• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ARŞİV BELGELERİYLE CEBEL-İ BEREKET SANCAĞI’NDA 1915 YILINDAKİ ERMENİ TEHCİRİ
(ARMENİAN DEPORTATİONS İN 1915 İN THE ARCHIVE DOCUMENTS CEBEL-İ BEREKET SANJAK )

Yazar : Ebru GÜHER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 241-260
423    822


Özet
Ermeniler Anadolu topraklarında 9.yüzyıldan 18.yüzyıla kadar millet-i sadıka (sadık millet) olarak rahat, mutlu ve müreffeh bir hayat yaşamışlardır. Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımından etkilenen Ermeniler, devletin gücünün zayıfladığı dönemde isyanlar çıkarmaya başlamışlardır. Büyük devletler bu önemli coğrafyayı kontrolleri altında tutabilmek maksadıyla “Şark Meselesi” kapsamında azınlıkları özellikle Ermenileri kullanarak Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale edip onları kendi amaçları için araç olarak kullanmaya çalışmışlardır. Ermenileri ilk olarak kullanmaya çalışan Fransa, Osmanlı toprakları içinde kendilerinin himaye edeceği Katolik Ermenilerin oluşmasına öncülük ederken; Ortodoks Ermenileri Rusya, Protestan Ermenileri de İngiltere ve ABD kullanmıştır. Osmanlı Devleti’nde gerileme süreciyle baş gösteren siyasi, ekonomik ortam, şer güçlerin tahrik ve teşviki, Ermeni Kilisesi ve Patriğin çalışmaları ve nihayetinde misyonerlerin faaliyetleri Ermeni meselesinin büyüyüp gelişmesine sebep olmuştur. Anadolu topraklarında olumsuzluk yaşanan yerlerden biri de; Akdeniz’e açılan, önemli yolların geçtiği kavşak noktasında yer alan, doğal zenginlikleriyle coğrafi ve stratejik öneme haiz Cebel-i Bereket Sancağı’dır. Bu bölgenin önemini bilen Ermeniler, burada dış devletlerin özellikle Fransızların desteğiyle bölgeyi kontrol altına almayı amaçlamıştır. Özellikle 1909 Adana olayları ile bölgede yaşanan gerginlikler, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında da artarak devam etmiştir. Büyüyen isyanlar ve yaşanan birtakım olumsuzluklar üzerine Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı esnasında Tehciri Kanunu’nu çıkarmak zorunda kalmıştır. Ermeni tehcirinin uygulandığı yerlerden biri Cebel-i Bereket Sancağı ve civarıdır. Bölgede karışıklıklar çıkaran Ermeniler genellikle Suriye ve Halep bölgesine tehcir edilmiştir. Osmanlı Devleti Cebel-i Bereket Sancağı’nda tehcir kararını uygularken o günün şartlarına göre titizlikle her türlü tedbiri almaya çalışmıştır. Ermeni tehciri 20.yüzyıldan günümüze kadar dış devletler tarafından Türkiye’ye karşı yapılan asılsız suçlamaların kaynağını oluşturarak siyasi bir mesele haline gelmiştir. Bu asılsız suçlamalar dünya kamuoyunda Türkiye’yi zor durumda bırakmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada Cebel-i Bereket Sancağı’nda Osmanlı arşiv belgelerine atıfta bulunarak, tarihi çerçeve içerisinde Ermeni tehciri sırasında ve sonrasındaki uygulamalar ve olaylar yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ermeni Meselesi, İsyan, Tehcir, Cebel-i Bereket.

Abstract
Armenians loyal to the 18th century from the 9th century on Anatolian soil they lived a comfortable, happy and prosperous life. The Armenians, influenced by the nationalist movement that was spread by the French Revolution, started to rebel during the period when the power of the state weakened. In order to keep this important geography under control, the great states tried to interfere with the internal affairs of the Ottoman State and use them as a tool for their own purposes by using minorities, especially Armenians, within the scope of the "Eastern Question". While France, which was trying to use the Armenians for the first time, pioneered the formation of Catholic Armenians to be patronized within the Ottoman lands; Orthodox Armenians used Russia, Protestant Armenians used England and USA. The political and economic environment in the Ottoman Empire, which started with the decline process, the incitement and incitement of the evil forces, the work of the Armenian Church and the Patriarch, and eventually the activities of the missionaries caused the Armenian issue to grow and develop. One of the places where the Anatolian soil is negatively affected; It is Cebel-i Bereket Sanjak which is located at the junction of the important roads that open to the Mediterranean and has geographical and strategic importance with its natural riches. The Armenians, who knew the importance of this region, intended to control the region with the support of the foreign states, especially the French. Especially in 1909 Adana events and tensions experienced in the region continued during the years of the First World War and the National Struggle. During the First World War, the Ottoman Empire was obliged to publish the Deportation Law on growing rebellions and a number of negativities. One of the places where the Armenian deportation is practiced is Cebel-i Bereket Sanjak and its vicinity. The Armenians, who made confusion in the region, were generally deported to the Syrian and Aleppo regions. The Ottoman State tried to take all kinds of precautions according to the conditions of the day while applying the deportation decision in the Sanjak of Cebel-i Bereket. Armenian deportations by foreign states from the 20th century until today, creating the source of the unfounded accusations made against Turkey have become a political issue. This baseless accusations aims to leave Turkey in the lurch in world public opinion. In this study, the Cebel-i Bereket Sanjak was found to be a reference to Ottoman archival documents and interpretations of events and events during and after the Armenian deportation within the historical framework.

Keywords
Armenian İssue, Rebellion, Resettled, Cebel-i Bereket.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri