• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TEKNOLOJİNİN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI
(NEW CHILD OF TECHNOLOGY: K GENERATION )

Yazar : Baran ARSLAN  Erkan NUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 329-347
586    805


Özet
Son yıllarda dünyayı etkisi altına teknolojik değişim ve gelişmeler, beraberinde nesiller arasında gerek algı gerekse duygu dünyası yönünden gözle görülür bir biçimde uçurumların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda oluşan bu farklılık ile birlikte, nesiller dönemsel olarak farklı kuşaklara ayrılmıştır. Literatür incelendiğinde şimdiye kadar kuşakları dönemlerine ayırırken; Sessiz Kuşak, Baby Boomers, X, Y ve Z şeklinde ayrım yapıldığı görülmektedir. Fakat son birkaç yıldır Y ve Z kuşağından oluşan jenerasyonu tarif eden farklı bir kavram olan K kuşağı literatürde yer edinmeye başladı. 1995-2002 yılları arasında doğan bireyleri incelemek için kullanılan bu kavramı, ilk olarak tanımlayan kişi Cambridge Judge Ticaret Üniversitesi profesörü Noreena Hertz'dir. K kuşağı ismini, "Hunger Games" film serisinin ana karakteri olan, (K)atniss Everdeen'nin isminin baş harfinden almaktadır. Her jenerasyonda olduğu gibi bu jenerasyonunda kendine has özellikleri bulunmaktadır. Teknolojik açıdan fazlasıyla ilerlemiş bir dünyaya gözlerini açan K kuşağı bireyleri Y kuşağı bireylerinin aksine teknolojinin insan hayatını nasıl değiştirdiğini gözlemlemek yerine, bu ileri teknolojiyi nasıl kullanacaklarına odaklanmaktadırlar. Ayrıca bu jenerasyon, teknolojiye hayran kalma ve şaşırma aşamalarını çoktan geçmiş olup, dijital çağdan önceki dönemleri hatırlamadıklarından dolayı teknolojiyi hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve aktivitelerinin çoğunu dijital ortamda gerçekleştirmektedir. Hertz bu nesli yaratıcı, üretici ve mucit olarak tanımlamaktadır. Çünkü bu nesil sadece satın almakla yetinmeyip, aynı zamanda tasarlama ve yaratma sürecinin de bir parçası olup tükettikleri ürün, hizmet ve medyaya kendi damgalarını vurmak istemektedir. Özellikle teknoloji odaklı bir devrim olan Endüstri 4.0'ın kapımızı çaldığı bu günlerde, hayata bakış açıları ve girişimci özelliklerinden dolayı diğer kuşaklardan oldukça farklı olan bu jenerasyonun kuşkusuz bundan sonraki süreçte ismi çok daha fazla duyulacaktır. Bu çalışmanın amacı, literatürde ampirik olarak yeterince incelenmemiş olan, teknolojik yenilikçilik eğilimindeki farklılıkları belirlemektir. Teknolojik gelişim ve global rekabetin hızla arttığı günümüz pazar koşulları göz önünde bulundurularak K kuşağının, yenilikçilik düşünce ve uygulamalarında diğer kuşaklara nazaran daha önemli rol oynamaları sebebiyle, saha çalışması Türkiye’de yaşayan farklı ekonomik ve kültürel kesimleri temsil edebileceği düşünülen 406 K kuşağına mensup bireylere gönüllü katılımlı olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Faktör analizi, güvenilirlik analizi ve katılımcıların teknolojik yenilikçilik eğilimlerindeki farklılıkları belirlemek amacıyla t-testi, kuruskal wallis H analizi ve anova testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda K kuşağına mensup bireylerin demografik faktörleri açısından teknolojik yenilikçilik eğilimlerinde bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler
Teknoloji, Teknolojik yenilikçilik, K kuşağı.

Abstract
Technological changes and developments influenced the world in recent years, along with the required perception between generations both in terms of emotion visibly world has paved the way to the formation of a cliff. Together with this difference, generations are periodically divided into different generations. When the literature is examined, it is seen that it is defined as Silent Generation, Baby Boomers, X Generation, Y Generation and Z Generation. But for the last few years, the K generation, a different concept of Y and Z generation, has begun to take place in the literature. Noreena Hertz, professor of Cambridge Judge University of Commerce, was the first to describe this concept, which was used to study individuals born between 1995 and 2002. Generation K is based on the initials of the name of (K)atniss Everdeen, the main character of the film series "Hunger Games". Like every generation, this generation has its own characteristics. The K generation, which opens its eyes to a world that is technologically advanced, focuses on how to use this advanced technology instead of observing how people change the life of the people unlike the generation Y generations. Moreover, this generation of technology has already passed the stages of admiration and surprise, and because they do not remember the previous eras of the digital age, they see technology as an indispensable part of their lives and most of their activities are realized in digital environment. Hertz describes it as a creator, producer and inventor. Because this generation is not only about purchasing but also wants to strike its own stamps on the products, services and media that they are part of in the process of designing and creating. Specifically, technology-driven revolution that Industry 4.0 which click on our door these days, because of the life perspectives and entrepreneurial characteristics which are quite different from other generations name of the doubt in the future of this generation will be heard much more. The aim of this study is to determine the differences in the tendency of technological innovation, which have not been examined empirically enough in the literature. Of technological development and global competitiveness of the sharp increases in the current market conditions K generations in mind, innovative ideas and applications due to play a more important role than other generations, fieldwork different economic and cultural sectors which are thought to represent 406 K generations to persons belonging to voluntary participation living in Turkey . The obtained data were analyzed by SPSS program. Factor analysis, reliability analysis was performed. T-test, kuruskalh wallis H analysis and anova test were performed to determine the differences in the technological innovation trends of the participants. As a result of the analyzes made, it is concluded that there is no difference in technological innovativeness tendencies in terms of the demographic factors of K generation individuals

Keywords
Technology, Technological innovativeness, Generation
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri