• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


12 SayıEditör
Kutluay ERK

Editör Yardımcısı


Ankara  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTimur KOCAOĞLU  
KARAYCANIN BUGÜNKÜ DURUMU: MYKOLAS FİRKOVİÇİUS İLE MARK LAVRİNOVİÇİUS’LERİN ANISINA ss.1-16
THE PRESENT SITUATION OF THE KARAY LANGUAGE: ANALYSIS OF MYKOLAS FIRKOVICIUS AND MARK LAVRINOVICIUS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aibolat KUSHKUMBAYEV  
ГЕНЕАЛОГИИ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ss.17-29
GENEALOGY (SHEZHIRE) OF KARA-KYPCHAKS AS A HISTORICAL SOURCE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Paolo OGNİBENE  
KIPCHAKS IN THE BATTLES AGAINST THE TATARS ss.30-38
КИПЧАКИ В СРАЖЕНИЯХ ПРОТИВ ТАТАР

Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaroslav PYLYPCHUK  
KIPCHAKS IN THE MIDDLE EAST FROM AN-NASIR MUHAMMAD TO BARQUK ss.39-55
КЫПЧАКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ОТ АН-НАСИРА МУХАММЕДА ДО БАРКУКА

Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ŞENYÜZ  
ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER ss.56-67
HENDİADYOİNS İN ARMENO-KİPCHAK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Can ÖZGÜR  
MEMLUK KIPÇAKÇASIYLA YAZILMIŞ ESERLERDE KELIME BAŞINDA D- ÜNSÜZÜ ss.68-71
D- CONSONANT İN THE TEXTS WRİTTEN İN MAMELUKE KİPCHAK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin DURGUT  
KARAY TÜRKÇESİNDEKİ -Adoğon / -ydoğon EKİ ÜZERİNE ss.72-82
ON THE SUFFIX -Adoğon / -ydoğon IN KARAIM TURKIC

Özet | Abstract | Tam Metin |


EDWARD TRYJARSKI Çeviren: Musa Salan  
"ATAMIZIN DUASI"NIN ERMENİ KIPÇAKÇASI BİR VERSİYONU ss.83-90
AN ARMENO-KIPCHAK VERSİON OF THE LORD'S PRAYER

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem KALAN  
GEÇ ORTAÇAĞ’DA İPEK YOLUNDA DİPLOMAT VE AJAN OLARAK TÜCCARLAR ss.91-96
MERCHANTS AS DİPLOMATES AND AGENTS ON LATE MEDİEVAL SİLK ROAD

Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür Kasım AYDEMİR  
KUTADGU BİLİG'DE BİYOİKTİDAR ss.97-102
BIOPOWER IN KUTADGU BİLİG

Özet | Abstract | Tam Metin |


Songül ÇEK  
SİNOP İLİ ÇEVRESİNDEN ÜÇ MENKIBEVİ KAHRAMAN VE ETRAFLARINDA OLUŞAN ANLATI GELENEĞİ ss.103-114
THREE NARRATIVE FIGURES FROM AROUND THE SİNOP PROVINCE AND NARRATE TRADITION ARAOUND THEM

Özet | Abstract | Tam Metin |


Valery STOJANOW  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: А.К. КУШКУМБАЕВ. ГЕНЕАЛОГИЯ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (13 С.) ss.115-116
А.К. КУШКУМБАЕВ. ГЕНЕАЛОГИЯ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (13 С.)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri