• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE YETENEK YÖNETİMİ: 2008-2018 DÖNEMİNDE YAYIMLANAN AKADEMİK MAKALELER BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
(TALENT MANAGEMENT IN TURKEY: AN ANALYSIS ON THE ACADEMIC ARTICLES PUBLISHED IN THE PERIOD OF 2008-2018 )

Yazar : Hüseyin BOZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 289 327
347    474


Özet
Çalışmanın amacı, Türkiye’de yayımlanmış yetenek yönetimi konulu makalelerin içerik analizini yapmak ve bu sayede yetenek yönetiminin akademik bağlamda seyrini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında YÖK-Akademik üzerinden tarama gerçekleştirilmiş ve kriterleri sağlayan 62 tekil makaleye ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında makalelerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, Türkiye’deki yetenek yönetimi ile ilgili makalelerin özellikle 2014 yılından itibaren büyük artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Makalelerin büyük bölümünün “sektör uygulamalı araştırmaya dayalı makaleler” olarak sınıflandırılan gruba girdiği tespit edilmiştir. “Sektör uygulamalı araştırmaya dayalı makaleler” sınıfına giren makalelerde kapsamında ise en çok çalışmanın “yetenek yönetiminin rolü” alt teması altında toplandığı görülmüş, “yetenek yönetimini etkileyen faktörler” alt temasına giren çalışma sayısının ise çok yetersiz olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de akademik bağlamdaki yetenek yönetimi çalışmalarını bütüncül bir çerçevede görmeye olanak tanıyan öncü çalışmalardan biri olması açısından özgünlük taşımaktadır. Çalışmanın sağladığı bulguların ileride yapılacak yeni çalışmalara temel oluşturabileceği, konuya ilgi duyan araştırmacılara ve uygulamacılara katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yetenek yönetimi, yetenek, Türkiye, içerik analizi

Abstract
The purpose is to analyze the contents of the published article on talent management in Turkey and in doing so is to determine the course of talent management in an academic context. Within the scope of the study, a survey was conducted on YÖK-Academic and 62 individual articles were obtained. Content analysis was used in the analysis of the articles. Research findings, the article on talent management in Turkey, particularly since 2014 has revealed that showed large increases. It was determined that most of the articles were classified as “applied research articles”. Within the scope of articles based on applied research in the sector, it was seen that most of the studies were gathered under the sub-theme of “the role of talent management”.It was revealed that the number of studies that have entered the sub-theme "factors affecting talent management" is very insufficient. In this study, talent management studies in the academic context, in terms of originality in Turkey is to become one of the pioneering work within an integrated framework that allows you to see. It is hoped that the findings of the study will provide a basis for future studies and will contribute to researchers and practitioners interested in the subject.

Keywords
Talent management, talent, Turkey, content analysis
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri