• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KAMU ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
(ATTITUDES OF PUBLIC OFFICIALS REGARDING IN-SERVICE TRAINING: EXAMPLE OF ISPARTA PROVINCE )

Yazar : Mürşit IŞIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 688-704
403    727


Özet
Çağımız teknolojisi hızla değişirken bu değişmelerden günümüz kurumları ve bireyleri de etkilenmektedir. Özellikle 2000 sonrasında üç boyutlu metal yazıcısı, yapay embriyolar, akıllı şehirler, yapay zekâ gibi pek çok önemli gelişme günlük yaşamda ve devletin sunduğu hizmetlerde köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Kamu yönetimi alanını da etkileyen bu değişim ve gelişmeler, kamunun sahip olduğu insan kaynağı ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını daha önemli hale getirmiştir. Bu doğrultuda hizmet içi eğitim, bireylerin ve kamu hizmeti sunan çalışanların yaşanan değişikliklere ayak uydurmasını sağlayacak en önemli araçtır. Kamu çalışanlarının yaşanan değişime ayak uydurabilmeleri ve yaptıkları iş ile ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri için sundukları hizmet ile ilgili güncel eğitimler almaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin yoluysa hizmet öncesinde ve hizmet esnasında verilen hizmet içi eğitim programlarıdır. Bu bağlamda hazırlanan çalışmada, Isparta ilinde görev yapan kamu çalışanlarının genel olarak verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmada, kavramsal ve kuramsal çerçeve ele alınarak, Isparta ili ölçeğinde uygulanan anket verilerinden elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde katılımcıların hizmet içi eğitime katılan eğiticiler, verilen hizmet içi eğitim, eğitimle ilgili yapılan organizasyon ve eğitim sonrası kazanımlara karşı olumlu baktıkları ve hizmet içi eğitim alan kamu çalışanlarının yaşı arttıkça belirtilen alt kategorilere ilişkin görüşlerinin negatife doğru yöneldikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hizmetiçi Eğitim, Kamu Yönetimi, Kamu Çalışanları, Tutum, Isparta.

Abstract
Today’s institutions and individuals are also affected by the changes while the age of our technology has rapidly been developing. Especially after 2000’s, various significant developments such as 3D metal printer, artificial embryos, smart cities, artificial intelligence have caused many fundamental changes on daily lives and services offered by the government. These changes and developments also affecting the public administrations have made the efficient and productive use of public resources and natural resources of the public more important. Accordingly, in-service training is the most essential tool of making public officials and individuals adopt to changes. In order for public officials to keep pace with the changes and improve their knowledge and skills regarding their responsibilities, they are required to take updated training events in respect to the services they offer. The way to do that is the in-service training programs provided before and during the service. In the study prepared within this context, the attitudes of public officials in Isparta province regarding in-service training were generally tried to be measured. In the research, the findings obtained from the survey data applied in Isparta were evaluated by taking conceptual and theoretical frame into account. As a result of the study, it is seen that the participants have a positive attitude towards in-service training, trainers, organizations regarding the training and acquisitions of the training. Moreover, it is highlighted that opinions of public officials receiving in-service training regarding stated sub-categories tends towards negative as they get older.

Keywords
In-Service Training, Public Administration, Public Officials, Attitude, Isparta
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri