• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


AYASTEFANOS VE BERLİN ANTLAŞMALARI ARASI SÜRECİN ÇARLIK RUSYA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
( PERSPECTİVE OF TSARİST RUSSİA PERİOD OF BETWEEN SAN STEFANO AND BERLİN TREATİES )

Yazar : Mustafa ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 676-687
338    869


Özet
Türk-Rus Savaş Tarihi’nin kuşkusuz en dikkat çekici mücadelelerinden biri de Osmanlı kayıtlarında 93 Harbi olarak adlandırılan 1877-1878 savaşıdır. 24 Nisan 1877 - 3 Mart 1878 yılları arasında Balkanlar ve Kafkasya’nın Anadolu uzantısında cereyan eden ve sorunları uluslararasılaşarak tarafları oldukça yıpratan bu büyük çarpışmanın sonunda ortaya çıkan diplomasi boyutu da bir o kadar uğraştırıcı ve stratejiktir. Nitekim 3 Mart 1878’de İstanbul Yeşilköy’de (Ayastefanos) imzalanan antlaşma ile Güney Batı Kafkasya ve Balkanlarda jeopolitiği bariz bir biçimde güçlenen Çarlık Rusya’sının elde ettiği bu kazanımlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yanı sıra İngiltere, Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın da tepkisine yol açacak mahiyette Avrupa siyasi arenasının askeri ve siyasi gündemini meşgul etmiştir. Rusya karşıtı ortaya çıkan bu politik atmosferin etkisi ve Rus ordusunun güçlü rakipler karşısında etkin bir savaş veremeyecek ölçüde yıpranması neticesiyle St. Petersburg, gerçekleştirilecek geniş çaplı yeni bir uluslararası konferans ile sorunların çözümüne kerhen de olsa dönemin büyük güçleri tarafından ikna edilmiştir. Ne var ki, Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması arası dönem; Çar II. Aleksandr, Rus entelejiyansı, Rusya’nın Londra, Berlin ve Viyana Büyükelçileri, Çarlık Rusya Genelkurmay Başkanlığı komutanları, Kafkasya ve Balkanlar’da yer alan Rus komutanlar ile devlet ricali arasında birçok fikir paylaşımı ve tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu makalede, yukarıda zikredilen iki antlaşması arası dönemde yaşanan stratejik evre, Çarlık Rusya penceresinden Rusça eserler ışığında kaleme alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
1877-1878 Savaşı, Rusya, Osmanlı, Balkan, Kafkasya

Abstract
One of the most noteworthy battles of Turkish –Russo war history is the war of 1877-1878, which is called the 93 war in Ottoman records. The diplomacy dimenson that emerged at the end of the conflict between the Balkans and the Caucasian people in the side of Anatolian period of April 24, 1877-March 3, 1878 years became very encouraging, strategic and international problem which caused damage to the both parties. As a matter of fact, in March 3, 1878 in the suburb of Istanbul (Yesilkoy) the Treaty of San Stefano was signed. This treaty gave the Tsarist Russia geopolitical power in the region of Southern-West Caucasus and the Balkans. As a result Britain, Germany and Austria-Hungarian`s reaction came to the military and political arena. The influence of this political atmosphere against Russia and the weakness of Russian army in front of the powerful opponents St. Petersburg has been persuaded to solve problems with a large-scale conference. However, between the period of San Stefano Treaty and the Berlin Treaty; many ideas and discussions brought together between the russian commanders and statesmen in the Caucasus and Balkans, Czarist Alexander II, Russian Entelejians, consulate of Russian in London, Berlin, Vienna and Russian general chief of Commanders. In this article, the strategic phase of the period between the two treaties described above is written in the light of Russian Works from the Russian window.

Keywords
1877-1878 War, Russia, Ottoman, Balkan, Caucasian.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri