• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


THE EFFECT OF THE MINORITIES IN SWITZERLAND ON PUBLIC POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL PSYCHOLOGY (POLİTİK PSİKOLOJİ ÇERÇEVESİNDE İSVİÇRE’DEKİ AZINLIKLARIN KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ)
(THE EFFECT OF THE MINORITIES IN SWITZERLAND ON PUBLIC POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL PSYCHOLOGY )

Yazar : Hasan ACAR  Tuba TAŞLICALI KOÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 282-301
485    7762


Özet
Birey alıştığı ortam değiştiğinde bunu tehdit olarak algılar. Algılanan tehdit ise ‘biz’den kaynaklanmayacağı için ‘öteki’ne yansıtılır. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz İsviçre’yi de etkilemiş ve bu durum gündelik yaşamdaki algılanan refah düzeyinin düşmesine sebep olmuştur. İsviçre örneğinde, özellikle 2009 yılında yaşanan muhtelif azınlık hakkı ihlallerinin, İsviçre vatandaşlarında hissedilen refah düzeyi algısının tehlikeye girmesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Söz konusu azınlık haklarının ihlal edilmesi süreci, Politik Psikoloji kavramı yardımıyla anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, müslüman azınlık içerisinde yaratılan mağdur psikolojisinin müslüman azınlık grup tarafından kolaylıkla benimseneceği, böylelikle toplum içerisinde ‘biz’ ile ‘öteki’ arasındaki uçurumun artacağı ifade edilmiştir. Kamu güvenlik politikaları açısından olaya bakacak olursak, toplum içerisinde oluşan farklı grupların varlığı devletlerin iç güvenlik politikalarını etkilemektedir. Biz ve öteki arasındaki uçurum arttıkça saldırgan duygular artacak ve kamu güvenliği açısından ülke refahına olumsuz etkide bulunacaktır. Bunun yanında, ortaya çıkan farklı grupların birbirini tehdit olarak algılaması sonucunda toplumda huzursuzluk artacaktır. Politik Psikoloji, grupların psikolojisinden hareketle seçilmiş travma ve seçilmiş zaferleri inceleyerek o grubun herhangi bir olay karşısında nasıl davranacağını çözümlemeye çalışır. Kimlik, siyaset, etnisite, cinsiyet, din gibi kavramların farklı gruplar tarafından nasıl anlamlandırıldığını ifade eder. Bu çalışmanın amacı, bahsedilenlerden yola çıkarak, İsviçre'deki azınlıklara yönelik siyasi uygulamaları ifade etmek ve bu uygulamaların kamu güvenliği için tehdit olarak değerlendirilme yollarını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Politik Psikoloji, Azınlıklar, İsviçre, Kamu Güvenliği, Ötekileştirme

Abstract
An individual perceives as a threat when the environment changes that s/he is accustomed. The perceived threat is reflected in ‘the other’ because it cannot be caused by ‘us’. The global economic crisis in 2008 also affected Switzerland and this led to a decline in perceived prosperity in everyday life. In the Swiss case, it was considered that various minority rights violations, particularly in 2009, were due to the danger of the perceived level of prosperity by Swiss citizens. The process of violating these minority rights has been tried to be interpreted with the help of the concept of Political Psychology. In the study, it was stated that the psychology of the victim created within the Muslim minority would be easily adopted by the Muslim minority group and the gap between “us” and “the other” would increase. In terms of public security policies, the existence of different groups within society affects the domestic security policies of the states. As the gap between “us” and “the other” increases, aggressive feelings will increase and will have a negative impact on the welfare of the country in terms of public security. In addition, as a result of different groups perceiving each other as a threat, the unrest in the society will increase. Political Psychology examines the selected trauma and selected victories based on the psychology of groups and tries to analyze how the group behaves in the face of any event. It expresses how concepts such as identity, politics, ethnicity, gender, religion are interpreted by different groups. The aim of this study is to express the political practices towards the minorities in Switzerland and to put forward the ways of these practices evaluating as a threat to public safety.

Keywords
Political Psychology, Minorities, Switzerland, Public Security, Otherization
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri