• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ
(THE TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY ANALYSIS IN THE TURKISH BANKING SECTOR )

Yazar : Mehtap ÖZTÜRK  Resul ÖZTÜRK Emel GELMEZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 302-322
503    517


Özet
İşletmelerin rekabet ortamında başarılı olabilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için işletme faaliyetlerini ve stratejilerini gerek iç çevre gerekse değişen dış çevre şartlarına göre belirlemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda bu faaliyet ve stratejilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi faaliyette bulunulan sektör ayrımı gözetmeksizin önem arz etmektedir. Bu şekilde yapılacak herhangi bir uygulama veya iyileştirmeler işletmelerin performanslarına katkı sağlayarak, örgütsel düzeyde performans artışına neden olabilmektedir. Bununla birlikte performansın belirlenmesinde önem kazanan etkinlik ve verimlilik ölçümleri her sektörde çeşitli analiz teknikleri ile uygulanmaktadır. İşletmelerin verimlilik ve etkinlik ölçümlerinde literatürde sıklıkla uygulanan bir yöntem de veri zarflama analizidir. Bankacılık sektörü gibi dinamik bir yapıya sahip olan bir sektör için de performans çıktılarının ölçümlenmesi sektörün durumunun analiz edilmesine imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı bankacılık sektörünün 2012-2017 dönemleri verimliliğinin Veri Zarflama Analizi temelli Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) ile ölçülmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda karar verme birimlerinin girdi ve çıktı unsurları Türkiye Bankalar Birliği’nden elde edilen verilerile oluşturulmuştur. Analizde toplam mevduat, faiz giderleri, faiz dışı giderler, şube sayısı ve personel sayısı olmak üzere beş adet girdi değişkeni kullanılmıştır. Çıktı değişkeni olarak toplam krediler ve alacaklar, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, dönem net kârı kullanılmıştır. Analizin gerçekleştirilebilmesi için DEAP 2.1 programından yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda bankaların 2012-2017 dönemlerinde TFV’sinde etkinsizlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bankalardaki etkinsizliğin kaynağının teknik etkinliklerinde artışa rağmen, teknolojik etkinliklerdeki azalış olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Veri Zarflama Analizi, Verimlilik, Toplam Faktör Verimliliği

Abstract
Business need to determine their operations and strategies according to changing internal and external environmental factors in order to be successful and survive in a competitive environment. At the same time, a continuously review of these activities and strategies that regardless of industry distinction is important. Any practices or improvements to be made in this way may contribute to the performance of the business and may lead to an increase in the organizational level of performance. However, efficiency and productivity measurements, which are important in determining performance, are applied in every sector with various analysis techniques. Data envelopment analysis is a method which is frequently applied in the literature in terms of productivity and efficiency measurements of business. For a sector with a dynamic structure such as the banking sector, the measurement of performance outcomes provides the analysis of the sector's situation. In this context, the main purpose this study is to measure the efficiency of the banking sector in the period of 2012-2017 by using Malmquist-TFP index based on Data Envelopment Analysis. According to this purpose, input and output variables of decision-making units are formed by data obtained from The Banks Association of Turkey. In the analysis, five input variables as total deposits, interest expenditures, non-interestexpenses, number of branches and number of personel were used. Total loans and receivables, interest income, non-interest income and period net profit were used as output variables. DEAP 2.1 program was used the analysis. As a result of the analysis, it was concluded that the banks had ineffectiveness in their TFP in the period of 2012-2017. Inspite of the increase in the technical activities of the source of inefficiency in banks, it has been determined that there is a decrease in technologica lactivities.

Keywords
Data Envelopment Analysis, Productivity, Total Factor Productivity
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri