• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


“METİN” MERKEZLİ DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÖRNEĞİ
(“TEXT” CENTERED VALUES EDUCATION: SAMPLE OF GRADUATE THESES )

Yazar : Ömer KEMİKSİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 382-411
453    542


Özet
Bu araştırmanın amacı, çeşitli metinlerdeki değerleri tespit etmeyi amaçlayan lisansüstü tezleri farklı açılardan ele alıp incelemektir. Tarama modelinde doküman incelemesi ile gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini 2009-2018 yılları arasında hazırlanan 160’ı yüksek lisans, 18’i doktora tezi olmak üzere toplam 178 lisansüstü araştırma oluşturmaktadır. Bu araştırmalar, hazırlandıkları yıllara, öğrenim kademesine, üniversitelere, örneklem olarak kullanılan materyallere, incelenen metinlerin edebî türlerine, araştırmalarda kullanılan değer sınıflandırmalarına ve en çok tercih edilen yazar-eser dağılımlarına göre incelenmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiş, ulaşılan kategoriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak tablo ve grafikler aracılığıyla sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre metin merkezli değerler eğitimi çalışmalarının en çok 2015, 2017 ve 2018 yıllarında hazırlandığı, yüksek lisans seviyesindeki çalışmaların çoğunlukta olduğu, Atatürk Üniversitesinin konuyla ilgili en fazla tezin hazırlandığı üniversite olduğu belirlenmiştir. Araştırmalarda kullanılan materyallerde edebî eserler ile ders kitaplarının daha çok tercih edildiği; bir yazarın birden fazla eseri üzerine yapılan araştırmalara ağırlık verildiği, hikâye ve roman türündeki eserlerin daha çok incelendiği tespit edilmiştir. Safahat ve Dede Korkut Hikâyeleri tezlerde en çok incelenen eserler olurken, Aytül Akal, Muzaffer İzgü, Yalvaç Ural ve Yavuz Bahadıroğlu, eserlerindeki değerler üzerine en fazla araştırma yapılan isimler olarak öne çıkmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Değer, değerler eğitimi, metin, lisansüstü tezler.

Abstract
This study aims to investigate 178 graduate theses, which were conducted to detect values in various texts, from different perspectives. The sample of the study, which was carried out with document analysis in survey model, consists of 178 graduate theses, being 160 master’s and 18 doctoral theses between the years 2009-2018. These theses were examined by the years they were prepared, education level, universities, materials used as samples, literary genres of the texts examined, the value classifications used in the research and the most preferred author-work distributions. The data of the research were analyzed by content analysis and the categories were presented in tables and graphs by using frequency and percentage values. According to the obtained findings, it was found that the text-based values education studies were prepared mostly in 2015, 2017 and 2018, and majority of the studies is in the master's degree program, Ataturk University is the institution where the highest number of the theses were published on this topic. It was also found that the materials used in the research mostly consist of literary works and textbooks; studies mostly dwell on multiple works of a single author; story and novel genres were examined more than the other literary genre. While Safahat and Dede Korkut Stories were the most studied works in the theses while Aytül Akal, Muzaffer İzgü, Yalvaç Ural and Yavuz Bahadıroğlu stand forefront as the most researched figures regarding the values in their works.

Keywords
Value, values education, text, graduate theses.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri