• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GÜNDAY’IN ZİYAN ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİ: ASKERİ SÖYLEMLERİN AKTARIMINDA İDEOLOJİK BAĞLAMIN TEMSİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE FRENCH TRANSLATION OF HAKAN GÜNDAY'S NOVEL ZİYAN: EVALUATION OF THE REPRESENTATION OF IDEOLOGICAL CONTEXT IN THE TRANSFERENCE OF MILITARY DISCOURSES )

Yazar : Ceylan YILDIRIM    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 208-231
476    758


Özet
Kültürel bir değer olan politika, ülkelerin tanınırlığında, temsil edilmesinde ve dışa açılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, politik söylemlerin veya politik metinlerin çevirilerinde, yazarın niyetinin ve ideolojisinin manipüle edilmeden aktarılması doğru bir temsilin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Günday’ın Ziyan romanındaki askeri söylemler Fransızca çevirileriyle karşılaştırılarak, d’Amico’nun politik metinler çevirisinin analizinde kullandığı yöntemler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, yazarın ideolojisinin erek metinde nasıl temsil edildiğini ortaya koymak, bu çerçevede, çevirmenin ideolojisinin çeviriye etkisini ve erek kültürde farklı alımlamalara yol açabileceğini açığa çıkarmaktır. Çalışma, hassas bir konu olan politikanın, çeviriler aracılığıyla temsilinde dikkat edilmesi gereken hususları ele alması ve politik metinler çevirisinin, ardında neleri gizlediğini açığa çıkararak gerek çevirmenleri gerek okurları bu konuda bilinçlendirmesi bakımından önem arz etmektedir. Çalışma neticesinde, çevirmenin bazı eklemeler yapması ve anlamı güçlendiren kavramları tercih etmesiyle askeri söylemlerin daha vurgulu ve güçlü bir anlatımla aktarıldığı görülmüştür. Bazı çeviri analizlerinde, çevirmenin kendi ideolojisini yansıtarak anlatıya yorum kattığı ve bundan dolayı, yazarın söylemlerinde bazı farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, çevirmenin ideolojisinin, askeri söylemlerin çevirilerini etkilediği ve böylece erek kültürde farklı alımlamalara yol açabileceği anlaşılmıştır. Bu çalışmanın, çeviri alanıyla ve özellikle politik metinler çevirisiyle ilgilenen çevirmen ve araştırmacılara faydalı olması temenni edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
politik metinler çevirisi, ideoloji, Romuald d’Amico, Ziyan, askeri söylemler.

Abstract
The politics as a cultural value plays an important role in the recognition, representation and internationalization of countries. In this context, in the translation of political discourses or political texts, the transference of the author's intention and ideology without manipulation is of great importance in terms of ensuring an accurate representation. In this study, the military discourses in Günday's novel Ziyan were compared with their French translations and the translation examples were examined within the framework of the methods used by d’Amico in the analyze of the translation of political texts. The aim of the study is to reveal how the author's ideology is represented in the target text and to reveal how the ideology of the translator can influence translation and so lead to different reception in the target culture. The study is important in terms of discussing the issues that need to be considered in the representation of the politics through translations and raising translators and readers’ awareness by revealing what is behind the translation of political texts. As a result of the study, it was seen that the translator made some additions and preferred the concepts that strengthen the meaning. In some translation analyzes, it was observed that the translator added comments to the narrative by reflecting his own ideology, and therefore, some differences emerged in the author's discourse. In this context, it was understood that the ideology of the translator influenced the translations of military discourses which may lead to different reception in the target culture. It is hoped that this study will be useful for translators and researchers who are interested in translation and especially translation of political texts.

Keywords
translation of political texts, ideology, Romuald d’Amico, Ziyan, military discourses.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri