• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE IMAGE PERCEPTION AND HOSPITAL COMMITMENT OF HEALTHCARE CONSUMERS )

Yazar : Serkan DENİZ  Onur YÜKSEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 927-934
299    710


Özet
Bir örgütün toplum ve paydaşları tarafından nasıl görüldüğünü yansıtan kurumsal imaj, toplumun ve paydaşların örgüte ilişkin davranışları, tutumları ve kararları ile ilişki halindedir. Bireylerin hatta devletlerin bile çok önemsediği sağlık konusunda da tüketicilerin birçok davranışı, tutumu ve kararı kurumsal imaj algısı ile ilişki halindedir. Bu çalışma ile sağlık tüketicilerinin kurumsal imaj algısı ile hastane bağlılığı arasındaki ilişkinin özel hastaneler açısından ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, Eylül 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri İstanbul’da ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş bireylerden toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak için online anket yöntemi kullanılmış ve geçerli olan 386 adet anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Yapılan analizlerde tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve Spearman's korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kurumsal imaj algısı ile hastane bağlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Yine araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların kurumsal imaj algısının olumlu olduğu, hastane bağlılığı düzeyinin ise, orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kurumsal imaj algısının sağlık tüketicilerinin hastane bağlılığı ile olan ilişkisi ve olumlu kurumsal imaj algısının hastanelere sağladığı faydalar dikkate alındığında, hastane yöneticilerinin kurumsal imaj algısını arttırmaya yönelik uygulamalarda bulunması ve çalışmalar yürütmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal İmaj, Bağlılık, Sadakat, Sağlık, Hastane

Abstract
Corporate image, which reflects the way an organization is seen by society and stakeholders, is related to the behaviors, decisions, and attitudes of society and stakeholders. Consumers’ behaviors, decisions, and attitudes about the healthcare service, which has a significant importance for both the individuals and the government, are closely related to corporate image perception. This study aims to examine the relationship between corporate image perception and hospital commitment of healthcare consumers in the context of private hospitals. The study is done in September 2018 in Istanbul (Turkey), and the data are collected from individuals older than 18 years. In order to collect data, on-line survey method is used, and in total 386 valid survey forms are used in the analyses. In the analyses process, descriptive statistics and Spearman’s correlation analysis were performed. According to the results, there is a statistically significant, positive, and high correlation between corporate image perception and hospital commitment. Moreover, it is found that participants’ corporate image perception level is positive, and their level of hospital commitment is moderate. When the advantages of positive corporate image for hospitals is taken into account, together with the influence of corporate reputation on hospital commitment, it is recommended that hospital managers should focus on activities that increase corporate image perception.

Keywords
Corporate Image, Commitment, Loyalty, Health, Hospital
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri