• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ve EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
(TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS FOR DEVELOPING COUNTRIES )

Yazar : Ali ALTINER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 123-141
629    16437


Özet
Ekonomilerin nasıl büyüdüğünü anlamak ve neden bazı ülkelerin diğer ülkelerden daha hızlı büyüdüğünü açıklamak cazibesini her dönemde koruyan konulardan biridir. Geleneksel büyüme teorilerinde iktisadi büyümenin kaynaklarının başta fiziksel sermaye olmak üzere, emek ve doğal kaynak olduğu kabul edilmiştir. Ancak sonraki dönemlerde yapılan çalışmalarda değişen ekonomik ve sosyal şartlara bağlı olarak ekonomik büyümenin sadece bu faktörlerle açıklanamayacağı ortaya konulmuştur. Solow (1956) yaptığı çalışmada büyümenin esas itibariyle sermaye ve emek artışı değil “Solow Artığı” olarak ifade edilen toplam faktör verimliliğine bağlı olduğunu savunmuştur. Bu çalışmada, toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi seçilmiş 20 Gelişmekte olan ülke için 1991-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak panel veri tekniğiyle analiz edilmiştir. Ampirik analiz kısmında ilk olarak yatay kesit bağımlılığı 〖CDLM〗_1 ve 〖CDLM〗_2 testleriyle sınanmış ve sonrasında serilerin durağanlığı MADF ve Hadri-Kurozumi (2012) panel birim kök testleriyle incelenmiştir. Değişkenlerin eğim katsayılarının homojenliği Delta testiyle araştırıldıktan sonra, modele ait uzun dönem regresyon katsayıları ise CCE yöntemiyle tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, ülkelerin tamamında uzun dönemde toplam faktör verimliliği, emek ve sermayedeki artışın ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye değiştiği ve diğer değişkenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ekonomik büyümenin esas kaynağının toplam faktör verimliliği olduğu görüşünü savunan Solow büyüme modeli ile örtüşmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Toplam Faktör Verimliliği, Gelişmekte Olan Ülkeler, Panel Veri Analizi

Abstract
Understanding how economies are growing and explaining and why some countries are growing faster than other countries is one of the issues that maintain its appeal in every period. In traditional growth theories, the sources of economic growth have been accepted as labor, natural resources and especially physical capital. However, it is revealed that economic growth cannot be explained only by these factors depending on the changing economic and social conditions. Solow (1956), in his study, argued that growth does not depend primarily on capital and labor growth, but on the total factor productivity expressed as “Solow Residual”. In this study, the effect of total factor productivity on economic growth was analyzed by panel data technique for 20 developing countries using annual data for the period 1991-2017. In the empirical analysis section, firstly the cross-sectional dependence was tested with 〖CDLM〗_1 and 〖CDLM〗_2 tests, and then the stationary of the series was examined by MADF and Hadri-Kurozumi (2012) panel root tests. After investigating the slope homogeneity by Delta test, the long term regression coefficients of the model were estimated by CCE method. According to the estimation results, total factor productivity, labor and capital increase have positive and statistically significant effects on economic growth in all countries. It is determined that the effect of total factor productivity on economic growth varies from country to country and is higher than other variables. These results coincide with the Solow growth model, which argues that the main source of economic growth is total factor productivity.

Keywords
Economic Growth, Total Factor Productivity, Developing Countries, Panel Data Analysis
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri