• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE GIDA İHRACATI, GIDA FİYATLARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN ANALİZİ
(FOOD EXPORTS IN TURKEY ANALYSIS OF CASUALTY BETWEEN FOOD PRICES AND INFLATION )

Yazar : Mutlu BARBAROS  Salih KALAYCI Demet BAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 537-548
545    585


Özet
Enflasyon ekonomik hayatta tüm karar alıcıları yakından ilgilendiren bir durumdur. Yüksek enflasyon sabit gelirlinin alım gücünün düşmesine, üreticinin maliyetinin artmasına ve ekonomik aktivitenin yavaşlamasına neden olmaktadır. İhracat ise bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması ve ülkeye döviz geliri sağlanmasıdır. Bu sayede ihracat gerçekleştiren ülke ekonomik büyümeyi sağlayacak, yatırımları için gereken döviz girdisini sağlayacak ve zenginleşecektir. Türkiye’de ekonomisini büyütmek ve döviz girdisini artırmak için ihracatını artırmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 2003:2-2018:11 dönemini (190 gözlem) kapsamaktadır. Seriler, gıda ihracatı (GIDAEXP), gıda fiyatları endeksi (GIDATÜFE) ve tüketici fiyat endeksidir (TÜFE). Veriler TÜİK’ten temin edilmiştir. Çalışmada öncelikle serilere Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmıştır. Birim kök sorunu içeren seriler farkı alınarak durağanlaştırılmış ve durağan haldeki seriler kullanılarak VAR model kurulmuştur. Kurulan VAR modelde serilere Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Son olarak oluşturulan VAR modelde GIDATÜFE ile TÜFE’nin gıda ihracatındaki şoklara nasıl tepki verdiğinin ölçülmesi için Etki-Tepki Analizi yapılmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda gıda ihracatı ile gıda fiyatlarını arasında, gıda fiyatları ile enflasyon arasında nedensellik olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Enflasyon, Gıda Enflasyonu, Gıda İhracatı, Ekonomik Büyüme

Abstract
Inflation is a term that concerns all decision-makers in economic life. High inflation causes decrease of purchasing power of fixed income investments, increasing the cost of production and deceleration of the economic activities. Export volume provides selling the goods and services to abroad in order to generate an income. Thus, economic growth will be ensured by attracting the foreign currency through export volume. Turkey increase export volume in order to raise the economic growth and attracting more foreign currency. The share of food exportation increases out of total export volume. Data is derived from statistical institutions of Turkey as monthly for both consumer price index and food export variables from 2003:2 to 2018:11 which includes 190 observation. The food export data are and CPI derived as dollar-denominated from TÜIK’S official website. ADF unit root test is implemented for all series in order to make stationary. After converting all series from I(0) to I(1), VAR model is also implemented to make Granger causality test and impulse response analysis. According to results of empirical research, there is bi-directional relationship between food export and CPI.

Keywords
Inflation, Food Inflation, Food Export, Economic Growth
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri