• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ANADOLU’DA YAZILMIŞ İLK TÜRKÇE TIP KİTAPLARINDAN BİRİ BÂH-NÂME-İ PÂDİŞÂHÎ TERCÜMESİ
(ONE OF THE FİRST TURKİSH MEDİCAL BOOKS WRİTTEN İN ANATOLİA THE TRANSLATİON OF BÂH-NÂME-İ PÂDİŞÂHÎ )

Yazar : Ahu CAVLAZOĞLU DAVULCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 40-52
612    1052


Özet
Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Türk Dilinde önemli gelişmelerin olduğu telif ve tercüme pek çok eserin kaleme alındığı bir dönemdir. Türkçenin bu döneminde dinî ve edebî eserlerin yanında hekimlere ve halka tıbbî bilgiler öğretmek için yazılan tıp konulu eserler karşımıza çıkmaktadır. Anadolu‟da Türkçe tıp eserlerinin yazımı XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde başlamış, başta Osmanoğulları olmak üzere Germiyan, Aydın, Menteşe beylikleri döneminde birçok tıp eseri Türkçeye kazandırılmıştır. Tarihî tıp metinleri konularına göre, genel tıp ve sağlık bilgisi metinleri, cerrah-nâmeler, göz hastalıklarıyla ilgili metinler, eczacılık kitapları, cinsel sağlık konularını anlatan bâh-nâmeler, vb. olarak ayrılabilir. Anadolu‟da yazılmış pek çok bâh-nâme vardır fakat bu kitaplar üzerinde yapılan çalışmalar azdır. Bu çalışmada Anadolu‟da yazılmış ilk Türkçe tıp kitaplarından biri olan, Eski Anadolu Türkçesiyle 15. yüzyılda Nâsır-ı Tûsî‟nin Farsça yazılmış Bâh-nâmesi‟ne atfen Germiyan Beylerinden II. Yakup Bey adına tercüme edilen Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Hacıbektaş koleksiyonunda 25 numarada kayıtlı bâh-nâmenin içeriği, dili ve söz varlığı üzerinde bir değerlendirme yapılmıştır. İnsan hayatında doğum ve üreme gibi önemli bir bilim dalı ve bu bilim dalında kullanılan kelime dağarcığının ortaya koyulması önemlidir. Bugüne kadar Eski Anadolu Türkçesi üzerine yapılan araştırmaların çoğu dinî ve edebî metinler üzerine yoğunlaşmış, tıp yazmaları üzerindeki çalışmalar ise sınırlı kalmıştır. Oysa bir dilin söz dağarcığını, yapı ve işleyişini tam olarak belirleyebilmek için o dilin çeşitli dallarında yazılmış eserlerin incelenmesi gerekir. Bâhnâmeler üzerinde yapılacak dil araştırmaları bu bakımdan önem taşır

Anahtar Kelimeler
: Bâh-nâme-i Pâdişâhî Tercümesi, Eski Anadolu Türkçesi, Türkçe Tıp Metinleri, Tıbbi Bitki Adları.

Abstract
Old Anatolian Turkish Period Turkish language is a period in which many works of copyright and translation have been written. In this period of Turkish language, besides the religious and literary works, the medical works written to teach physicians and people medical information emerge.In Anatolia, the Turkish Medical works of spelling, XIII. began in the first quarter of the century, the Ottomans initially Germiyan, Aydin, Menteşe was to gain many medical works into Turkish in the period of principalities. According to historical medical texts, general medical and health information texts, cerrahname eye disease-related texts, pharmacy books, bahname about sexual health issues, etc. There are many bahname written in Anatolia, but these studies are scarce on boks in this study, one of the first Turkish medical books written in Anatolia, with the Old Anatolian Turkish 15. century Nasir-I-Tusi written in Persian Bahnamed from Germiyan of the brain II. ın the name of Yakup Bey translated Bahname registered in the Konya Regional Museum of Manuscripts Library of Hacıbektaş Manuscript Library number 25 in the collection of content, language and vocabulary on an evaluation conducted. In human life, an important branch of science such as birth and reproduction, and the vocabulary used in this field is important. Most of the researches on Old Anatolian Turkish have been concentrated on religious and literary texts and studies on medical manuscripts have been limited. However, in order to determine the vocabulary, structure and operation of a language, the works written in various branches of that language should be examined. The language researches on the poems are important in this regard.

Keywords
Translation of Bâh-nâme-i Pâdişâhî, Old Anatolian Turkish ,Turkish Medical Manuscripts, Medical Pla
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri