• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE STRATEGIC PLANS OF THE STATE UNIVERSITIES ESTABLISHED IN 2008 IN TURKEY )

Yazar : Serdar YETİŞEN  Musa TÜRKOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 649-675
432    799


Özet
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile Türkiye’de yeni bir kamu yönetimi anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış; stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim kavramlarını kapsamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2008 yılında kurulan dokuz devlet üniversitesi tarafından hazırlanan ilk stratejik planlar misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda, üniversitelerin genel yönelim ve ayrışmaları ortaya konulmuştur. Buna göre; çalışmaya konu olan üniversitelerin ilk stratejik planlarında; “temel değerlere duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen, liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek” misyonunu benimsediği, “bulunduğu bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir üniversite olmak” vizyonunu üstlendiği ve “üniversitenin kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek, tanıtımını yapmak ve üniversiteden duyulan memnuniyeti artırmak” ve “Ar-Ge alt yapısını geliştirmek, bilimsel projelerin sayısını artırmak ve araştırmalar için makale yayımlamak” amaçları doğrultusunda hareket ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, stratejik planlar ve bu planların kapsadığı dönemlerde yılık olarak hazırlanan idare faaliyet raporlarından yararlanarak oluşturulan değerlendirme tablosundan hareket ederek; Şırnak Üniversitesi haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin belirlemiş olduğu hedefler için en az 1 performans göstergesine sahip olduğu ve Bingöl Üniversitesi haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin belirlediği hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için kullanacağı performans göstergelerinin kısmen uyumlu olduğu söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Amaç, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Üniversiteler, Misyon Vizyon.

Abstract
5018 numbered Public Financial Control Act with a new public management approach has been adopted in Turkey. This understanding is; strategic planning, performance-based budgeting, internal control and internal audit concepts. In this study, the first strategic plans of mission and vison, prepared by the nine state universities founded in 2008 in Turkey, were subjected to content analysis in terms of strategic goals and objectives. As a result of the content analysis, general trends and differences of the universities were revealed. According to this; the first strategic plans of universities which are the subject of study; „Capable of basic values, self-confident, aiming for continious development, to raise qualified human resources with leadership spirit” is mission adoption, „Being reputable university that contributes to the economic, social and cultural development of the region and the country where it is located“ is vision undertake and „to improve the university's institutional culture and identity, promote it, increase the university's satisfaction, as well as „to improve the R & D infrastructure, increase the number of scientific projects and to publish articles for researches“ are understood as a moving in the direction of strategic plans. In addition, by acting on the evaluation chart formed by taking advantage of the strategic plans and the annual activity reports prepared annually in the periods covered by these plans, for those universities that are the subjects of study, apart from Şırnak University, they have at least 1 performance indicator and apart from Bingöl University, it can be said that the targets determined by the universities that are the subject of study and the performance indicators that will be used to reach these targets are partially compatible.

Keywords
Aim, Annual Report, Strategic Plan, Universities, Mission, Vision.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri