• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN KAMU POLİTİKALARINA KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN BAKIŞI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
(THE VIEWS OF HOSPITALITY INDUSTRY ON THE PUBLIC POLICIES APPLIED DURING CRISIS PERIODS IN TOURISM SECTOR: A CASE OF ANTALYA PROVINCE )

Yazar : Ali KELES    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 237-259
485    659


Özet
Turizm sektörü gün geçtikçe daha da büyüyüp gelişmekte ve ülkeler açısından da büyük önem arz eden ekonomik bir güç haline gelmektedir. Sektör gelişmekte olan pek çok ülke açısından çok ciddi bir gelir kaynağı durumundadır. Turizm sektörü sahip olduğu elastiki yapısıyla, ülkelerin içine düştükleri kriz dönemlerinde istihdam ve ekonomiye sağladığı desteklerle, ülkelerin krizle mücadele edip krizden çıkabilmelerinde hayati bir rol üstlenmektedir. Dünyada son yıllarda yaşanan her türlü krizler ,turizm sektörüne ciddi zararlar vermiş ve sektörün tüm paydaşları büyük zarar etmiştir. Konjonktürel yaşanan bazı krizleri konaklama sektörünün tek başına üstesinden gelmesi mümkün olamamakta ve kamu desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.Konaklama işletmeleri faaliyetlerini sürdürebilmek ve meydana gelecek krizleri önleme yada krizleri en az zararla atlatabilmeleri için kamu sektörü ile birlikte koordineli bir çalışma içerisinde krize karşı her an hazırlıklı olunmalıdır. Araştırma da devletin bugüne kadar uyguladığı teşviklere, son yirmi yıl içinde yaşanılan krizler ve etkilerine, kriz dönemlerinde devlet tarafından uygulanan önlemlere yer verilmiştir. Araştırmanın amacı sık sık krizlerle karşı karşıya kalan Türkiye’de turizm sektörüne yönelik uygulanan kamu politikalarının sektör tarafından ne kadar benimsendiğini ve krizleri çözmekte ve atlatmakta ne kadar etkin olduğunu analiz etmektir. Bu amaçla Antalya ilinde faaliyet gösteren 4 yıldız ve üzerindeki konaklama işletmelerinin temsilcilerine yönelik alan araştırması yapılmıştır. Araştırma da konaklama işletmleri temsilcilerine kriz döenmlerinde devletin aldığı önlemlerin herbirinin yeterli olup olmadığına dair ifadeler yöneltilmiştir. Sonuçta konaklama işletmelerinin hizmet yılı değişkenine göre kriz dönemlerinde alınan önlemlere ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kamu Politikası,Turizm Sektörü, Kriz, Konaklama İşletmesi,

Abstract
The tourism sector is growing and developing day by day and becoming an economic power that is of great importance for the countries. The sector is a very serious source of income for many developing countries. The tourism sector plays a vital role in combating the crisis and getting out of the crisis with the help of its elastic structure and the support it provides to the economy and employment during the crisis periods. In recent years, all kinds of crises in the world, have seriously damaged the tourism industry and all the stakeholders of the sector have suffered a great loss. It is not possible for the accommodation sector to overcome cyclical crises on its own and the public support is needed. Accommodation companies should be prepared for the crisis in a coordinated work with the public sector in order to sustain their activities and to prevent the crisis from happening or to overcome the crisis with the least damage. In the research, the incentives implemented by the state so far, the crises and their effects in the last two decades, the measures implemented by the state in times of crisis are included. The aim of the research is to analyze how effective the public policies to solve, overcome the crisis and how they are assimilated by the sector in Turkey where is the crises are frequently faced. For this purpose, a field study was conducted concerning the representatives of the 4 star and over accommodation enterprises operating in the province of Antalya. In the study, the representatives of the accommodation enterprises were asked about whether the measures taken by the state in times of crisis were sufficient or not. As a result, according to the variable of service year accommodation companies, significant differences were found between the attitudes of the enterprises in crisis periods and their attitudes towards the measures to be taken.

Keywords
Public Policy, Tourism Sector, Crisis, Accommodation Management,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri