• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ TIP ESERLERİ VE BU ESERLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
(MEDICAL TEXTS WRITTEN WITH ANCIENT ANATOLIAN TURKISH AND ON THESE WORKS MADE WORKS )

Yazar : Semra CANAN YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 416-436
    


Özet
Tıp metinleri; insan sağlığını koruma, hastalıklara çare bulma yanında modern ve geleneksel uygulamalar hakkında birçok bilgi ve yöntem barındırır.Tıbbi yeterliliğin bilgi birikimi gerektirmesi ve uygulama ile tecrübe edilmesi metinleri oluşturan kişilerin ya da derleyicilerin büyük çoğunluğunun hekimlerden oluşmasını sağlamıştır. Bu durum metinlerin birçoğunun hekimlere yönelik olmasına neden olmuştur. Fakat metinlerin konusu tüm insanlığın ortak paydası olan “sağlık” ile ilgili olduğu için tıp metinleri her dönemde ilgi görmüştür. Tıp metinleri yazıldığı dönemin dil unsurlarını barındırması yönüyle metin incelemelerinde önemli bir yere sahiptir. Metnin müellifinin ve müstensihinin ağız özeliklerinden, yazıldığı yerin dil özelliklerine kadar birçok açıdan bize ipucu veren metinler; arkaik ve ilericil ögeleri tespit etme açısından da önem taşımaktadır. Tıp metinlerinin konusuitibarıylatıp tarihine, onomostik (adbilim), farmakoloji (ilaç-ecza bilimi), zooloji (hayvan bilimi), botanik(bitki bilimi) araştırmalarına malzeme sunması da doğal bir sonuçtur. Bu yönüyle tıp metinleri incelemelerinde disiplinlerarası bir çalışma alanı mevcuttur. Türklerin tıp metinlerine olan ilgisinin en yoğun görüldüğü dönem 15. yüzyıldır. Eski Anadolu Türkçesinin temelinde oluşturulan tıp metinleri telif, tercüme ve aktarma olmak üzere çeşitli türlerde görülmektedir. Bu noktada inceleme konumuz 15. yüzyılda yer alan tıp konulu metinler üzerine yapılmış çalışmalardır. Dilin bütünlüklü bir çalışma alanı olması, her metne aynı özeni göstermeyi gerektirmektedir. Her metnin konusu çerçevesinde bir diğer metni okuma ve anlamlandırmada yardımcı unsurlar barındırması ile yazıldığı dönemin sosyo-kültürel yapısını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Bu noktada yaptığımız çalışmanın mevcut çalışmalara katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Bibliyografya,Eski Anadolu Türkçesi, Tıp Metinleri, 15. Yüzyıl Tıp Metinleri

Abstract
Medical texts; manages the knowledge of our site which contains detailed information and system information about our modern website in modern and traditional area in the field of protection of human health, finding remedy for diseases. Close your texts with experience and application experience. This is the reason why many of the texts are medicine oriented. However, since the subject of the texts is related to metin health ”, which is the common denominator of all mankind, medical texts have been interested in each of them. The creation of medical texts has an important place in the text analysis in terms of harboring the language unique of the period. According to the characteristics of the language of the author and the author of the text; The aim of identifying archaic and progressive elements is also important. The subject of medical texts, the history of medicine, onomostics (medicine), pharmacology (pharmaceutical - pharmaceutical science), zoology (animal science), botanical (plant science) research is a natural result. There is an interdisciplinary field of study. The Turks interest in medical texts was the most intense period of the 15th century. Medical texts formed on the basis of Old Anatolian Turkish can be seen in various genres including copyright, translation and translation. At this point, our subject is the studies on the texts of medicine in the 15th century. The fact that the language is a complete work area requires the same attention to each text. It is important in terms of revealing the socio-cultural structure of the period in which it was written with the help of reading elements in the context of each text. At this point, we aim to contribute to current studies.

Keywords
Bibliography, Old Anatolian Turkish, Medical Texts, Medical Texts of 15. Century.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri