• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


10 SayıEditör
Ekrem KALAN

Editör Yardımcısı
Munkhtulga RINCHINHOROL

ANKARA  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDorjpurev KHATANBAATAR  
DOĞU MOĞOLİSTAN’IN DELGERHAN DAĞI BÖLGESİNDEKİ TUNÇ DEVRİ MEZARLARI ss.01-08
BRONZE AGE GRAVES IN THE DELGERKHAAN MOUNTAIN AREA OF EASTERN MONGOLIA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ariyajav BATÇULUUN  
ORTA DÖNEM MOĞOLCASINDAKİ BAZI İSLAMÎ TERİMLER ÜZERİNE ss.09-25
ON SOME ISLAMIC TERMS IN THE MIDDLE MONGOLIAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Chuluunkhuugyn VANCHIGDASH  
BİSHRELT-AM BÖLGESİNDEKİ XİONGNU MEZARI ss.26-41
XIONGNU GRAVE IN BISHRELT-AM SITE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Myagmarsuren DASHZVEG  
KUZEYDOĞU ASYA'DA ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE MOĞOLİSTAN ss.42-46
ENERGY COOPERATION IN NORTHEAST ASIA AND MONGOLIA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Naranbaatar BAASANSUREN  
OTLAKTAKİ GELENEK VE REFORMLA İLGİLİ KONULAR ss.47-50
ISSUES REGARDING TRADITION AND REFORM IN THE PASTURE LAND

Özet | Abstract | Tam Metin |


Delgerhuu NARANTSATSRAL  
MOĞOL ÜNİVERSİTELERİNDE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI ss.51-62
COMPARISON OF CULTURAL STUDIES CURRICULUM IN MONGOLIAN UNIVERSITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Punsag AMARMEND  
CENGİZ HAN İLE İLGİLİ BOZUK PARALARIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YERİ ÜZERİNE ss.63-71
ON THE COIN CONNECTED WITH CHINGGIS KHAAN WITHIN THE INTERNATIONAL SCOPE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Munkhtulga RINCHINHOROL  
TERH YAZITLARINDA GİZLİ İKİ ASYA NEHRİNİN ADI ss.72-78
TWO INNER ASIAN RIVER NAMES IN TERKH INSCRIPTION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Tseden TSETSEGJARGAL  
MOĞOLİSTAN’DA KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ss.79-93
WOMEN'S NGO’S IN MONGOLIA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ichinkhorloo LKHAGVASUREN  
ALTAY URANHAYLARI: MADDI KÜLTÜR VE AILE YAPISI (Tarihi ve Etnografik Araştırma. 19. Yy Sonları ve 20. Yy Başları) ss.94-136
THE ALTAI URIANKHAINS : MATERIAL CULTURE AND FORM OF THE FAMILY. (The Historical and Ethnographical Investigation. Late XIX - Early XX centuries)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Paul D. BUELL  
KOREA AS PART OF THE MONGOLIAN WORLD: PATTERNS AND DIFFERENCES ss.137-146
MOĞOL DÜNYASININ BİR PARÇASI OLARAK KORE: ÖRNEKLER VE FARKLILIKLAR

Özet | Abstract | Tam Metin |


Dashtseveg TUMEN  
GOBI BÖLGESİNDE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA VE KAZI (Ganzagad Bölgesinde Arkeolojik Anıtlar) ss.147-154
ARCHAEOLOGICAL SURVEY AND EXCAVATION IN GOBI REGION (Archaeological Monuments in Ganzagad Area)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçe YÜKSELEN PELER  
ÜÇ ÜLKEYE BÖLÜNMÜŞ ÇOK DİLLİ BİR HALK: HAMNİGANLAR VE DİL DURUMLARI ss.155-170
A MULTILINGUAL PEOPLE DIVIDED INTO THREE COUNTRIES: KHAMNIGANS AND THEIR LANGUAGE SITUATION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent GÜL  
ARAP HARFLİ MOĞOLCA SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARI ss.171-180
FRUIT NAMES IN THE MONGOLIAN DICTIONARIES WITH ARABIC ALPHABET

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı ÇANDARLI ŞAHİN  
BİR İSTİLA BİR DÖNÜŞÜM: MOĞOL İSTİLASININ KUMAN/KIPÇAKLARA ETKİSİ ss.181-190
AN İNVASION, A TRANSFORMATİON: EFFECT OF MONGOL İNVASİON ON CUMAN/KİPCHAKS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilgün DALKESEN  
ALAN-GOA KÜLTÜ VE MOĞOL HANEDANLIKLARINDA KADININ ÖZGÜN KONUMU ss.191-201
CULT OF ALAN-GHO’A AND THE UNIQUE POSITION OF WOMEN IN THE CHINGGISID DYNASTIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Özkul ÇOBANOĞLU  
MOĞOLISTAN TÜRKOLOJISI ÜZERINE BAZI TESPITLER ss.202-207
SOME EXPERIMENTS ON MONGOLIAN TURKOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdenetuya PÜREVDORJ  
CHOSON HANEDANLIĞI’NDA KORE KAYNAKLARINDA MOĞOL DİLİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR ss.208-218
THE STUDY OF KOREAN SOURCES ON MONGOLIAN LANGUAGE IN CHOSŎN DYNASTY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Buket BULUK Bekir EŞİTTİ Mustafa BOZ  
SOSYAL MEDYANIN KULLANIM AMAÇLARI: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ ss.219-234
THE PURPOSES OF SOCIAL MEDIA USAGE: THE SAMPLE OF UNIVERSITY EMPLOYEES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuz EMRE  
SESLI KITAP OKUMA ETKINLIĞINDE, ANNENIN KÜLTÜREL SERMAYESININ ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESI OKURYAZARLIK GELIṢIMINE ETKISI ss.235-255
THE INFLUENCE OF MOTHER’S CULTURAL CAPITAL ON DEVELOPMENT OF CHILD’S PRESCHOOL LITERACY IN BOOK READING ACTIVITY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYGEN  
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.256-276
A STUDY ON EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF GOVERNMENT: THE CASE OF TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevgi KÖK  
İSTANBUL VE SAİNT PETERSBURG ŞEHİRLERİNİN YÖNETİM YAPISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME ss.277-297
A COMPARATIVE INVESTIGATION ON THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE CITIES OF SAINT PETERSBURG AND ISTANBUL

Özet | Abstract | Tam Metin |


HERBERT FRANKE Çeviren: Kutluay ERK  
ORTA MOĞOLCA TURFAN TAKVİM FRAGMANI ss.298-330
MIDDLE MONGOLIAN CALENDER FRAGMENT FROM TURFAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri