• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


MALİ KURUMLARA GÜVEN VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRUST IN FINANCIAL INSTITUTIONS AND SOCIAL CAPITAL BY THE STRUCTURAL EQUALITY MODEL )

Yazar : Serdar YAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 276-293
    


Özet
1993 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Robert W. Fogel ile birlikte kazanan, büyük düşünür ve kurumsal iktisadın kendi içerisinde belirginleşen farklılaşması sonucu ortaya çıkan yeni kurumsal iktisat yaklaşımının öncüsü olan Douglass C. North'un fikirleriyle şekillenen bu çalışma, mali kurumlara güven ve sosyal sermaye ilişkisine odaklanmaktadır. İktisadın doğası gereği kurumsal olduğunu vurgulayan kurumsal iktisat için en önemli kavramların başında kurum gelmektedir. North'a göre kurumlar, bir toplumda oynanan oyunun kurallarıdır; daha açık bir ifadeyle, insanlar tarafından oluşturulan ve insanlar arasındaki etkileşimi şekillendiren kısıtlamalardır. Bu kısıtlamalar, bireylerin yapmasının yasaklandığı faaliyetleri ve bireylerin hangi şartlarda belli faaliyetlere girişmesine izin verildiğini belirlemektedir. Kısaca kurumlar insanlar arasındaki etkileşimin çerçevesini oluşturmaktadırlar. North ile şekillenen ve "kurumlara güven" olarak karşımıza çıkan söz konusu ilişkiden hareketle, bu çalışmada, ilk olarak merkezine kuralları ve kurumları alan kurumsal iktisat yaklaşımı ve günümüzde giderek daha da önem arz eden sosyal sermaye yaklaşımı arasındaki ilişki teorik olarak ele alınmaktadır. Teorik çerçevede bu ilişkinin ortaya konulmasının ardından, alanımız doğrultusunda belirlenen mali formel ve enformel kurumlara duyulan güvenin sosyal sermaye üzerine olan etkisi ikinci nesil veri analiz tekniği olan Yapısal Eşitlik Modeli aracılığıyla ortaya konulmaktadır. Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilen araştırmanın bulgularına göre, mali kurumlara duyulan güven sosyal sermaye üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal İktisat, Sosyal Sermaye, Kurumlara Güven, Yapısal Eşitlik Modeli

Abstract
Shaped by the ideas of Douglass C. North, the co-winner of the 1993 Nobel Prize in Economics with Robert W. Fogel, and the great mind and pioneer of the new institutional economics approach that was found as a result of the distinctive differentiation of institutional economics within itself, this study focuses on the relationship between trust in institutions and social capital. One of the most important concepts for institutional economics, which emphasizes the nature of economics, is the institution. According to North, institutions are rules of the game played in a society; in other words, it is the restrictions created by people that shape the interaction between people. These restrictions determine the activities that individuals are prohibited from doing and the conditions under which individuals are allowed to engage in certain activities. In short, institutions constitute the framework of interaction between people. With reference to so-called relationship, which is shaped by North, and which we come across as "institutional trust", this study examines theoretically the relationship between the institutional economics approach, which focuses initially on rules and institutions, and the social capital approach, which is today becoming more and more important. In a theoretical framework, after this relationship is proven, the effects of trust in the formal and informal financial institutions on social capital are revealed via Structural Equation Modeling, which is a second-generation data analysis technique. According to the findings of the present research, tested using the Structural Equation Model, trust in financial institutions has a positive and significant effect on social capital.

Keywords
Institutional Economics, Social Capital, Trust in Institutions, Structural Equation Model
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri