• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


DONALD JOHN TRUMP ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN SİYASETTE KADINA YÖNELİK AYRIMCI SÖYLEM ÖRNEKLERİ
(THROUGH DONALD JOJN TRUMP SAMPLE DİSCRİMİNATORY DİSCOURSE AGAİNST WOMEN İN POLİTİCS )

Yazar : Hakan ALP    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 453-466
504    1173


Özet
Makalemiz kapsamında 20 Ocak 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına seçilen Donald John Trump’ın 1980’lerde başlayan iş hayatından Amerikan Başkanı olması süreci dâhil yaptığı konuşmalarından hareketle, özellikle kadınlara yönelik kullandığı nefret söyleminin özelliklerini analiz etmek amacıyla söylem analizi yapılmıştır. Söz konusu analiz kapsamında Trump’ın değişik zamanlardaki konuşma metinleri; doğal dil kullanımı, retorik unsurları ve ele aldığı gündem konuları açısından incelenmiştir. Ulaştığımız veriler sistematik bir biçimde düzenlenmiş ve karşılaştırma yapılarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Siyasal iletişim çerçevesinde özellikle kamuoyu önderlerinin ve siyasal liderlerin kullandığı dil etki alanı açısından çok önemlidir. Dünya siyasetinde, siyasal yelpazenin tüm tarafındaki parti ve ideolojiler açısından siyasal liderler partileriyle özdeşleşmişlerdir. Dolayısıyla siyasal liderin söylemi, partinin hedef kitlesi seçmeleri için çok önem taşımaktadır. Ayrıca söz konusu lider karakteristik açıdan popüler ve karizmatik özellikler taşıyorsa hedef kitle üzerindeki etkisi de ona paralel olarak artmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde, siyasetçilerin nefret söylemi pratiklerindeki hedefleri, o toplumda hangi grup ve kişilerin ayrımcılığa maruz kalmalarına bağlı olarak değişmektedir. Ancak zihniyet yapıları, tutum ve davranışları, motivasyonları, ideolojilerini besleyen ve meşru kılan ortam değişmemektedir. Amerika’nın dünya siyasetine ve ekonomisine yön verme, gündem belirleme gücü dikkate alındığında, Donald Trump’ın makalemizde örneğine sıklıkla rastlayacağımız kadına yönelik ayrımcı, ötekileştirici ve aşağılayıcı söyleminin yaratabileceği tahribatın boyutunun çok önemli olduğu ortadadır.

Anahtar Kelimeler
Siyasal Dil, Siyasal Söylem, Söylem Analizi, Nefret Söylemi, Trump

Abstract
Based on the hate speeches made by Donald John Trump, who was elected President of the United States on January 20, 2017, including the process of being president of the United States from business life that began in the 1980s, discourse analysis was conducted in order to determine the characteristics of the language used especially for women. In the context of this analysis, Trump's speech texts at different times; the use of natural language, the rhetorical elements, and the agenda topics discussed. The findings we have arrived at have been systematically organized and benchmarked. In terms of political communication, the language used by public leaders and political leaders is very important for the domain of influence. They are identified with political leaders in terms of parties and ideologies across the political spectrum. Therefore, the discourse of the political leader is very important for the party to choose the target audience. In addition, if the leader in question has popular and charismatic characteristics in terms of personality, the effect on the target group increases in parallel with it. In different parts of the world, the goals of politicians in hate speech practices vary depending on which groups and individuals are exposed to discrimination in that society. However, the environment that nourishes and legitimizes mentality structures, attitudes and behaviors, motivations and ideologies does not change. When America's world politics and economy are taken into consideration and the power of setting the agenda is taken into consideration, the dimension of the destruction that discriminatory and humiliating discourse to the woman we often encounter in Donald Trump's article is very important.

Keywords
Political Language, Political Discourse, Discourse Analysis, Hate Speech, Trump
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri