• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ATİLLA VE AVRUPA HUNLARI- BATI ROMA İLİŞKİLERİNDE EVLİLİK MESELESİ
(ATILLA AND THE MARRIAGE ISSUE IN THE RELATIONS BETWEEN EUROPEAN HUNS AND THE WEST ROME )

Yazar : Hacı ÇOBAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 57-68
    


Özet
Insanlık tarihi boyunca evlilik, toplum tarafından onaylanan, kadın ve erkeğin bir araya gelmesi ve toplumun en küçük birimi ailenin oluşturulmasını ifade etmektedir. Evlenebilmek için gereken birçok uygulama toplumların siyasi, dini, toplumsal ve kültürel özelliklerini yansıtan kurallardan oluşmaktadır Tarihsel gelişim sürecinde farklı toplumlarda eş sayısı, grup içi ve grup dışı evlilik türleri ortaya çıkmıştır. Yapılan evliliklerle yalnızca aile kurmak veya soyu devam ettirmek değil farklı gruplar arasında iş birliğini arttırmak, düşmanlığı azaltmak ve iki farklı topluluk arasında siyasi ilişkiler kurmak da amaçlanmıştır. Eski çağlardan bu yana devletle arasında barış ve dostluğun sağlanabilmesi için başvurulan yollardan biri de farklı hanedan üyeleri arasında yapılan evlilikler olmuştur. Hunların Orta Asya’dan Avrupa ortalarına yaptığı göçler Avrupa’nın etnik, siyasi ve kültürel haritasının değişmesinde önemli olmuştur. Özellikle Avrupa Hun hükümdarı Atilla uyguladığı başarılı devlet yönetimi ve siyaseti sayesinde Avrupa kıtasında adından sıkça söz ettirmiştir. Bundan dolayı Atilla’nın hayatının her safhasının incelenmesine önem verilmiştir. Atilla dış siyasetini uygularken siyasi evlilik meselesini kullanarak özellikle Batı Roma ilişkilerinde kendi isteklerini kabul ettirmek ve böylece Batı Roma üzerinde etkili olmak istemiştir. Bu çalışmada Atilla döneminde Batı Roma-Avrupa Hunları ilişkilerinde Roma İmparatorunun kız kardeşi Honoria’nın Atilla ile evlenmek isteği ve bu durumun iki devlet arasındaki ilişkilere yansıması hakkında bilgiler vermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Atilla, Evlilik, Hunlar, Avrupa, Batı Roma,

Abstract
Throughout the history of humanity, marriage that has been endorsed by the society as the combination of women and men expresses the creation of family as the smallest unit of society. Many practices for marrying consist of rules that reflect the political, religious, social and cultural characteristics of the societies. In the historical development process, peer numbers, in-group and out-group marriages have emerged in different societies. These types of marriages have also played a role in establishing political relations between two different communities, not only by building families but also increasing cooperation among different groups and reducing hostility. In the ancient history, the marriages between the members of the dynasty were one of the ways by which peace and friendship could be achieved between states. The migrations of the Huns, starting from Central Asia and continuing to the middle of Europe, had a significant impact on the changes in Europe's ethnic, political and cultural map. In particular, the European Hun ruler Atilla is to have frequently been spoken of its European presence thanks to its successful state administration and politics. Therefore, every phase of his life has been subject for the studies importantly. While applying Atilla's foreign policy, he had used political marriage issue to have his wishes accepted and thus, he especially was influential on the relations with the Western Rome. In this study, it is aimed at presenting information about the relations between the Western Rome and European Hun based on the desire of Honoria, the daughter of Roman Emperor, to marry Atilla and its reflection on the relations between two states.

Keywords
Atilla, Marriage, Huns, Europe, Western Roma,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri