• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
(A QUALITATIVE STUDY ON MOBBING FROM THE EXPERIENCES OF LECTURERS )

Yazar : Rukiye ÇELİK  Şerife Alev UYSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 985-1005
311    719


Özet
Her ne kadar insan ilişkilerinde var olan yıldırıcı davranışları mobbing olarak ilk tanımlayan Dr. Heinemann olsa da; mobbing en eski kültürlerde de grup içi şiddet şeklinde görülmektedir. İşletme literatüründe mobbing, kişiye amirleri ya da iş arkadaşları tarafından uzun bir süre sistematik bir biçimde uygulanan kötü muameledir. Bu çalışmada akademisyenlerin yaşadığı mobbing araştırılmıştır. Eylem araştırması olarak desenlenen çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yoluyla araştırmacılar tarafından mobbingi tecrübe ettiği bilinen akademisyenler ile görüşülmüş ve elde edilen veriler deşifre edildikten sonra içerik analizi ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Sonuçta; görüşmecilerin güç kullanarak baskı uygulamayı, itaat istemeyi, küfür etmeyi, açık aramayı, marjinalleştirmeyi ve yasal olmayan iş yaptırmayı mobbing olarak tanımladığı görülmüştür. Mobbing yapan kişilerin hırslı, kindar, kıskanç, ailesinde otorite eksikliği yaşayan ve yönetimsel becerilerden yoksun oldukları ve bu yüzden mobbing uyguladıkları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmayı diğer mobbinle ilgili olan çalışmalardan farklı kılan özellik, bir eylem araştırması olarak desenlenmesidir. Dolayısıyla akademisyenlerin hangi davranışları mobbing olarak algıladıkları, bunların nedenleri ve çözümlerine ilişkin görüşleri derinlemesine incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mobbing, akademisyenler, eylem araştırması.

Abstract
Although it is the first time that mobbing has been described as a daunting behavior in human relations. By Dr. Heinemann; mobbing is also seen in the oldest cultures as violence within the group. In the business literature, mobbing is an ill-treatment that has been systematically applied to a person for a long time by supervisors or co-workers. In this study, the mobbing experienced by the academicians was searched. A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the study designed as an action research. Through objective sampling mobbing has been discussed with known academics lived mobbing. The obtained data were analyzed by content analysis method after transcription. As a result it has seen interviewer described using the force as apressure, asking obey, swearing, looking for error, marginalizing and commiting unauthorized work as a mobbing manner. It has emerged persons are ambitious, vindictive, jealous, lack of family authority, and lack of managerial skills have mobbed at work. so it can be said that these elements are caused by mobbing. The feature that distinguishes this work from other mobbling related works is figured as action research. Therefore, what the academicians call mobbing, the causes of the mobbing behavior and the proposals for the solutions are investigated in depth.

Keywords
Mobbing, academicians, action research.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri