• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


HÜZÜN TURİZMİ KAPSAMINDA “KORKU EVLERİ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON HOUSES OF HORROR UNDER THE DARK TOURISM )

Yazar : Hande AKYURT KURNAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 234-248
508    610


Özet
Turistlerin beklentileri sürekli değişmektedir. Bu değişim sonucunda kişilerin seyahat nedenleri de farklılaşmıştır. Böylelikle çeşitli turizm türleri de ortaya çıkmıştır. Özellikle üzüntü, korku ve hüzün gibi duyguları hissetmek amacıyla seyahatler gerçekleşmeye başlamıştır. Bu turizm türü hüzün turizmi olarak adlandırılmaktadır. Hüzün turizmi farklı temalardan oluşmaktadır. Savaş alanları, doğal felaketlerin yaşandığı alanlar, toplama kampları, korku temalı evler, cezaevleri, idamlar, toplu terör olayları ve mezar alanları, hüzün turizmi çeşitlerinden sayılmaktadır. Bu çalışma kapsamında yapay bir hüzün turizmi teması olan korku evleri ele alınmıştır. Hüzün turizmi çekiciliği açısından korku evlerinin turizm potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Korku evlerinin uluslararası birçok örneği bulunmaktadır. Korku evleri, Türkiye’de de eğlence sektöründe yer almaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı alan yazını taraması yapılmıştır. Soru formu oluşturulmuştur. Nitel veri toplama yöntemlerinde biri olan yarı yapılandırılmış görüşme metodu uygulanmıştır. Araştırma Nisan-Mayıs 2018 aylarından gerçekleştirilmiştir. Görüşme talebine olumlu cevap veren korku evlerinin işletme sahiplerine, sorular yöneltilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu toplam 5 sorudan oluşmuştur. İlk soruda demografik bilgilere yönelik bilgiler istenmiştir. Diğer sorularda da korku evleri ve turizm konuları işlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de farklı temalarda korku evlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan korku evlerinin işletmecilerinin genelde erkek olduğu görülmüştür. Genel olarak ikinci bir meslek sahibi oldukları belirlenmiştir. Araştırma kapsamında değerlendirilen korku evlerinin genellikle yerli turistler ya da genç katılımcılar tarafından tercih edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca korku evlerinin uluslararası bir niteliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca belli niteliklere sahip olduktan sonra korku turları ya da hüzün turları kapsamında korku evlerinin turizm kapsamında değerlendirilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hüzün Turizmi, Hüzün Turizmi Çeşitleri, Korku Evleri

Abstract
Tourists' expectations are constantly changing. As a result of this change, the travel reasons of the people have also been differentiated. In this way, various types of tourism have emerged. Travels have begun to take place, especially to feel the feelings of sadness, fear and doldrums. This type of tourism is called dark tourism. Dark tourism consists of different themes. Areas of war, natural disasters, collecting houses, horror-based houses, prisons, executions, mass terrorist acts and tombs are considered to be sorts of dark tourism. Within the scope of this study, houses of horror were discussed which are an artificial dark tourism. There are many international examples of houses of horror. Houses of horror are located in the entertainment sector in Turkey as well. Detailed literature on the subject has been scanned. The questionnaire was created. Semi-structured interview method which is one of the qualitative data collection methods has been applied. The research was conducted in April-May 2018. Questions were raised to the owners of the houses of horror who responded positively to the interview request. The semi-structured interview form consisted of 5 questions. In the first question, information about demographic information was requested. Other questions include houses of horror and tourism. As a result of different themes have been identified in Turkey where the houses of horror. The operators of the houses of horror were generally male. In general, they have a second profession. It has been determined that houses of horror are generally preferred by local tourists or young participants. It was also emphasized that fear houses should have an international character. In addition, it is suggested to evaluate the houses of horror within the scope of tourism within the scope of dark tours after having certain qualifications.

Keywords
Dark Tourism, Horror Houses, Dark Tourism Attractions
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri