• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


LERMONTOV'UN “ZAMANIMIZIN KAHRAMANI” ADLI ROMANINDA ‘GEREKSİZ İNSAN’ VE KADIN KARAKTERLERİN ÖNEMİ
( ‘THE SUPERFLUOUS MAN’ AND FEMALE CHARACTERS’ IMPORTANCE IN THE NOVEL OF LERMONTOV NAMED AS "A HERO OF OUR TIME" )

Yazar : Gamze ÖKSÜZ    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 9-17
6284    5383


Özet
M.Yu.Lermontov’un 1840 yılında yayımlanan “Zamanımızın Kahramanı” adlı romanı 19. yüzyıl Rus edebiyatında hem gerçekçiliğin hem de sosyo-psikolojik roman türünün gelişiminde önemli rol oynamıştır. Romandaki kadın karakterler, dönemin “gereksiz insan” tiplemesinin canlı bir örneği olan ana kahraman Peçorin’in kişilik analizini, sosyal konumunu ve psikolojik dünyasını ortaya koyma görevini üstlenmişlerdir. Birbirlerinden farklı ortamlarda yetişmiş olan ve farklı sosyal statüleri temsil eden kadın karakterler arasındaki şaşırtıcı benzerlik yazar tarafından roman boyunca kadınların duygularında, düşüncelerinde, aşklarındaki hayal kırıklıklarında ve hatta kaderlerinde yansıtılmıştır. Bu çalışmanın amacı, kadın kahramanların olay örgüsünde oynadığı rolü ortaya çıkarmak ve yazarın yaşadığı dönemin bütün özelliklerini bünyesinde barındıran “gereksiz insan” tipinin oluşum evrelerini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyma konusunda nasıl bir görev üstlendiklerini göstermektir. Çünkü Peçorin, Rus realizminde tüm yönleriyle ve en gerçekçi biçimde tasvir edilen ilk psikolojik portredir. Lermontov bu yapıtında farklı konum ve karakterlerdeki kadın kahramanları aracılığıyla, davranışları ve düşünceleri arasında büyük çelişkiler olan bir neslin psikolojisini en gerçekçi biçimde ve ayrıntılı olarak ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
kadın kahramanlar, hayal kırıklığı, “gereksiz insan”, sosyo-psikoljik roman.

Abstract
"A Hero of Our Time" a novel by M.Yu.Lermontov which was published in 1840, played a crucial role in the 19th century Russian literature not only in developing of realism but also in developing of socio-psychological novel type. Female characters in the novel undertake the task of revealing character analysis, social position and psychological world of Pechorin who is the protagonist of the novel, is a vivid example of "superfluous man" typing. Astonishing similarity between the female characters who represent different social status and who grew up in different environments is reflected by the author throughout the novel in female characters' feelings, thougthts, disappointments in their loves and even in their fate. The purpose of this notification is to reveal the role played by the female characters in the plot and to show how female characters undertake a task in the matter of revealing the formation stages of "superfluous man" typing that incorporates all features of the period that the author lived in. Because, in Russian realism Pechorin is the first psychological portrait that is described with its all aspects and the most realistic way. In this novel, Lermontov suggested the psychology of a generation who has great contradictions between their thoughts and behaviours in a detailed manner and the most realistic way through the female characters who have different position and different characters in the novel.

Keywords
female characters, disappointment, "superfluous man", socio-psychological novel.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri