• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ
(THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND TURNOVER INTENTIONS )

Yazar : Nilüfer SERİNİKLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 499-515
    


Özet
Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde, işletmelerin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, başarılı olabilmeleri, varlıklarını uzun süre sürdürebilmeleri ve piyasada rekabet avantajı kazanabilmeleri için, nitelikli insan sermayesinin işe alınması oldukça önemli hale gelmiştir. Nitelikli çalışanların işe alınmasının yanı sıra, işten ayrılma niyetlerinin azaltılması ve üyesi olduğu işletme ile özdeşleşmelerinin sağlanması da bir o kadar önemli hale gelmiştir. Çalışanların işten ayrılma niyeti düzeylerini ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini etkileyen önemli faktörlerden biri algılanan örgütsel destektir. Algılanan örgütsel destek, çalışanların üyesi oldukları işletmeler tarafından değer görerek kendilerini güvende hissetmeleridir. Araştırmanın amacı, çalışanlardaki örgütsel destek algısının işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Bu amaçla, araştırmanın örneklemini oluşturan Edirne ilinde faaliyet gösteren yağ işletmelerinde ki, 193 çalışandan anket aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimleyici ve korelasyon analizleri ile incelenmiştir. Ayrıca, algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisini incelemek için, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen dört aşamalı regresyon analizinden ve Sobel Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, algılanan örgütsel destek işten ayrılma niyetini negatif yönde, aracı değişken olan örgütsel özdeşlemeyi ise pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucunda, çalışanların örgütsel destek algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Algılanan Örgütsel Destek, İşten Ayrılma Niyeti, Örgütsel Özdeşleşme.

Abstract
Today, employment of qualified people has become of utmost importance for business enterprises to survive, realize their goals, be succesfull and compete as a result of global competition as well as the reduction of turnover intentions and enhancement of organizational identification. Perceived organizational support seems to be one of the most important factors effecting the levels of turnover intention and organizational identification. Perceived organizational support is the degree to which employees feel that they are valuable, thus secured within their organizations. The aim of the current study is to investigate the mediating role of organizational identification on the relationship between perceived organizational support and turnover intentions. With this purpose, 193 employees working in oil factories in Edirne were surveyed for the data collection. Descriptive and correlation analyses were employed for the data obtained. In addition, four-step regression approach proposed by Baron and Kenny (1986) was employed. The results of the study showed that perceived organizational support seemed to have a negative effect on turnover intention while it had a positive effect on the organizational identification as the mediating varible. Also, organizational identification seemed to effect turnover intentions in a negatively. The results suggested that the organizational identification partially mediated the relationship between perceived organizational support and turnover intentions.

Keywords
Perceived Organizational Support, Turnover Intention, Organizational Identification
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri