• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRK VE RUS MİTOLOJİLERİNDE MİTİK DÜNYA, ÖLÜM VE RUH ANLAYIŞI
(THE MYTHIC WORLD, CONCEPTION OF DEATH AND SOUL IN TURKISH AND RUSSIAN MYTHOLOGIES )

Yazar : Gamze ÖKSÜZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 10-29
478    1042


Özet
İlkel insan topluluklarının yakın çevrelerini, evreni ve doğa olaylarını kişileştirerek yorumlama çabaları sonucu ortaya çıkan mitler ve mitoloji, araştırmacıları insanlığın kültür tarihinin başlangıcına götüren basamaklardan biridir. İnsanın doğa ve toplumdan ayrı düşünülemediği bu sistem, henüz bilimle tanışmamış toplulukların yaşamsal konulara cevap arayışıyla doğmuştur. Yakın çevreyle, yaratılışla, türeyişle ve doğa olaylarıyla ilgili bilinmezleri çözme ihtiyacı duyan ilkel toplumlar için tek çıkış yolu mitler olmuştur. Mitolojinin merkezinde yer alan ölüm, ölümden sonraki hayat ve ruh anlayışı ise insanın, evrenin doğal döngüsü içinde varoluşun parçası olarak kalabilme arzusu ile açıklanabilir. Ölümün yıkıcılığı ile baş edebilmek adına başvurulan mitolojik tasavvurlar, tarih boyunca insanoğlunun en güçlü dayanağı olmuştur. Mitolojiyi oluşturan sistemler, toplumların yaşadığı coğrafyayla, iklimle, kültür düzeyleriyle ve dinsel kabullenmelerle sıkı ilişki içinde olduğu için her halkın mitolojisi kendine özgü özelliklere sahiptir. Bununla birlikte bazı mitolojik tasavvurlar ve aynı işlevde birleşen bazı ortak uygulamalar, pek çok mitoloji sisteminde evrenseldir. Komşu coğrafyaları paylaşan Türk ve Rus topluluklarının mitolojilerinde de birbiriyle örtüşen özellikler mevcuttur. Farklı semavi dinleri benimsemiş olsalar da bu toplulukların benzer inanış ve uygulamaları sergilemeleri, aslında insanoğlunun bilinmeyenin sırrına ulaşmak için benzer tepkiler verdiğinin göstergesidir. Çalışmanın amacı, Türk ve Rus mitolojilerinin kendine özgü özelliklerine değinmek, semavi dinlerin etkisi altındaki seyrini göstermek ve benzerlikleri ortaya koymaktır. Bu bağlamda her iki mitolojik sistemdeki mitik dünya yaklaşımları sergilenecek, ağırlıklı olarak ölüm, ölümden sonraki yaşam, ruh anlayışı ve ruhlarla iletişim araçlarına odaklanılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk Mitolojisi, Rus Mitolojisi, Ölüm, Öteki Dünya, Ruh

Abstract
Myths and mythology, as a result of efforts to interpret the close circles, universe and natural phenomena of primitive human communities, are one of the steps leading researchers to the beginning of the cultural history of humanity. This system, in which human beings cannot be conceived separately from nature and society, was born with the search for answers to the vital issues of the communities that have not yet become acquainted with science. Myths were the only way out for the primitive societies that needed to solve the unknown aspects of the environment, creation, genesis and natural events. Death -central to mythology-, afterlife and the conception of soul can be explained by man’s desire to remain as a part of the existence in the natural cycle of the universe. Consulted to cope with the destructiveness of death, mythological concepts have been the strongest reference point for human beings throughout history. Since the systems that create mythology are in a close relationship with geography where societies live, climate, cultural levels and religious consents of people, the mythology of each community has its own characteristics. However, some mythological conceptions and some practices with the same functions are universal in many mythological systems. There are also overlapping properties in the mythologies of Turkish and Russian communities that share neighbouring geographies. The fact that these communities exhibit similar beliefs and practices, despite having adopted different religions, is actually a sign that human beings give similar reactions in the face of the secrets of the unknown. The aim of this study is to touch upon the specific properties of Turkish and Russian mythologies, to show their courses under the influence of different religions and to reveal similarities between them. In this respect, the approaches to the mythical world in both mythological systems will be exhibited with an emphasis on death, afterlife, the conception of soul and ways of communication with them.

Keywords
Turkish Mythology, Russian Mythology, Death, Afterlife, Soul
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri