• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI
(THE REFLECTIONS OF HURRIAN-MITANNIAN PARTNERSHIP ON ANCIENT NEAR EAST HISTORY )

Yazar : Ekrem MEMİŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 296-303
392    748


Özet
MÖ.3.Binyılın son çeyreğinden itibaren, Eski Doğu dünyasının en eski yazılı kayıtlarında Hurriler adıyla anılan bir halk grubundan bahsedilmeye başlanır. Hurriler’in asıl anayurtlarının neresi olduğu sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Bazı bilim insanları Transkafkasya’daki Kura-Aras bölgesini önerirken, diğer bir kısım bilim insanları da onların anayurdunun Doğu Anadolu olduğunu öne sürerler. Fakat onların anayurdu neresi olursa olsun, hem yerleştikleri bölgelerde hem de temasa geldikleri bölgelerde siyasi, askeri ve kültürel bağlamda derin tesirler bırakmışlardır. Onların mütecaviz ve yayılmacı bir halk oldukları, Hurri isimlerinin ve Hurri kültür unsurlarının Kuzey Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Doğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir alana yayılması ile de tasdik edilmiştir. Ancak bu kavim, MÖ.2.Binyıl ortalarından itibaren siyaseten pasivize olmuş görünmektedir. Bunun en önemli nedeni, Hurriler’in yaşadığı bölgelerin son derece savaşçı bir kavim olan Mitanniler tarafından istila edilmesidir. Hint-Avrupa kökenli bir kavim oldukları anlaşılan Mitanniler, kendilerine has savaş arabaları ile kısa sürede girdikleri bölgelerde egemenlik tesis etmişler ve bugünkü GAP Bölgesi merkez olmak üzere, güçlü bir devlet kurmuşlardır. Aslında bu devlet bir ortaklığa dayanmaktadır. Bu ortak yapımda idare edilen geniş halk kitlelerini Asya kökenli Hurriler oluştururken, idare eden ince elit tabakayı Hint-Avrupa kökenli Mitanniler oluşturmaktadır. Hurri-Mitanni ortaklığına dayanan bu devlet, MÖ.15.yüzyıl ortalarından MÖ.14.yüzyıl ortalarına kadar, Eski Yakın Doğu’nun en güçlü siyasi yapılarından biri olarak kabul edilmiştir. MÖ. 14. yüzyıl ortalarında Hititler tarafından yıkılan ve Hititler’e bağlı tampon bir devlet haline getirilen Mitanni Devleti, MÖ.1200’lerde cereyan eden Ege Göçleri’ne kadar, siyasi varlığını devam ettirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hurriler, Mitanniler, Hititler, Eski Yakın Doğu, Mitanni Göçleri.

Abstract
It begins to refer to a group of people called Hurrians from the last quarter of the 3rd Millenium B.C. in the oldest written records of Ancient Eastern World. There is no definite answer to the question of where the original homeland of the Hurrians is. While some scholars suggest the Kura-Aras region in Transcaucasia, some other scientists claim that their homeland is Eastern Anatolia. However, they have had a profound influence on political, military and cultural contexts both in the regions where they are located and related to. They have been confirmed by the fact that they are an aggressive and disseminated people with the spread of the names of Hurrians and the elements of the Hurrian culture to a wide area extending to North Mesopotamia, North Syria and Eastern Anatolia. However, this people seems to have been politically passive since the middle of 2nd Millenium B.C. The most important reason for this is that the regions where Hurrians lived are invaded by Mitannians who were extremely warlike people. Mitannians who are understood to be a people of Indo-European origin, established sovereignty in the territories in a short period of time with their own special chariots and they have founded a strong state, its center was GAP region in modern Turkey. In fact, this state is based on a partnership. In this co-production, while the widespread masses of people were formed by Hurrians of Asian origin, the thin elite layer was formed by Mitannians of Indo-European origin. This state based on Hurrian-Mitannian partnership was considered one of the strongest political structures of Ancient Near East from the mid-15th century B.C. up to the mid-14th century. Mitanni state, destroyed by the Hittites in the middle of the 14th century B.C. and became a buffer state connected to Hittites continued its political existence until Sea Peoples Migration which occured in 1200s B.C.

Keywords
Hurrians, Mitannians, Hittites, Ancient Near East, Mitannian Migration.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri