• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBIRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF THE COOPERATIVE LEARNING METHOD ON STUDENTS’ VOCABULARY LEARNING AND THEIR ATTITUDES TOWARDS LESSON IN 6TH GRADE FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) CLASS )

Yazar : Güngör KİL  Harun ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 107-127
482    609


Özet
Bu çalışmanın amacı, İngilizce dersinde öğrencilerin sözcük dağarcıklarını geliştirmelerinde ve derse yönelik tutumlarında işbirlikli öğrenme yönteminin öğretmen merkezli yöntemlerden Düz Anlatım yöntemine göre etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modele göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde Burdur ilinin Bucak ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören iki şube 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Sınıflardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak şans yolu ile atanmıştır. Deney grubunda İşbirlikli Öğrenme tekniklerinden Birleştirme I (Jigsaw I) tekniği uygulanılarak ders işlenirken kontrol grubunda Düz anlatım yöntemi ile ders işlenmiştir. Araştırmanın verileri, öğrencilerin akademik başarılarını saptamak amacıyla 37 soruluk “Sözcük Öğrenimine İlişkin Başarı Testi” ve öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik 30 maddelik “İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. Veriler SPSS 22 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normallik dağılımı Shapiro-Wilk Testi ile hesaplanmıştır. Bağımsız iki grubun verileri normal dağılım gösteriyorsa Bağımsız Gruplar t-Testi, normal dağılım göstermiyorsa Mann Whitney- U Testi ile analiz edilmiştir. Aynı grubun ön test-son test karşılaştırmasında normal dağılım gösteren veriler İlişkili Örneklemler t-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, başarı testi ile ilgili analizlere göre uygulamalar sonrasında her iki grup öğrencilerinin başarılarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı görülmüştür. Ayrıca iki grubun ön test-son test fark puanları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum işbirlikli öğrenme yönteminin düz anlatım yöntemine göre öğrencilerin akademik başarılarını artırmada daha etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmada uygulanan tutum ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde, her iki gruptaki öğrencilerin ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Aynı zamanda her iki grup öğrencilerinin ön test-son test fark puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Nitekim, öğrencilerin İngilizce sözcük öğrenmelerinde İşbirlikli Öğrenme yöntemi ve düz anlatım yönteminin öğrencilerin tutumlarında benzer etkiye sahip oldukları görülmüştür. Bu bağlamda, İngilizce sözcük öğretiminde İşbirlikli Öğrenme yöntemi ve Birleştirme I tekniğinin kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Birleştirme Tekniği; İngilizce; İşbirlikli Öğrenme; Sözcük Öğretimi

Abstract
The aim of this study is to investigate the effects of cooperative learning method on developing students’ English vocabulary knowledge and their attitudes towards lesson by comparing with the lecture method which is one of the teacher centred methods. The research has been carried out by using pre test- post test quasi experimental model and cooperative learning method has been compared with traditional teaching method. The study group of this reseach consists of two classes of sixth grade students (n=48) who study in a secondary school in Bucak district of Burdur Province. One of the classes has been chosen as experiment group and the other has been chosen as control group randomly. In teaching process; while as one of the cooperative learning techniques Jigsaw I has been used in experiment group, lecture method has been used in control group. Data of the study has been gathered by “Vocabulary Knowledge Achievement Test” which consists of 37 items to determine the academic achievement of students and “Attitude Scale Towards English Lesson” to determine attitudes of students towards English lesson. The KR-20 reliability coefficient of the achievement test is 0,88. The obtained data has been analyzed by using SPSS 24.0 (Statistical Package for the Social Sciences) software. In calculating normality variance of the data, Shapiro- Wilk Test has been used. If data of two independent groups has normal variance, it is analyzed by using Independent Groups t-Test. If data of two independent groups has not normal variance, it is analyzed by using Mann Whitney-U Test. On the other hand if data has normal variance, dependent samples t-Test is used in comparison of pre test-post test scores of one group. According to the analyses of the achievement test, academic achievement of both experiment and control groups increased significantly. As well, it was seen that students in experiment group were more successful than students in control group after pre test-post test difference scores of groups had been compared. So, it shows that cooperative learning (Jigsaw I) is more effective than lecture method in terms of increasing academic achievement of students. In accordance with the analyses of data obtained from attitude scale, it was found that there was not a statistically significant difference between the pre test-post test scores of students in both groups. At the same time, a statistically significant difference wasn’t found between the pre test-post test difference scores of students in both groups. Thus, it was seen that in the learning process of English vocabulary, cooperative learning and lecture method have similar effects on students’ attitudes. In this sense, cooperative learning method and Jigsaw I technique are suggested to be used.

Keywords
Cooperative Learning; English; Jigsaw Technique; Teaching Vocabulary
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri