• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


14 SayıEditör
Elvettin AKMAN

Editör Yardımcısı
Murşit IŞIK

ANKARA  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞeniz ANBARLI BOZATAY  
GAGAUZ KİMLİĞİ VE SİYASAL ÖZERKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE MOLDOVA KAMU YÖNETİMİ REFORMLARININ GAGAUZ YERİ (GAGAUZ ÖZERK BÖLGESİ) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.1-19
AN EVALUATION OF THE MOLDOVAN PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS IN TERMS OF GAGAUZ YERI (THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA), GAGAUZ IDENDITY AND POLITICAL AUTONOMY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Elvettin AKMAN Murşit IŞIK  
KAMU ÇALIŞANLARINDA İNTERNETSİZ KALMA KORKUSU (NETLESSFOBİ): ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.20-37
NETLESSPHOBIA OF PUBLIC OFFICERS: A STUDY IN ISPARTA PROVINCE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent ESKİN Sema DOĞANAY  
AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇEVRE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ ss.38-54
INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL POLICIES IN CASE STUDY: AKSARAY MUNICIPALITY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem AKMAN Ahmet ÖZASLAN  
TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARI NE SÖYLÜYOR? ss.55-90
STRATEGIC PLANNING IN TURKEY: WHAT DOES THE STRATEGIC PLANNINGS OF THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES SAY?

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hazal Ilgın BAHÇECI Seçil Gül MEYDAN YILDIZ  
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE İMAR PLANLAMASI VE BELEDİYELERİN SÜREÇ İÇİNDEKİ YERİ ss.91-107
ZONING AND LAND-USE PLANNING IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS AND THE ROLE OF MUNICIPALITIES IN THE PROCESS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Erhan ÖRSELLİ Erdal BAYRAKCI Niyazi KARABULUT  
E-DEMOKRASİYİ E-KATILIM ÜZERİNDEN OKUMAK: KAVRAMSAL BİR ANALİZ ss.108-126
APPROACHING E-DEMOCRACY THROUGH E-PARTICIPATION: A CONCEPTUAL ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran HAMZA ÇELİKYAY  
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMLARI BAĞLAMINDA YENİ KENT YÖNETİM YAPISI ss.127-140
NEW URBAN MANAGEMENT STRUCTURE IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Levent MEMİŞ  
AKILLI TEKNOLOJİLER VE TÜRKİYE'DE YEREL KAMUSAL MESELELERE YANSIMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE YÖNELİK BİR İNCELENME ss.141-163
SMART TECHNOLOGİES AND REFLECTİONS ON LOCAL PUBLİC ISSUES İN TURKEY: A REVİEW OF METROPOLİTAN MUNİCİPALİTİES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa KOCAOĞLU Emine ŞENER  
KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR KARŞILAŞTIRMA ss.164-175
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTRAPRENEURSHIP, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND SOCIAL CAPITAL: A PUBLIC AND PRIVATE SECTOR COMPARISON

Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdal AFŞAR Murşit IŞIK  
TÜRKİYE’DE MEVSİMSEL İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR MANİSA ALAŞEHİR ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ ss.176-192
STUDİES OF SEASONAL LABOR MOBİLİTY AND SEASONAL AGRİCULTURAL WORKER PROBLEMS ENCOUNTERED BY LİFE İN TURKEY: MANİSA / ALAŞEHİR EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman Kürşat ACAR  
ENTELEKTÜEL SERMAYE BİRİKİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM POLİTİKALARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.193-215
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICIES IN ENTELECTURAL CAPITAL: SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih BATAL Kubilay TUĞLU  
ENDÜSTRİ 4.0 ve YENİ TEKNOLOJİLER KARŞISINDA YEREL YÖNETİMLERDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER ss.216-232
CHANGES IN LOCAL ADMINISTRATIONS THROUGH THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 AND NEW TECHNOLOGIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Tugay ARAT Elif UYGUN  
OTEL İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ (KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA) ss.233-253
THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN HOTEL BUSINESS (A RESEARCH IN KONYA)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Vasfiye ÇELİK  
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DEMOKRASİ AÇIĞINI KAPATMA YOLLARDAN BİRİ OLARAK EUROSEPTİSİZM VE BU KAVRAMIN TÜRKİYE’DEKİ KARŞILIĞI ss.254-272
EUROSCEPTICISM AS ONE OF THE WAYS OF CLOSING THE DEMOCRATIC DEFICIT IN EUROPEAN UNION AND THE CONTENTS OF THIS CONCEPT IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Erhan SUMMAK  
KURUMSAL İTİBAR OLUŞUMUNDA HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU: BİR AVM UYGULAMASI ss.273-294
THE FUNCTION OF PUBLIC RELATIONS IN ESTABLISHING CORPORATE REPUTATION: A SHOPPING CENTRE APPLICATION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan YAZICI  
KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN TOPLUMSAL ALGISI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI ss.295-317
SOCIAL PERCEPTION OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC ADMINISTRATION: A FIELD RESEARCH

Özet | Abstract | Tam Metin |


Eren Alper YILMAZ Serhan ÜNAL  
TÜRKİYE’DEKİ KAMU POLİTİKALARININ SURİYELİ SIĞINMACILARIN UYUM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI ss.318-330
REFLECTIONS OF PUBLIC POLICIES OF TURKEY ON ADAPTATION PROCESS OF SYRIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510057
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşen SATIR REYHAN  
YENİ BİR EKOFELSEFİ YAKLAŞIM OLARAK MURRAY BOKCHİN’İN SOSYAL EKOLOJİSİ ss.331-341
AS A NEW ECO-PHILOSOPHICAL APPROACH MURRAY BOKCHIN'S SOCIAL ECOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri