• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF 5TH AND 6TH GRADE STUDENTS’ LEARNING STRATEGIES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN INFORMATION TECHNOLOGIES CLASS )

Yazar : Muhammed Ali ÖZKAN  Harun ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 394-415
384    503


Özet
Bu çalışmanın temel amacı, 5. ve 6. sınıf Bilişim Teknolojileri dersine yönelik öğrencilerin öğrenme stratejileri ve kullanım sıklığı; bazı değişkenler açısından incelenerek, öğrenme stratejileri ve kullanım sıklığı ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi karşılaştırılmalı olarak ortaya koymaktır. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırması olup tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Konya ili Hüyük ilçesindeki bütün ortaokulların 5. ve 6. sınıflarına devam eden 393 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ayrıca bir örneklem alma yoluna gidilmemiş ve bu bağlamda çalışma evreni aynı zamanda araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verileri, öğrenme stratejileri ölçeğinden ve öğrencilerin yıl sonu karne notlarından elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik tekniklerinden frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (x̄) ve standart sapma (Ss); karşılaştırmalı istatistik tekniklerinden bağımsız örneklemler t-testi (t), tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı (r) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; öğrenciler, öğrenme stratejilerini her zaman kullandıkları ve bu stratejilerden güdüleme stratejilerini ile geri getirmeyi arttırıcı stratejileri en fazla, dikkat stratejilerini en az kullandıkları görülmüştür. Bunun yanında öğrenme stratejileri ve kullanım sıklığı; cinsiyete göre kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark gösterirken, sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark göstermediği, anne eğitim durumuna göre anlamlı bir fark bulunurken baba eğitim durumuna göre anlamlı bir fark bulunmadığı, öğrenim gördükleri okullara göre ise anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca öğrenme stratejileri ve kullanım sıklığı ile akademik başarıları arasında pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Akademik Başarı; Bilişim Teknolojileri; Öğrenme; Öğrenme Stratejileri

Abstract
The main purpose of this study is to examine 5th and 6th grade students’ learning strategies in İnformation Technologies Class and their frequency of usage in terms of some variables. In addition to this, the relationship of students’ academic achievement with their learning strategies and frequency of usage has been examined. In this descriptive study, scanning model has been used. The study group of this research consists of 393 5th and 6th grade students from all secondary schools of Hüyük district of Konya province in 2017- 2018 Academic Year. The universe of the research is the sample of the study as well. Research data has been gathered by means of Learning Strategies Scale and students’ marks in school report. The obtained data has been analyzed by using SPSS 24.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programme. While frequency (f), percentage (%), mean (x̄), standart deviation (Ss) have been used among descriptive statistical techniques, independent samples t- Test (t), ANOVA (F), pearson multiplication of moments corrolation coefficient (r). As a result of the study, it has been seen that students have always used learning strategies. Among these strategies, while the most used strategies are motivation and retrieval, the least used is attention strategy. Besides these, between students’ learning strategies preferences and the frequency of usage; 1) with regard to gender, a meaningful difference on behalf of female students was found. 2) With regard to grade level, a meaningful difference wasn’t found. 3) With regard to educational status of mother, a meaningful difference was found but with regard to educational status of father, a meaningful diffenece wasn’t found. 4) With regard to schools they study, a meaningful difference was found. Furthermore a positive relationship was seen between learning strategies preferences of students and the frequency of usage, and their academic achievement.

Keywords
Academic Achievement; Information Technology; Learning; Learning Strategies
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri