• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ: COĞRAFİ BÖLGE BELEDİYE BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ
(LOCAL GOVERNMENT UNİONS İN TURKEY: A RESEARCH AND MODEL PROPOSAL ON GEOGRAPHİCAL REGİON MUNİCİPALİTY UNİONS )

Yazar : Onur Kemal YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 731-752
386    743


Özet
Türk yerel yönetim sisteminde bütçeleri, yetkileri ve konumları ile en öne çıkan kamu idareleri belediyelerdir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin imar edilmesinde, sorunlarının çözülmesinde ve geleceklerinin kurgulanmasında oldukça geniş bir sorumluluğa sahiptirler. Bu kapsamda belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi önemli bir kazanım olarak görülebilir. Türk yerel yönetim sisteminde bu alanda bir düzenleme olarak yerel yönetim birlikleri dikkat çekmektedir. Yerel yönetim birlikleri arasında belediye birlikleri de bulunmaktadır ve bunlar içinde bölgesel ölçekte faaliyet gösteren coğrafi bölge belediye birlikleri mevcuttur. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırma sırasında tarama modeline bağlı monografi yöntemi kullanılmıştır ve Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) coğrafi bölge belediye birlikleri arasında en geniş ölçekte çalışma yapan birlik olduğu görülmüştür. MBB tarafından üye belediyelerine danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verildiği, üye belediyeler arasında işbirliğinin teşvik edildiği, belediyelere yönelik olarak vizyon kazandırıcı çalışma guruplarının oluşturulduğu ve başarılı belediyelerin ödüllendirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de coğrafi bölge belediye birlikleri yapılanmasının, belediyelerde hizmet kapasitesinin geliştirilmesinde bir potansiyele sahip olduğu; ayrıca bu birliklerin nitelik ve nicelik yönünden daha da geliştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Konuyla ilgili olarak bu çalışma kapsamında coğrafi bölge belediye birliklerinin daha kurumsal hale getirilmeleri ve bünyelerindeki belediyelere daha etkin seviyede yol gösterici olabilmeleri için bir model önerisi sunulmuştur. Model önerisi, mevcut ve yeni kurulacak coğrafi bölge belediye birliklerinin çalışma esaslarını düzenlenmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetim Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri, Bölge Belediye Birliği, Belediye Birliği.

Abstract
In Turkish local administration system, municipalities are the most prominent public administrations with their budgets, authorities and positions. Therefore, municipalities have a wide responsibilities in developing of cities, solving their problems and building their futures. In this context, the development of service capacities of municipalities can be seen as an important gain. Local government unions are noteworthy too in the Turkish local government system. There are also geographic region municipal unions operating on a regional scale. The Marmara Municipalities Union (MBB) was examined as a geographic region municipal union in this study. It has seen that MBB is providing consultancy and education services to member municipalities, encouraging cooperation among them, creating vision projects for them and also rewarding successful municipal activities. In this context, MBB functions as a qualified geographic regional municipal union and is a remarkable example. It was concluded that, the geographic region municipal unions have a potential for the development of service capacities of municipalities. Also, these units could be further more improved in terms of quality and quantity. So, within the scope of this study, a model proposal has been presented in order to make the geographic regional municipal unions more institutionalized and guiding the municipalities at a more effective level.

Keywords
Local Government Union, Municipality Union, Regional Municipality Union.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri