• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI
( THE THEMATIC CLASSIFICATION STUDY OF THE PLACES IN TURKMENISTAN )

Yazar : Savaş ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 826-839
305    725


Özet
Toplumların kültür hazineleri içerisinde önemli bir paya sahip olan yer adları, ait oldukları toplumların hafızalarını canlı tutar ve kültürün geçmişten geleceğe aktarılmasında önemli rol oynar. Etrafımızda gördüğümüz her bir dağ, dere, nehir, köprü, çeşme, kale vb. adı ile tanınır ve bu adla da tarihde yaşar. Ülkede egemen olan toplulukların etkisyle kimi zaman adları değişen Bu yapılar, halkın zihnȋ ve kültürel hafızasından izler taşıyan isimlerle adlandırılırlar. Türk toplulukları, göçebeliktan başlayarak yerleşik hayata geçene kadar ve geçtikten sonra da göç yolları da dâhil geçtikleri ve yerleştikleri yerlere anlamlı isimler vermişlerdir. Türkmenistan’ın tarihi geçmişi, Türkmenlerin menşei, Türkmenistan’da yaşayan kabile ve boy adlarını tespit etmede yer adları oldukça önemli bir işleve sahiptir. Türkmenistan’daki yer adları, Türkmenistan’ın sosyo-kültürel, ekonomik, tarihȋ, siyasȋ ve coğrafȋ özelliklerinin ortaya konulması bakımından önemlidir. Toponimler coğrafȋ yer adları çalışmalarını konu alan bir bilim dalıdır. Diğer bir deyişle toponimi dile ait bir çalışma alanıdır. Toponimi çalışmaarı bize artzamanlı ve eşzamanlı dilbilim çalışmaları konusunda konusunda fayda sağlar. Bu çalışmada Türkmenistandaki yer adları tematik olarak sınıflandırılmaya çalışılacaktır. Bu sınıflandırma çalışması Türkmenistan’da yayınlanan toponimi sözlükleri, coğrafya atlasları ve Türkmenlerden alınan bilgiler yardımıyla yapılacaktır. Türkmenistada yer adlarıyla yapılan çalışaların eksikliği bizi bu çalışmayı yapmaya teşvik etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkmenistan, yer adları, Türkmen Türkçesi

Abstract
Settlement names having an important place in the cultural treatures of societies keep alive the memories of their own societies and play an important role in the transfering of the culture from the past to the future. Every mountain, stream, river, bridge, fountain, castle and so on. is known by the name and lives in history. These structures, which are sometimes named after the influence of the communities that dominate the country, are called by the names that bear the traces of the people's mind and cultural memory. Turkish communities have given meaningful names to the places where they entered and settled, including migration routes, until they were settled into the settled life starting from nomadism. The history of Turkmenistan, the origin of the Turkmen, the names of tribes and tribes living in Turkmenistan have a very important function in determining the names. The place names in Turkmenistan are important in terms of revealing the socio-cultural, economic, historical, political and geographical characteristics of Turkmenistan. Toponymy is the science that has as its subject the study of geographical names or toponyms. As all other names, toponyms belong to languages. Toponym work enable us diachronically and syncronically linguistc study. In this study, place names in Turkmenistan will be classified as thematic. This classification work will be done with the help of toponimy dictionaries published in Turkmenistan, geography atlases and information obtained from Turkmens. The lack of works with place names in Turkmenistan has encouraged us to do this work.

Keywords
Turkmenistan, toponymy, Turkmen Turkish
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri