN CONSUMER PREFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543719
Özet | Abstract | Tam Metin |


Harun KIRILMAZ Hamza ATEŞ, Ali ÜNSAL  
SAĞLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ ss.35-56
THE ROLE ON ECONOMİC GROWTH OF HEALTH INDİCATORS: A PANEL REGRESSİON ANALYSİS ON TURKİC REPUBLİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543720
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem Demirel DÖNMEZ  
ROMANYA-BABADAĞ TÜRK AĞIZLARI ÇERÇEVESİNDE KADIN DİLİNİN KULLANIMI ss.57-71
THE USE OF WOMEN'S LANGUAGE IN THE FRAMEWORK OF ROMANİA AND BABADAG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YETİŞEN Hidayet Gizem ÜNLÜ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE PERSPEKTİFİ:2007 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ss.72-89
QUALİTY PERSPECTİVE İN HİGHER EDUCATİON: COMPARATİVE ANALYSİS OF INSTİTUTİONAL EVALUATİON REPORTS OF STATE UNİVERSİTİES ESTABLİSHED İN 2007
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543723
Özet | Abstract | Tam Metin |


Anıl BAŞARAN  
JOHN KENNETH GALBRAİTH’İN İKTİSADİ ANALİZİNDE BOLLUK TOPLUMU, TÜKETİCİ EGEMENLİĞİ VE SOSYAL SORUNLAR ss.90-105
AFFLUENT SOCİETY, CONSUMER SOVEREİGNTY AND SOCİAL PROBLEMS İN THE ECONOMİC ANALYSİS OF JOHN KENNETH GALBRAİTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543724
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlsever RAMİ  
RUS GEZGİN P.A. ÇİHAÇOV’UN TÜRKİYE MEKTUPLARI ESERİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YAŞAYAN HALKLAR ss.106-113
THE NATIONS LIVING IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE WORK OF “LETTERS ON TURKEY” BY PYOTR ALEXANDROVICH CHIKHACHOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543728
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kübra YILDIZ ALTIN  
İŞLEVLERİ AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE SAĞALTMA: DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK’TEN GÜNÜMÜZE ss.114-133
THE TREAT İN TERMS OF İTS FUNCTİONS İN THE TURKİSH CULTURE: FROM DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK TO TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543729
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk KORUCUK Salih MEMİŞ  
YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI PERFORMANS KRİTERLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ ss.134-148
PRİORİTİZİON OF GREEN PORT APPLICATIONS PERFORMANCE CRITERIA WITH DEMATEL METHOD: CASE OF İSTANBUL PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543735
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN  
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ÖZGÜR BİR KADIN BEDENİ İNŞA ETMEK ss.149-164
CONSTRUCTİNG A FREE WOMAN'S BODY İN MODERN TURKİSH LİTERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543737
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semra TETİK Bilgehan EMEKLİER, Nihal EMEKLİER  
DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI ss.165-195
INFLUENCE OF TRANSFORMATIVE LEADERSHIP ON INNOVATION AND INNOVATION CULTURE: A FIELD RESEARCH ON THE LARGE-SCALE ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543742
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet YORULMAZ  
LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE İŞ VE GELECEK KAYGISI ss.196-207
ANXIETY OF FUTURE AND FINDING A JOB OF BACHELOR’S DEGREE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543743
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal YILDIZ  
AİLE (EVLİLİK) KURUMUNUN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN ZORLAYICI MADDİ UNSURLAR: BANDIRMA ÖRNEĞİ ss.208-224
DIFFICULT FINANCIAL COMPONENTS THAT IMPRESS FAMILY (MARRIAGE) ESTABLISH: CASE OF BANDIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543746
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vahap KARAÇADIR Rukiye ÇELİK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK KAYGI DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ss.225-238
A STUDY ON DETERMINING HEALTH ANXIETY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543752
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat KARAÇETİN Leyla AKBAŞ  
YÖNETİMİN YENİ YÜZÜ: Z KUŞAĞININ YÖNETİM TARZI ALGISI VE BEKLENTİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.239-255
THE NEW FACE OF MANAGEMENT: AN INVESTIGATION ON THE PERCEPTION AND EXPECTATION OF THE MANAGEMENT STYLE OF Z
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543754
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elvettin AKMAN  
AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ss.256-275
THE EFFECT OF THE NOMOPHOBIA ON ACADEMIC SUCCESS: AN EVALUATION ON THE POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS OF SULEYMAN DEMİREL UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543756
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah BALCIOĞULLARI  
İSLAM COĞRAFYACILARININ BİZANS DÖNEMİ İSTANBUL’U VE AYASOFYA’SINA DAİR İZLENİMLERİ ss.276-291
IMPRESSIONS OF ISLAMIC GEOGRAPHERS ON ISTANBUL AND HAGIA SOFIA IN BYZANTINE PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543757
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem ALDAN KARADEMİR Sena GÖRGÜN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ss.292-313
INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ REFLECTIVE THINKING SKILLS FOR PROBLEM SOLVING AND SELF-REGULATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543759
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz Çoban ORAN  
KİMLİK POLİTİKALARININ GÜNDELİK ÜRETİMİ BAĞLAMINDA AVRUPA İMGESİNDE TÜRK KİMLİĞİ ss.314-331
TURKISH IDENTITY IN EUROPEAN IMAGINATION IN THE CONTEXT OF EVERYDAY PRODUCTION OF IDENTITY POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543761
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elza Alışova DEMİRDAĞ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE GENİŞ ZAMAN ÜZERİNE ss.332-344
THE PRESENT SIMPLE TENSE IN TURKEY TURKISH AND AZERBAIJANI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543763
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet DENİZ Derya KULOĞLU  
EKONOMİ TARİHİNDE AVRUPA VE TÜRKİYEDE KADIN ÇALIŞANLARIN EKONOMİDEKİ EVRİMSEL SÜRECİ ss.345-374
EVOLUTİONAL PROCESS OF FEMALE LABOR İN EUROPEAN AND TURKİSH ECONOMİES İN THE HİSTORY OF ECONOMİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543814
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökay DURMUŞ  
HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR ss.375-398
THE UNDERGROUND REFLECTIONS IN HAKAN GUNDAY’S AZ: A NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543815
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan KARHAN  
PORTFÖY YATIRIMLARI İÇİN FİNANSAL GELİŞME Mİ YOKSA FİNANSAL İSTİKRAR MI? ss.399-413
DOES FINANCIAL DEVELOPMENT OR FINANCIAL STABILITY FOR PORTFOLIO INVESTMENTS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543818
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güldesen DENİZCİ Mehmet MARANGOZ  
AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ss.414-431
EURASİAN ECONOMİC UNİON AND COMPERATİVE ANALYSİS OF FOREİGN TRADE BETWEEN EURASİAN ECONOMİC UNİON MEMBER COUNTRİES AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543822
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan EVİRGEN Mehmet YORULMAZ  
MHRS ETKİLİLİK ANALİZİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ ss.432-443
EFFECTİVENESS ANALYSİS OF CENTRALİZED PHYSİCİAN APPOİNTMENT SYSTEM: A PUBLİC HOSPİTAL CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543825
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya Bayrak AKYILDIZ  
SALÂH BİRSEL’İN DÖRT KÖŞELİ ÜÇGEN’İ VE DENEME-ROMAN ÜZERİNE ss.444-455
ON SALAH BİRSEL'S FOUR CORNERED TRİANGLE AND ESSAY-NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543828
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten ATAY  
TÜRKÇEDE EKSİZ EDİLGENLİK (PASİFLİK) İFADESİ ss.456-465
THE EXPRESSION OF PASSIVITY (PASSIVE FORM) WITHOUT AFFIX IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543830
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ATMACA  
KAYGUSUZ ABDAL’IN DİVANI’NDA ESKİ TÜRKÇE İZLER ss.466-506
THE TRACES OF OLD TURKİSH İN THE DİVAN OF KAYGUSUZ ABDAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543834
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arif SARI  
RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ? ss.507-515
WERE THE RAMADANİDS AN ÜÇOK CLAN İN ORİGİN?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543837
Özet | Abstract | Tam Metin |


Himmet BÜKE  
MİLLİ HAFIZA: YÖRÜKLERDE ATALAR SÖZÜ ss.516-525
NATIONAL MEMORY: ATTENDS IN THE YÖRÜKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543840
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed TAŞKESENLİGİL  
RUS DİLİNDE ZITLIK BİLDİREN ПРИ, У, ОТ ÖN EKLERİNİN SEMANTİK ANALİZLERİ ss.526-541
SEMANTIC ANALYSIS OF PREFİXES PRİ, OT, U THAT EXPRESS CONTRAST MEANİNG IN RUSSIAN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543842
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nalan OVA  
BİR GEÇİŞ DÖNEMİ AYDINI OLARAK CELAL NURİ ss.542-556
AS A TRANSİTİON PERİOD İNTELLECTUAL CELAL NURİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543846
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin GÜLLÜDAĞ  
TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE -mAn / + mAn EKİ ss.557-590
IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS -mAn / +mAn ATTACHMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543847
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dudu Duygu GÜNDÜZ Mevlüt GÜNDÜZ Hüseyin MERTOL Ömer ÇELİKKOL  
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ‘VATANSEVERLİK’ DEĞERİNİ ÖĞRETİRKEN KULLANDIKLARI DEĞER YAKLAŞIMLARININ TESPİT EDİLMESİ ss.591-606
SETTING THE VALUE APPROACHES OF HIGH SCHOOL HISTORY TEACHERS IN INSTRUCTING THE VALUE OF “PATRIOTISM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543850
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saim GÜNDOĞAN  
İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ESKATOLOJİYE YÖNELİK HETEREDOKSAL BİR YORUM: KAZANILAN ÖLÜMSÜZLÜK ss.607-620
A COMMENT HETEREDOXICAL TO ESCATOLOGY IN ISLAMIC THOUGHTS: EARNED IMMORTALİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543852
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar ÜNAL  
DİJİTAL DÜNYADA GENÇLERİN POLİTİK ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA: DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE SINIRLARI ss.621-643
A QUALITATIVE STUDY of YOUNG PEOPLE’S POLITICAL ACTS in the DIGITAL WORLD: DEMOCRACY, FREEDOM and its LIMITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543855
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Gül FİDAN  
KANUNİ DEVRİ SÜLEYMANNAME YAZICILIĞI VE KENZU’L-CEVÂHİRİ’S-SENİYYE FÎ FUTÛḤÂTİ’S-SÜLEYMÂNİYYE ss.644-651
PERSİAN HİSTORİOGRAPHY İN THE OTTOMAN EMPİRE AND KENZU’L-CEVÂHİRİ’S-SENİYYE FÎ FUTÛḤÂTİ’S-SÜLEYMÂNİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543856
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül BAYKUL Selen IŞIK MADEN, Demet KUTGİ  
BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ARACI OARAK KAMU YATIRIMLARI VE TEŞVİKLER: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ETKİNLİK ANALİZİ ss.652-669
PUBLIC INVESTMENTS AND INCENTIVES AS REGIONAL DEVELOPMENT POLICY:AN EFFICIENCY ANALYSIS ON THE REGIONAL LEVEL 2 IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543857
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rüştü ILGAR  
TÜRKİYE’YE YÖNELİK İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE ÇANAKKALE ÖRNEĞİ ss.670-696
ILLEGAL HUMAN TRAFFICKING FOR TURKEY and CANAKKALE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543859
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercan YAVUZ Alev UZUN  
TÜRKİYE'DE 2000-2018 YILLARI ARASINDA CAM TAVAN KAVRAMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ VE YORUMLANMASI ss.697-718
BETWEEN THE YEARS OF 2000-2018 İN TURKEY GLASS CEİLİNG WİTH INVESTİGATİON OF RELATED CONCEPTS AND INTERPRETATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543861
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdal AYDIN  
AB’NİN GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ: NATO FÜZE KALKANI PROJESİ ss.719-735
THE SECURITY OF EU AND THE ROLE OF TURKEY: NATO MISSILE SHIELD PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543863
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali TAŞ Mehmet ÖZMEN  
MESLEK SEÇİMİNDE AİLE DESTEĞİ VE KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLİŞKİSİ: OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACILIK ROLÜ ss.736-761
THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT IN THE CHOICE OF VOCATION AND CAREER ADAPTABILITY: THE MEDIATORY ROLE OF THE POSITIVE FUTURE EXPECTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543865
Özet | Abstract | Tam Metin |


Musa KILIÇ  
OSMANLI DEVLETİNİN SEFARET İMAMLARI ss.762-782
EMBASSY IMAMS OF THE OTTOMAN STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543866
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih MEMİŞ  
TÜKETİCİLERİN KONUT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNİN AHP İLE ÖLÇÜLMESİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ ss.783-796
MEASUREMENT OF THE FACTORS AFFECTING THE HOUSING PREFERENCE OF CONSUMERS BY AHP: A CASE OF GIRESUN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543867
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir DİREKCİ Serdar AKBULUT, Bilal ŞİMŞEK  
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.797-813
THE ANALYSİS OF TURKİSH COURSE CURRİCULUM (2018) AND SECONDARY SCHOOL TURKİSH TEXTBOOKS İN TERMS OF DİGİTAL LİTERACY SKİLLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543868
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin OĞUZ GÜNER  
KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KAN SEMBOLÜ ss.814-835
BLOOD SYMBOL AS CULTURAL HERİTAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543717
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZBEK Mustafa KIRCA Yusuf ESMER  
TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ ÖRME HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİNİN SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ ss.836-850
INVESTIGATION OF SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY OF KNITTED GARMENT FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543713
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Erhan SUMMAK  
SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.851-869
A RESEARCH ON RELATİONSHİP BETWEEN CYBER VİCTİMİZATİON EXPERİENCE ON SOCİAL NETWORKS AND SOCİAL ANXİETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543709
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş DURMUŞ Tuncer YILMAZ Dilek ŞAHİN  
MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ ss.870-886
THE EFFECT OF MACRO ECONOMIC INDICATORS ON INDEX REVENUES: BIST EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543706
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra BÜYÜKBAHÇECİ  
HİNDU (PAÑÇATANTRA, HİTOPADEŞA, KATHĀSARİTSĀGARA) VE BUDDHİST (CĀTAKA) METİNLERİNDE YER ALAN “KAPLAN POSTU GİYEN EŞEK” ANLATISININ İNCELENMESİ ss.887-894
INVESTİGATİON OF THE NARRATİVE OF ASS İN THE LİON’S SKİN İN INDİAN (PAÑÇATANTRA, HİTOPADEŞA, KATHĀSARİTSĀGARA) AND İN BUDDHİST (JĀTAKA) TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543705
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan CENGİZ Muammer TEKEOĞLU  
KÜRESEL GÖÇÜN DEĞİŞEN YAPISI KARŞISINDA DEVLET MÜDAHALECİLİĞİNDE PRAGMATİK DÖNÜŞÜM ss.895-924
PRAGMATIC TRANSFORMATION IN STATE INTERVENTION AGAINST THE CHANGING STRUCTURE OF GLOBAL MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543672
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naime Didem ÖZ  
TÜLÜ DOKUMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BİR KOLEKSİYON ÖRNEĞİ ss.925-945
GENERAL CHARACTERISTICS OF TULU WEAVINGS AND A COLLECTION CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543671
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ŞAHİN Fatma TEMELLİ  
OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ ss.946-961
DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURES IN THE OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543669
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin KUŞDEMİR  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.962-979
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' WORD LEARNING MOTIVATION AND READING COMPREHENSION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543666
Özet | Abstract | Tam Metin |


A.Yunus SARIYILDIZ  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ ss.980-1006
ASSESSMENT OF BUSINESS ETHICS OF EMPLOYEES IN THE HEALTH SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543665
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut Sami ÖZTÜRK Oğuzhan ÇARIKÇI  
ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.1007-1026
A RESEARCH ON THE FUTURE ACCOUNTANTS IN THE SCOPE OF ELECTRONIC ACCOUNTING PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543664
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet TUNCER  
BİR TOPLUM TEMELLİ TURİZM ÖRNEĞİ OLARAK SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ ss.1027-1042
SONSUZ SUKRAN VILLAGE AS AN EXAMPLE OF COMMUNITY-BASED TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543662
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU  
ANTİK ÇAĞDA EŞKIYALIK FAALİYETLERİNE KARŞI DEVLET POLİTİKALARI ss.1043-1052
STATE POLITICS AGAINST BANDITRY ACTIVITIES IN ANCIENT AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543659
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat YORULMAZ  
ÇALIŞAN ALGISINA GÖRE GEMİ PERFORMANSI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI ss.1053-1065
DEVELOPMENT OF SHIP PERFORMANCE SCALE ACCORDING TO EMPLOYEE PERCEPTION: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543658
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan OĞUZ  
HALEF EL-AHMER’İN ARAPÇA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİM METODU ss.1066-1074
ARABİC GRAMMAR TEACHİNG METHOD OF HALEF AL-AHMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543657
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serap TOPRAK Ahmet ÖZTÜRK  
KİMLİK KORUMA MÜCADELESİ EKSENİNDE RUSYA MÜSLÜMANLARININ SİYASİ FAALİYETLERİ (1905-1917) ss.1075-1096
POLITICAL ACTIVITIES OF RUSSIAN MUSLIMS FOR THE CHALLENGE OF IDENTİTY PROTECTİON (1905-1917)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543654
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ÖZTÜRK  
ÇARLIKTA RUSLAŞTIRMA SİYASETİ VE SOVYET SONRASI DÖNEMDE RUSLAŞTIRMADAN GERİYE DÖNÜŞ POLİTİKALARI ss.1097-1110
RUSSFİCATİON POLİCY IN THE TSARIST ERA AND DERUSSİFİCATİON IN THE POST-SOVIET ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543651
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuba KOÇ  
TÜRKİYE’DE BOŞANMA ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BETA REGRESYON MODELİ İLE BELİRLENMESİ ss.1111-1117
DETERMINING THE FACTORS AFFECTING DIVORCE RATES IN TURKEY WITH BETA REGRESSION MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543650
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman Erkam SULAK Mehtap ERDOĞAN  
YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ ss.1118-1139
THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON CREATIVE WRITING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543649
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ÇELİKKOL  
ÜRETİM ODAKLI İŞLETMELERDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN KURUMSALLAŞMAYA ETKİSİA ss.1140-1154
THE EFFECT OF THE PSYCHOLOGİCAL CONTRACTS ON THE INSTİTUTİONALİZATİON IN PRODUCTİON ORİENTED COMPANİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543639
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan ATEŞ  
HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ ss.1155-1168
THE PROBLEMS OF BELIEVER INTELLECTUAL IN HAMLE MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543634
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat ÖNCÜL Güzin ÇAYKIRAN  
ERMENİSTAN’DA NASRETTİN HOCA ALGISI VE AÇIKLAMALI KAYNAKÇA ss.1169-1177
HOCA PERCEPTION AND EXPLAINED SOURCES IN ARMENIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543631
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper KURNAZ  
KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANINDA HAZIR GIDA KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA ss.1178-1193
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EVALUATION OF READY FOOD AND CONVENIENCE FOOD USE IN THE KITCHEN DEPARTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Canımgül KAMALKIZI  
TÜRK HALKLARINDA ORTAK “EDİGE DESTANI” İLE RAHMANKUL BERDİBAY ÇALIŞMALARI ss.1194-1202
ТҮРІК ХАЛЫҚТАРЫНА ОРТАҚ «ЕДІГЕ ТУРАЛЫ ЖЫР» ЖӘНЕ РАХМАНҚҰЛ БЕРДІБАЙ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543624
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şakir IBRAYEV  
TÜRK HALKLARININ MİTLERİ VE DESTANLARINDA EVRENSEL KAVRAMLARIN DÜZENİ ss.1203-1210
ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ МИФТЕРІ МЕН ЭПОСТАРЫНДАҒЫ КЕҢІСТІК ҰҒЫМДАРЫНЫҢ ТҮЗІЛІСІ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543622
Özet | Abstract | Tam Metin |


Jumasay Salavkızı RAKIŞ  
«KAMBAR BATIR» DESTANI’NIN ZAMANI ss.1211-1233
THE TIME OF THE DESTINY OF THE "KAMBAR BATIR"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543619
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bolat KORGANBEKOV  
TÜRK KAHRAMANLIK DESTANIN DİLİ ARAŞTIRMADAKİ BAZI KONULAR ss.1234-1242
ТҮРКІ ҚАҺАРМАНДЫҚ ЭПОСЫНЫҢ ТІЛІН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543645
Özet | Abstract | Tam Metin |


Сeyit А. ҚASKABASOV  
KENESARI HAN HALK EDEBİYATINDA (Tarih Ve Folklor Arasındaki İlişki Açısından) ss.1243-1253
КЕНЕСАРЫ ХАН ХАЛЫҚ ӘДЕБИЕТІНДЕ (Тарих пен фольклордың ара-қатынасы аспектісінде)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543618
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ARSLAN  
İSMET ŞİRVANî’NİN TUHFE-İ ARÛZİYYE-İ ŞİRVÂNİYYE ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ ss.1254-1278
ISMET SIRVANI’S POETIC DICTIONARY: TUHFE-İ ARUZİYYE-İ SİRVANİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543617
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nagihan ÇETİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEMİR” KİTABI ss.1279-1281
-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543616
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: LİVİNG ISLAM: WOMEN, RELİGİON AND THE POLİTİCİZATİON OF CULTURE İN TURKEY ss.1282-1283
LİVİNG ISLAM: WOMEN, RELİGİON AND THE POLİTİCİZATİON OF CULTURE İN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543615
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri