• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKURYAZARLIK” DÜZEYLERİ (MALATYA ÖRNEĞİ)
(INFORMATION TECHNOLOGIES LITERACY LEVEL OF PRIMARY 8TH GRADE STUDENTS (MALATYA SAMPLE) )

Yazar : Dilek AYDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 34-59
5340    5885


Özet
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilişim teknolojilerine yönelik okuryazarlık düzeylerini tespit etmek ve çeşitli değişkenler açısından öğrencilerin bilişim teknolojileri okuryazarlık düzeylerini incelemektir. Bu çalışmada, öğrencilerin “Bilişim Teknolojileri Okuryazarlık”larını tespit etmek için yazarın geliştirdiği 40 maddeden oluşan başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Malatya ili Merkez ilçe sınırları içinde yer alan 9423 öğrenci içerisinden 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde öğrenim gören 966 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 504 kız öğrenci ve 462 erkek öğrenci ile yürütülmüştür. Bilişim teknolojileri okuryazarlıklarını belirlemek için yapılan başarı testinde öğrenciler tarafından alınan ortalama puan 26.03, medyan 27 ve mod 31’dir. Normal dağılım eğrisi hafif sola çarpık olduğundan öğrencilerin bilişim teknolojileri okuryazarlık testinde nispeten başarılı olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında araştırmanın sonunda, öğrencilerin bilişim teknolojileri okuryazarlıklarının orta düzeyde olduğu söylenilebilir. Araştırmanın ikinci alt probleminde ilköğretim 8. sınıf öğrencilerin bilişim teknolojileri okuryazarlık düzeyleri cinsiyet, yaş, aile gelir düzeyi, masaüstü/dizüstü bilgisayara sahip olma durumu, evde internet bağlantısına sahip olma durumu, masaüstü/dizüstü bilgisayar ve internet kullanmayı nerede öğrendiklerine, bilgisayar ve internet kullanma sıklıklarına, en çok hangi amaç için masaüstü/dizüstü bilgisayar kullandığına, evde başka bilgisayar/internet kullanan kişilerin olup olmadığına, cep telefonuna sahip olma durumuna, cep telefonundan internete erişme sıklıkları gibi değişkenlerle açısından incelenmiştir. Cinsiyet, yaş ve cep telefonundan internete girme sıklığına göre öğrencilerin okuryazarlıkları arasında manidar bir fark görülmemiştir. Gelir seviyesi 2000 ve üzerinde olan, bilgisayar ve internet sahibi olan, bilgisayar ve internet kullanmayı evde öğrenen, bilgisayar ve interneti her gün kullanan, cep telefonu olan vb. gibi diğer değişkenlerle bilişim teknolojileri okuryazarlıkları daha yüksektir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bilişim Teknolojileri, Okuryazarlık, İlköğretim Okulları

Abstract
The purpose of this research is to determine the literacy level of primary school 8 th grade students towards information technologies and examine the information technologies literacy level of the students in terms of several variables. In this study, the achievement test, consists of 40 items, the writer had developed was used for determining the information technologies literacy level of the students. 966 students studying in the second term of 2011-2012 educational years from 9423 students in the central district border of Malatya province constitute the sample of this research. The research was conducted with 504 girls and 462 boy students. Information technology literacy achievement test taken by students to determine the average point 26.3, median 27 and the mode is 31.It was seen that the students were slightly successful in the information technologies literacy test because of the bell shaped curve being a bit negatively skewed distributed. In the light of these findings, it can be stated at the end of the research that the information technologies literacy level of the students is intermediate. In the second lower problem of the research, information technologies literacy level of the 8th grade primary students were examined by means of variables such as gender, age, income level of the family, having a desktop/laptop computer, having internet connectivity at home, where they had learnt to use the internet, the frequency of their using the computer and internet, for what reason they used the desktop/laptop most, whether there was someone else at home to use the computer/internet, having a cell phone, the frequency of their internet access via cell phone. The 8th grade students’ information technologies literacy levels are moderate. There aren’t any remarkable differences observed based on gender, age or using internet via cell phone. Also information technologies literacy is higher on students over 2000 income levels having compute and internet every day, having cell phones etc. other indicators. Various advices are made depending on the outcomes of the research.

Keywords
Information Technologies, Literacy, Primary Schools
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri