• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMİKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
(DYNAMICS OF POVERTY AND INCOME INEQUALITY: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS ON SELECTED EUROPE AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES )

Yazar : Ayşe DURGUN KAYGISIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 161-174
592    874


Özet
Bireylerin temel gereksinimlerini karşılayamaması ya da temel gereksinimlerini karşılasa bile toplumsal seviyenin gerisinde kalmak olarak tanımlanan yoksulluk, aynı zamanda kaynak yetersizliğinden de kaynaklanmaktadır. Gelirin, bireyler, gruplar ve bölgeler arasındaki dağılımında oluşan farklılıklar ise gelir eşitsizliği olarak tanımlanmaktadır. Gelir eşitsizliği nüfusun tamamını içermesi nedeniyle yoksulluktan daha kapsamlı bir kavramdır. Ancak yoksulluk ve gelir dağılımı hem doğrudan hem de dolaylı olarak birbirleriyle ilişki içerisindedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik arttıkça, yoksulluk oranı da aynı şekilde artar. Sağlık harcaması, eğitim, istihdam düzeyi, demografik yapı, sosyoekonomik geçmiş, gelir düzeyi, enflasyon ve ekonomik krizler ve globalleşme gibi yoksulluğu ve gelir dağılımını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin temel problemleri arasında yer almaktadır. Toplumsal refah düzeyini arttırmak için gelirin adaletli bir şekilde dağılımı gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı yoksulluk ve gelir dağılımı ilişkisini açıklayarak bunlara temel oluşturan dinamikleri belirlemektedir. Bu amaçla 2000-2016 dönemi için seçilmiş Avrupa -Merkez Asya bölgesi üst-orta gelir grubu ülkelerinde yoksulluk ve bileşenleri üzerine dinamik panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yoksulluk ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişki pozitif ve istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Gelir eşitsizliğindeki artış yoksulluğu da arttırmaktadır. Bunun yanı sıra nüfus yoğunluğu, işsizlik oranı ve döviz kurunun yoksulluğu pozitif, milli gelir, enflasyon ve sağlık harcamalarının ise yoksulluğu negatif olarak etkilediği tespit edilmiştir. GİNİ, Milli gelir, işsizlik, döviz kuru ve sağlık harcamalarının işareti beklenildiği gibi ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yoksulluk, gelir eşitsizliği, panel veri analizi, gini, büyüme

Abstract
Poverty, defined as the inability of individuals to meet basic needs, or to lag behind social inclusion, even if they meet basic needs, is also due to lack of resources. Differences in income distribution, between individuals, groups and regions are defined as income inequality. Income inequality is a more comprehensive concept than poverty because it covers the entire population. However poverty and income distribution are both directly and indirectly related to each other. As the unfairness of the income distribution increases, the poverty rate also increases. On the other hand, the improvement in income distribution has positive effects on poverty. There are many factors such as health expenditure, education, employment level, demographic structure, socioeconomic background, income level, inflation and economic crises and globalization affecting the poverty and income distribution. Inequity in income distribution and poverty are among the main problems of both developed and developing countries. In order to increase the level of social prosperity, income should be distributed fairly. The aim of this study, by explaining the relationship between poverty and income distribution and determine the dynamics that form the basis for them. For this purpose, in the selected period 2000-2016, dynamic-panel data analysis are made on poverty and its components in the Europa-Central Asia's upper-middle income group countries. According to the analysis results the relationship between poverty and income inequality was found out positive and statistically significant. The increase of income inequality also increases poverty. In addition to this, it was detected that poverty is affected positively by population density, unemployment rate and exchange rate and affected negatively by national income, inflation and health expenditures. The signal of GINI, National income, unemployment, exchange rate and health expenditures were found meaningful statistically as expected.

Keywords
Poverty, income inequality, panel data analysis, gini, growth.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri