• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


2011 DİL - ANLATIM VE TÜRK EDEBİYATI DERSLERİ İLE 2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE COMPARISON AND EVALUATION OF 2011 LANGUAGE – EXPRESSION AND TURKISH LITERATURE COURSES AND 2018 )

Yazar : Mehrali CALP  Fatih ASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 357-393
    


Özet
2005 yılında Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilgili iki yeni öğretim programı hazırlanmıştır. Bunlar, Dil ve Anlatım Programı ile Türk Edebiyatı Programı olarak ayrı ayrı adlandırılmıştır. Dil ve Anlatım Programı ve Türk Edebiyatı Programları farklı hazırlanmış ve ders kitapları bunlara göre yazılmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılında uygulanan ve 2011 yılında yeniden gözden geçirilen bu program, 2015 yılında tekrar değiştirilmiştir. Bu araştırma, 2011 yılında uygulamaya sokulan “Dil ve Anlatım”, “Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı” (eski programlar) ile 2018 yılında uygulamaya sokulan “Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”nı (yeni program) vizyon ve amaçlar, esas aldıkları yaklaşım, kazanımlar ve üniteler, araç-gereçler-kaynaklar, ölçme ve değerlendirme bakımlardan karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup veriler doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın ana maddesi, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 2011 Ortaöğretim Türk Edebiyatı ve Dil-Anlatım Dersleri Programı ile 2018 Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Programının ilgili tüm basılı kaynakları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda Türk Dili ve Edebiyat Dersleri Programının 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 9. ve 10. sınıflar için birleştirilerek verildiği, 11. ve 12. sınıfların ise 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde birleştirileceği tespit edilmiştir. Hazırlanan bu çalışmada 2011 ve 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Her iki programın hedeflerinin genel olarak aynı olduğu görülmüştür. Hem 2011 programlarında vurgulanan dil ve edebiyatın işlevi hem de 2018 programında vurgulanan Türk Dili ve Edebiyatının işlevi benzerlikler göstermektedir. 2011 Dil Anlatım Programı ile Türk Edebiyatı Programı Öğretim Programları; (1) dinleme, (2) konuşma, (3) okuma, (4) yazma, (5) görsel okuma ve görsel sunudan oluşan beş öğrenme alanı üzerine yapılandırılmışken, 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Programı öğretim programında öğrenme alanları (1) sözlü iletişim, (2) okuma, (3) yazma olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenmiştir. 2018 programında dil ve edebiyat eğitimi tür odaklı ele alınmış, dil ve edebiyat eğitimi birbirini destekleyecek şekilde düşünülmüştür. 2011 programlarının öğrenci merkezli ve yapılandırmacı bir yaklaşım ile hazırlandığı görülmektedir. 2018 programının ise tür odaklı ve beceri merkezli bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etmek mümkündür. Öğrenme öğretme süreci değer odaklı ele alınmıştır. Yapılan çalışmanın programlar arasındaki farklılıkların anlaşılması ve değişikliklerin ortaya çıkarılması bakımından alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretim programı, edebiyat, dil, program geliştirme, program değerlendirme.

Abstract
In 2005, two new curricula on Turkish Language and Literature were prepared. This course was separately named as Language and Expression and Turkish Literature. Language and Expression Program and Turkish Literature programs are prepared differently and textbooks are written accordingly. The program, which was implemented in the 2005-2006 academic year and reviewed in 2011, was revised in 2015. This research aims to reveal similarities and differences of Language and Expression which was put into practice in 2011, Turkish Literature Course Curriculum (old programs) and the Turkish Language and Literature Course Curriculum (new program) which was put into practice in 2018 by comparing them in terms of the vision and objectives, the approaches on which they are based, acquirements and units, equipment’s and sources, and measurement and evaluation. This study is a qualitative study and the data were obtained by document analysis technique. The main article of the study consists of 2011 Secondary Education Turkish Literature and Language-Expression Courses Program prepared by Ministry of National Education Board of Education and all the printed sources of 2018 Secondary Education Turkish Language and Literature Course Program. As a result of the study, it has been determined that the Turkish Language and Literature Course Programs were combined in the 9th and 10th grades in the 2017-2018 Academic Year, and that will be done so for the 11th and 12th grades in the 2018-2019 Academic Year. 2011 Language Teaching Program and Turkish Literature Program Curriculum: based on (1) listening, (2) speaking, (3) reading, (4) writing, (5) visual reading and visual presentation. The areas of learning in the 2018 Turkish Language and Literature Program are: (1) oral communication, (2) reading, and (3) writing. In 2018, language and literature education was handled with a focus on language and literature education. It has seen that 2011 programs are prepared with a student-centered and constructivist approach. It is possible to state that the 2018 program was prepared with a kind-oriented and skill-centered approach. The learning teaching process is considered value-oriented. It is thought that the study will contribute to the literature in terms of understanding the differences between the programs and revealing the changes.

Keywords
Curriculum, literature, language, program development, program evaluation
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri