• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


13 SayıEditör
Farzaneh DOULATABADİ

Editör Yardımcısı


ANKARA  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe ATICI ARAYANCAN  
AKKOYUNLU YÖNETİMİNDE MUSULLULAR: SUFİ HALİL BEY ÖRNEĞİ ss.1-12
MUSULLU AND SUFI KHALIL BEY CASE IN AQQOYUNLU ADMINISTRATION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehdi REZAEI Ghazaleh ESMAEİLABADİ  
HORASAN TÜRKÇESİNİN CÜVEYN AĞZI ÜZERİNE ss.13-27
A STUDY OF THE TURKİSH DİALECT OF JOWAYİN İN KHORASAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Farzaneh DOULATABADİ  
ANADOLU VE İRAN TÜRK GÖÇEBE TOPLULUKLARI ARASINDA ORTAKLIKLAR ss.28-37
COMMON POINTS BETWEEN ANATOLIA AND IRAN TURKISH NOMADIC PEOPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ulviyye AYDIN  
TÜRKİYE – AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN SON ON YILI (2006-2016): KARDEŞLİKTEN STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE UZANAN YOL ss.38-62
THE LAST TEN YEARS OF TURKEY – AZERBAİJAN RELATİONS (2006-2016): PATH FROM BROTHERHOOD TO STRATEGİC COOPERATİON

Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemalettin İPEK  
MESNEVİ’DEKİ HİKÂYELERİN EĞİTİMDE ÖRNEKOLAY YÖNTEMİ VE BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (YÖNETİM BİLİMİ İÇİN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER) ss.63-79
EVALUATION OF MESNEVI STORIES IN TERMS OF CASE STUDY METHOD AND CONTEXT BASED APPROACH (SELECTED STORY SAMPLES FOR ADMINISTRATIVE SCIENCES)

Özet | Abstract | Tam Metin |


İkram ÇINAR  
MANKURTLAŞTIRMA VE ETNOPEDAGOJİ KAVRAMLARINA AYTMATOV GİBİ BAKMAK ss.80-99
TAKING THE CONCEPTS OF ETHNOPEDAGOGY AND MANKURTIZATION FROM THE EYE OF CHINGIZ AITMATOV

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa GÖKÇE  
HAZAR DENİZİ’NDE RUSLAR İLE TÜRKMENLER ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER (18-19. YÜZYILLAR) ss.100-120
RUSSIANS AND TURKMENS COMMERCIAL RELATIONS ON THE CASPIAN SEA (18TH- 19TH CENTURIES)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Hanefi BOSTAN  
TRABZON ŞEHRİNE YÖNELİK İSKÂN UYGULAMALARI ve ŞEHRİN NÜFUSU (XV.–XIX. YÜZYILLAR) ss.121-154
IMPLEMENTATİON TOWARDS SETTLEMENT OF THE CİTY OF TRABZON AND İTS POPULATİON (XV.-XIX. CENTURİES)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ULU KALIN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ss.155-170
DETERMINING ENVIRONMENTAL LITERACY LEVEL OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Veli Savaş YELOK Zaynabidin ABDIRASHIDOV  
ÇARLIK RUSYA’SINDA BİR KIRIMLININ MÜCADELESİ ss.171-189
THE STRUGGLE OF THE CRIMEAN TATAR IN THE TSARIST RUSSIA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Badegül CAN EMİR  
KEŞİFÇİ BİR KIZDAN VATANSEVERLİK ÖRNEĞİ: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA ss.191-203
AN EXAMPLE OF PATRIOTISM FROM A SCOUT GIRL: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZDEMİR  
HALK HİKÂYELERİNDE İŞLEVLERİN KİŞİLER ARASINDAKİ DAĞILIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KEREM İLE ASLI - FERHAT İLE ŞİRİN KARŞILAŞTIRMASI ss.204-220
A RESEARCH ON DİSTRİBUTİON OF FUNCTİONS AMONG CHARACTERS OF FOLK STORİES: A COMPARİSON BETWEEN KEREM AND ASLİ – FERHAT AND SİRİN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZEREN  
RUSÇANIN AĞIZLARINDAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER - Kuzeydeki Vologod ve Arhangel Ağız Grupları A-B Maddeleri Örneğinde - ss.221-247
TURKIC WORDS IN RUSSIAN DIALECTS - In the case of Vologodsk and Arhangel dialect groups of North dialects A-B -

Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYGEN  
ORDU SİYASET İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.248-266
POLİTİCAL RELATİONS WİTH THE ARMY: THE CASE OF TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal TAZEGÜL  
FARKLI TOPLUMLARDAKİ GELENEKSEL GÜREŞLER ss.267-289
TRADITIONAL WRESTLING SPORTS IN DIFFERENT COMMUNITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner SABANCI  
MEİJİ RESTORASYONUNUN ASKERİ KÖKENLERİ VE JAPONYA MİLİTARİZMİNİN 1930’LARDAKİ DARBE GİRİŞİMLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME ss.290-302
A SHORT ASSESSMENT ABOUT THE ROOTS OF MİLİTARY ON MEİJİ RESTORATİON AND JAPAN MİLİTARİSM’S COUP ATTEMPT IN THE 1930S

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ALPAGU  
EKONOMİNİN TOPLUMSAL GELİŞİM SÜRECİNDEKİ YERİ ss.303-317
THE ROLE OF ECONOMY İN THE SOCİAL DEVELOPMENT PROCESSES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Cafer MUM  
AHMEDÎ’NİN İSKENDER-NÂME MESNEVİSİNDE BİR AŞK-NÂME: “IŞKIYYÂT-I İSKENDER” ss.318-342
AN AŞK-NAME IN AHMEDI’S ISKENDER-NAME MATHNAWI: “IŞKIYYAT-I ISKENDER”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet GÜNEŞ  
VARLIK VE MEŞRUİYET KAYNAĞI OLARAK DİN VE İNANCIN DEVLET VE TOPLUM İÇİNDEKİ YERİ: OSMANLI DEVLETİ ÖRNEĞİ ss.343-361
PLACE OF RELIGION AND FAITH IN STATE AND SOCİETY AS THE SOURCE OF EXISTENCE AND LEGITIMACY: THE OTTOMAN STATE EXAMPL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU  
KANİŞ’TEN MAZAKA’YA ANTİK ÇAĞDA KAYSERİ SİYASİ TARİHİ ss.362-372
KAYSERI POLITICAL HISTORY IN ANTIQUITY FROM KANIS TO MAZAKA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz GÜVEN  
KUTSAL NESNELER BAĞLAMINDA “ALEM GEZDİRMEK” RİTÜELİ ss.373-381
THE RITUAL OF CARRYING THE “ALEM” IN THE CONTENT OF SACRED OBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Kazım KALKAN  
ALMANCA VE TÜRKÇE ÖLÜM İLANLARINDAKİ ÖRTMECE SÖZLERDE ÖLÜM ALGISI ss.382-397
DEATH PERCEPTİON İN EUPHEMİSMS İN GERMAN AND TURKİSH DEATH ANNOUNCEMENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Burcu YILMAZ ÇEBİN  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANINDAKİ RÜYA SAHNELERİNİN SİMGESEL BİR OKUMASI ss.398-419
A SYMBOLIC READİNG OF DREAM SCENES in AHMET HAMDİ TANPINAR’S THE TİME REGULATION INSTİTUTE NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL  
BİR ARKETİP OLARAK YILAN ss.420-431
SNAKE AS AN ARCHETYPES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol GÖKŞEN Soner AKPINAR  
SAPMA EKSENİNDE GÜNLÜK DİL VE ŞİİR DİLİ ETKİLEŞİMİ ss.432-442
DEVIATIONS EFFECTS ON THE INTERACTION BETWEEN DAILY LANGUAGE AND POETRY LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |


İnan GÜMÜŞ Özgür Kasım AYDEMİR  
ŞEYH OSMAN BİN ALİ’NİN UMURÜ’L-ÜMERA ADLI ESERİ VE DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ss.443-456
ON SHEIKH OSMAN BİN ALİ’S WORK CALLED UMURÜ’L-ÜMERA AND ITS LANGUGAGE CHARACTERISTICS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayzat NARMAMBETOVA Çiğdem AKMAN  
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE YEREL YÖNETİMLER ss.457-475
LOCAL GOVERNMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Özet | Abstract | Tam Metin |


Birol İPEK  
TÜRKÇEDE PEKİŞTİRME EDATLARI ss.479-511
REINFORCEMENT PREPOSITIONS IN TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |


Anıl ÇELİK  
YALOVA İLİ YERLİ AĞZINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR ss.512-543
SOME CONTRIBUTIONS TO THE TURKISH TURKİC DIALECTS DICTIONARY FROM THE LOCAL DIALECT OF YALOVA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeliha TEKİN  
YÖNETİCİLİKTE AŞİL SENDROMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ ss.544-562
RELATIONSHIP OF ACHILLES SYNDROME AND OCCUPATIONAL BURNOUT IN MANAGEMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |


Dudu Yel YILDIRIM Elvettin AKMAN  
BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK İSTİHDAM POLİTİKALARININ UYGULANMASINDA TÜRKİYE İŞ KURUMU(İŞKUR)’NUN ROLÜ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR İNCELEME ss.563-585
ROLE OF TURKISH EMPLOYMENT AGENCY (İŞKUR) IN THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT POLICIES AS A PUBLIC POLICY: A STUDY IN WESTERN MEDITERRANEAN REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan ATEŞ  
12 EYLÜL 1980 DARBESİ İLE 28 ŞUBAT 1997 DARBESİ ARASINDA DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ ve DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI ss.586-607
RELIGION-POLICY RELATIONSHIP and POLICY of RELIGION EDUCATION BETWEEN SEPTEMBER 12, 1980 COUP D’ETAT- FEBRUARY 28, 1997 MILITARY INTERVENTION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten ATAY  
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİNDE BOL- > OL- FİİLİNİN İKTİDAR VE İMKÂN BİLDİRMESİ ÜZERİNE ss.608-631
ON A REPORT COMPETENCY AND OPPORTUNİTY OF VERB BOL- > OL- İN HİSTORİCAL TURKİSH ACCENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


H.Nurgül BEGİÇ Ceren ÖZ  
ÇANKIRI'DA YAPILAN KIZ KINASI VE ŞENLİK RİTÜELLERİNDE GİYİLEN GELİN GİYSİLERİ ss.632-644
BRIDAL DRESSES IN GIRL’S HENNA AND FESTIVITY CEREMONIES IN CANKIRI

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK Hasan ÜNVER, Orkun ALPTEKİN, T. Mehemmedova BURNAK  
ORTA ASYA TÜRK MİMARİ KÜLTÜRÜNÜN ÇAĞDAŞ BİR YORUMU: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI YAŞAYAN MÜZE PROJESİ ss.645-662
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ТЮРКСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ПРОЕКТ ЖИВОГО МУЗЕЯ ТЮРКСКОГО МИРА ЭСКИШЕХИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОСМАНГАЗИ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Toğrul HALİLOV Hashem HAMRAHİ , Rouhollah MOHAMMADİ , Mohammad MİRZAEİ  
MUGAN İLÇESİNİN HARABA KARACAĞİL YERLEŞİMİ ss.663-675
KHARABA QARAJAQİL SETTLEMENT İN MOGHAN PLAİN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferhat AĞIRMAN  
ARİSTOTELES: DEVLET-BİREY İLİŞKİSİNDE DEVLETİN ÖNCELİĞİ ss.676-683
ARISTOTLE: STATE PRIORITY IN STATE-INDIVIDUAL RELATIONSHIP

Özet | Abstract | Tam Metin |


Zülfiyye ISMAYIL  
NAHÇIVAN VE TEBRİZ AĞIZLARINDA MORFOLOJİ ÜSULLA SÖZYAPIMININ KIYASLAMALI İNCELENMESİ ss.684-692
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SPEECH CREATIVITY WITH MORPHOLOGICAL METHOD IN NAKHCHIVAN AND TABRIZ DIALECTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Musevi Çeviren: Umut BAŞAR - Nasrin ZABETI MIANDOAB  
CÜVEYNÎ’NİN TARİH-İ CİHÂNGÜŞÂ’SINDA YER ALAN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KELİMELER ss.693-714
CÜVEYNÎ’NİN TARİH-İ CİHÂNGÜŞÂ’SINDA YER ALAN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KELİMELER

Özet | Abstract | Tam Metin |


Medine SIVRI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ERDEBİLLİLER ss.715-720
ARDABAİL'S

Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre YOLCU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TANPINAR’IN SAKLI DÜNYASI ARAYIŞLAR-KEŞİFLER-YORUMLAR, ED. JULİAN RENTZSCH-İBRAHİM ŞAHİN, DOĞU BATI YAYINLARI, ANKARA 2018. ss.721-722
TANPINAR'S HİDDEN WORLD SEEKS-DİSCOVERİES-COMMENTS, ED. JULİAN RENTZSCH-IBRAHİM ŞAHİN, EAST WEST PUBLİCATİONS, ANKARA 2018.

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri