• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YALOVA HALKININ SOSYAL DIŞLANMA ALGILARI İLE İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL’S SOCIAL EXCLUSION PERCEPTION LEVEL AND WELL BEEING IN YALOVA PROVİNCE )

Yazar : Beyza ERKOÇ  Fethi GÜNGÖR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 142-150
    


Özet
Sosyal dışlanma ve iyilik hali kavramları günümüz dünyasında üzerinde sıkça durulan kavramlar arasındadır. Kürselleşme, iş gücü piyasalarında yaşanan sorunlar, adil olmayan gelir dağılımı, yetersiz sosyal güvenlik sistemi, yaşanan göç olguları, bireylere ait özellikler gibi sebeplerden ötürü kişiler hayatlarının bir döneminde sosyal yönden dışlanma yaşar duruma gelmişlerdir. Sosyal yönden yaşanılan bu dışlanma, kişilerin yaşam kalitelerini, sosyal sağlıklarını bir başka deyişle iyilik hallerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırma ile sosyal dışlanma algı düzeyi ile iyilik hali arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için bireylere demografik bilgilerine ait soruların yanı sıra, sosyal dışlanma algı düzeylerini tespit etmek maksadıyla Jehoel Gijsbers ve Vrooman (2007) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlanması yanında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Bayram vd. (2010) tarafından yapılmış olan “Sosyal Dışlanma Ölçeği” ile iyilik hallerinin tespiti için Diener vd. (2009) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlanması ve Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Fidan ve Usta (2013) tarafından yapılmış olan “İyilik Hali Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma, Yalova’da bulunan 18 yaş üzeri toplam 855 katılımcı ile kartopu yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiş olup toplanan veriler SPSS-18 paket programıyla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, sosyal dışlanma düzeyinin azalmasıyla iyilik halinin artması arasında ters orantılı anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Dışlanma, İyilik Hali, Yalova

Abstract
The concept of social exclusion and well beeing is very popular topics in current literature. Social exclusion is very common in population, due to; globalisation, problems in labor markets, unfair distribution of income, insufficient social security systems, migration issues and individual properties. Social exclusion negatively affects peoples life quality and social health, in other word it negatively affects their well beeing. The aim of this study was to determine the relationship between perception of social exclusion and well-being. To investigate individual’s social exclusion perception level, we use “Social exclusion scale”, which was developed by Jehoel Gijsbers and Vrooman (2007) and validated to Turkish language by Bayram et al. (2010). Additionally, to investigate well beeing, we use “Well beeing scale”, which was developed by Diener et al. (2009) and validated to Turkish language by Fidan and Usta (2013). The research was conducted in Yalova Province with 18 year or older 855 participants using snowball method. All data was analysed using SPSS-18 package. In conclusion; we reached a significant inverse ratio between social exclusion level and well beeing.

Keywords
Social Exclusion, Well Beeing, Yalova Province
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri