• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PODCAST TASARIMINDA ARCS-V MODELİ KULLANIMI: MOTİVASYONEL TAKTİK SEÇİMLERİ
(USİNG ARCS-V MODEL İN FOREİGN LANGUAGE EDUCATİON PRESERVİCE TEACHERS’ PODCAST DESİGN: SELECTİONS OF MOTİVATİONAL TACTİCS )

Yazar : İlker YAKIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 520-541
343    715


Özet
Alanyazında eğitimsel materyallerin tasarımlarında öğrenenlerin motivasyon ihtiyaçlarını karşılamak için motivasyona yönelik farklı modeller ve teoriler geliştirilmiştir. Dikkat, ilişki, güven, doyum ve eylem kategorilerinden oluşan ARCS-V motivasyon modeli de motivasyona dayalı tasarım süreçlerine ilişkin teorik bir çerçeve sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da yabancı diller eğitimi bölümünde öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarının (n=40) eğitimsel materyal olarak podcast tasarımlarında ARCS-V Modeli çerçevesinde yer verdikleri motivasyonel taktikleri belirlemek ve bu taktikleri neden seçtiklerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninin kullanıldığı çalışmada veriler açık uçlu anketler (n=40), yarı yapılandırılmış görüşme formları (n=6) ve geliştirilen podcast kayıtları ile toplanmıştır. İçerik analizi ve betimsel istatistik yöntemleriyle analiz edilen verilerden elde edilen bulgular frekans dağılımları ile temaları yansıtacak şekilde podcast ve görüşme kayıtlarından alınan alıntılar ile sunulmuştur. Çalışma bulgularına göre öğretmen adayları podcast tasarımlarında modelde yer alan tüm kategoriler için farklı tür ve yapılarda motivasyonel taktikler kullanmışlardır. Senaryo içerikleri, konuşma dili özellikleri, örnek araç, uygulama ve yaklaşımlar ile podcast içerisindeki diyalog yapıları en çok tercih edilen mativasyonel taktikler olmuştur. Elde edilen bulgular ışığında podcast yayıncılığı, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerine yönelik sonraki araştırmalar için öneriler getirilmiştir. Araştırmacılar sonraki çalışmalarda tasarım tabanlı araştırma desenlerinin ve deneysel çalışmaların sadece podcast tasarım süreci değil geliştirme, yayınlama ve dil öğretimi açısından etkililiğine yönelik değerlendirme araştırmalarına odaklanabilir.

Anahtar Kelimeler
ARCS-V Modeli, podcast, podcast tasarımı, motivasyon, motivasyonel taktikler

Abstract
In the literature, different models and theories for educational materials design have been developed to fulfill learners’ motivational needs. The ARCS-V Model comprised of Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction, and Volition establishes a theoretical framework for the design process based on motivation. The aim of the study is to explore motivational tactics and why these tactics based on ARCS-V Model for the podcast design were chosen by preservice teachers’ (n=40) from the department of Foreign Language Education. The qualitative case study design was used, and the data was gathered through open-ended questionnaire (n=40), semi-structured interviews (n=6), and podcast records. The data was analyzed using content analysis method and descriptive statistics and presented with frequency distributions and excerpts highlighting themes obtained from podcasts and interviews. According to the study results, different types and structures of motivational tactics for all categories in the model were used by preservice teachers in their podcast design. Scenario contents, features of colloquial language, examples of tools, applications, approaches, and dialogues in podcasts were the most preferred motivational tactics. In the light of the results, the suggestions for further studies were made regarding the podcasting, the process of design, development, and evaluation of the podcasts.In subsequent studies, researchers may focus on design-based research designs and evaluation studies on the effectiveness of experimental studies in terms of development, publishing and language teaching, not just the podcast design process.

Keywords
ARCS-V Model, podcast, podcast design, motivation, motivational
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri