• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GÖÇ VE KALKINMA İLİŞKİSİ
(RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND DEVELOPMENT )

Yazar : Yusuf GENÇ  Dilara USTABAŞI GÜNDÜZ Mustafa ÇÖPOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 479-498
    


Özet
Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaşanan, toplumları farklı seviyelerde etkileyen ve ülkelerin sosyoekonomik kalkınması üzerinde olumsuz izler bırakan yer değişimleridir. Bu çalışmada; toplumların gelişmesi ve sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için göçlerin azaltılmasının gerekliliği ve ülkenin dengeli bir şekilde gelişebilmesi için bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı; göçlerin sosyoekonomik gelişme ve kalkınma üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu üç kavram arasındaki etkileşimi açıklamaktır. Yöntem olarak teorik veriler, saha çalışmaları, gözlemler ve alandaki tespitlerden yararlanılmıştır. Türkiye’de yaşanan göç hareketlilikleri ve bu göçlerin ülkenin kalkınması ve gelişmesi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. İnsanların çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalması ve belli bölgelere yoğunlaşması ülkenin imkân ve fırsatlarının yeterince kullanılmasını engellemekte ve bölgesel farklılıkları doğurmaktadır. Dış göçler, işgücü göçü ve beyin göçü yoluyla beşerî sermayenin ülkenin kalkınmasına yönelik kullanımını önlemektedir. Yerleşik düzenin dinamik bir yapıda olması ve göç sirkülasyonlarının yoğun olması ülkenin sosyoekonomik gelişme ve kalkınmasını yavaşlatmaktadır. Ülkenin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için iç ve dış göçün önlenmesi veya azaltılması gerekmektedir. Hizmet ve yatırımları ülke geneline dengeli dağıtmak göç hareketlerini yavaşlatacak ve insanların yaşadığı bölgeleri sahiplenmesini sağlayacaktır. İnsanların hizmetlerin bulunduğu yerlere yoğunlaşmasına zemin oluşturmak yerine hizmetleri insanların ayağına götürmek göçlerin azalmasını sağlayacak ve kalkınmayı güçlendirecektir. Göç hareketleri daha çok bölgesel imkanların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Daha verimli eğitim ve sağlık hizmetine erişim beklentisi, güvenlik, iş ve istihdam olanaklarının yetersizliği gibi göç etmeye sebep olan etmenlerin bölgesel düzeyde iyileştirilmesinin ve bu sorunların çözümü için uygulanabilir kalıcı politikalar üretilmesinin insanların kolay yer değiştirmesini önleyeceği ve ülkenin dengeli kalkınmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Göçmen, Gelişme, Sosyal Kalkınma, Ekonomik Kalkınma

Abstract
Migrations are the translocations that has been experienced dynamically throughout history, adversely affecting the socioeconomic development of societies. In this study, it is emphasized that the necessity of decreasing migrations in order to eliminate its negative effects on social progress and socioeconomic development, and the importance of strengthening regional development in order for the country to develop levelly. Purpose of this study is to explain the effects of migration on socioeconomic development and social progress and to explain the interaction between these three concepts. Theoretical data, field studies and observations were used as methods. The study is based on migrations within Turkey and their effects on development and progress of the country. The fact that people have to migrate due to various reasons and to become dense on certain regions prevents the country's capabilities and opportunities to be used sufficiently and creates regional differences. Emigration prevents the use of human capital for development of the country through labor migration and brain drain. The continuous mobility of the permanent settlement and massive migration circulation slow the socioeconomic development and social progress of the country. In order for the country to develop healthily, it is necessary to prevent or reduce internal and external migration. The balanced distribution of services and investments across the country will slow down movement of migration and enable people to embrace areas where they live. Instead of providing the basis for people to become dense on the places where the services are located, bringing services to people’s doorstep will reduce the migration and strengthen development. Movements of migration are mostly due to the lack of regional opportunities. Improvement of the factors causing migration, such as the expectation of efficient access to education and health services, security and employment opportunities at the regional level, and the creation of viable permanent policies for the solution of these problems are expected to prevent immigration of people and ensure a balanced development of the country.

Keywords
Migration, Immigrant, Progress, Social Development, Economic Development
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri