• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI
(VILLAGE NAMES OF KORKUTELİ DISTRICT OF ANTALYA )

Yazar : Emine ATMACA  Özlem GÜZEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 304-328
379    995


Özet
Dil biliminde yer adlarını, bunların kökenlerini, anlamlarını ve kullanımlarını inceleyen bilim dalına yer adları bilimi (Rus. топонимия / топонимика, İng. toponymy, Alm. toponmie, Fr. toponymié) denir. Fransızcadan dilimize geçmiş bu bilim dalı, dil biliminin en ilgi çeken araştırma alanlarından biri olan ad biliminin (~onomastik) içerisinde yer alır. Yer adları biliminin folklor, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, etnoloji, jeoloji, botanik ve biyoloji gibi alanlarla doğrudan ilgisi vardır. Yapılan araştırmalar ve incelemelerin neticesinde Antalya ili Korkuteli ilçesinin köy adlarında göze çarpan en önemli özelliğin bölgedeki yer adlarının tamamına yakınının Türkçe kelimelerden oluşması ve -birkaç kelime hariç- neredeyse Anadolu’nun eski medeniyetlerine/kültürlerine ait hiçbir yer adının bulunmamasıdır. Bu durumun temel nedeni, Oğuzların kitleler halinde Anadolu’ya geldiklerinde iskân oldukları bölgeye ya kendi boy adlarını vermeleri ya da oba veya aşiretin başındaki beyin/reisin adını vermeleridir. Bu çalışmada, Antalya ili Korkuteli ilçesinin eski köy adları hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra ilçedeki köy adları köken, yapı ve anlam bakımından tasnif edilecektir. Korkuteli adının kökeni, anlamı ve ilçeye niçin bu adın verildiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca boy adlarından oba veya aşiretin başındaki beyin adından kaynaklanan orun adları hakkında tarihi verilerden hareketle bilgi/ler verilecektir. İlçede yaşayan kişilerin soyadlarında veya sülalelerin lakaplarında yer alan Oğuz boy adları hakkında da bilgi/ler verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Korkuteli, orun adı, köken bilgisi, anlam bilimi

Abstract
The name of places in the field of science that studies names, origins, meanings and uses of language in language science is known as (Rus. топонимия İng. toponymy, Alm. toponmie, Fr. toponymie). This French language scholar is part of the name science (onomastics), one of the most interesting research areas of language science. The science of place names has direct relevance to fields such as history, art history, sociology, anthropology, geography, archeology, ethnology, botanical, biology and folklore. Research and analysis of the result of the province of Antalya Korkuteli district of the village of striking most important formation characteristic of the close of Turkish words to all the place names in the region and -a few words except almost to the ancient civilizations of Anatolia / culture is the lack of any place belongs to. The main reason for this situation is that the Oghuzs, when they come to Anatolia as masses, either give their names to the area they are settled in, or give the name of the brain to the oba or the tribe. In this paper, after giving a brief information about the old village names of Korkuteli district of Antalya province, the village names in the province will be classified in terms of origin, structure and meaning. The origin of the Korkuteli name, its meaning and why it is given to the county will be emphasized. Then they will be informed about the names of the boys identified in the district and the names of the place coming from the name of the governors of the oba or the tribe. İnformation will also be given about the Oghuz boy names in the surnames of people living in the district or in the nicknames of the family line.

Keywords
Korkuteli, toponymy, etymology, semantics
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri