• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


E-DEMOKRASİYİ E-KATILIM ÜZERİNDEN OKUMAK: KAVRAMSAL BİR ANALİZ
(APPROACHING E-DEMOCRACY THROUGH E-PARTICIPATION: A CONCEPTUAL ANALYSIS )

Yazar : Erhan ÖRSELLİ  Erdal BAYRAKCI Niyazi KARABULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 108-126
669    1010


Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler yaşamın tüm alanlarını etkilediği gibi devlet vatandaş ilişkilerini, kamu yönetimlerini ve siyaset yapım sürecini de derinden etkilemiştir. Böylece 1990’lı yılların başında internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması sosyal ve kamusal yaşamın elektronikleşmesinin önünü açmıştır. Devletin sunduğu kamusal hizmetlerin online olarak tek taraflı vatandaşlara sunulması ve böylece devletin elektronikleşmesi ile başlayan arz yönlü süreç, vatandaşların da sürece birer aktör olarak katılabildikleri hem talep, istek ve beklentilerini hem de oluşturdukları içerikleri paylaşabildikleri iki yönlü bir sürece doğru evrilmiştir. Bugün artık internet, e-devlet, dijital devlet, e-demokrasi, e-katılım, e-oylama, e-vatandaş, e-belediye, akıllı kentler ve sosyal medya gibi kavramlar oldukça sık telaffuz edilmekte, kullanılmakta ve her geçen gün bu kavramlar yeni anlamlar da kazanmaktadırlar. Devlette ve kamu yönetimlerinde elektronikleşmenin gerçekleştiği dönemde, demokrasi olgusu da önüne “e” eki almış ve elektronik ortama taşınarak çağa ayak uydurmuştur. E-demokrasinin elbette demokrasinin de tam manasıyla tesis edilebilmesi için gerekli olan en önemli faktörlerden biri “katılım”dır. Nitekim katılımın temelinde yer alan, vatandaşların kamu görevlilerini seçme ve kendisini temsil etme görevini verme hakkı demokrasinin diğer ilkelerinin öncülü olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, e-demokrasi, e-katılım ve e-yönetişim kavramlarını analiz edip aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada öncelikle e-demokrasi kavramı ele alınmış, e-demokrasinin literatürdeki tanımlarına yer verilmiş, e-demokrasinin amacı ve uygulama alanlarına değinilmiştir. Ardından e-yönetişim bağlamında e-katılım kavramı ele alınmış, e-katılımın unsurları “e-katılımın aktörleri, e-katılımı etkileyen faktörler, e-katılım faaliyetleri, e-katılımın etkileri ve e-katılımın değerlendirilmesi” bağlamında incelenmiştir. Çalışma nitel bir yöntemle oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Demokrasi, Dijitalleşme, E-demokrasi, E-Katılım, E-Yönetişim.

Abstract
The developments experienced in information and communication technologies deeply affected the relations between state and citizens, public administration bodies and policy making processes as well as all areas of life. Thus, at the beginning of the 1990's, the widespread use of the internet opened the way for electronicization of social and public life. The process began with the one sided online provision of public services by the state to citizens and thus the electronicization of the state has evolved into a two-way process in which citizens can participate as actors in the process, and they can share their demands, wishes, and expectations as well as the content they create. Today, the concepts such as internet, e-government, digital state, e-democracy, e-participation, e-voting, e-citizen, e-municipality, smart cities, and social media are being pronounced continually and used very frequently and these concepts also gain new meanings day by day. In the period when the electronicization took place in the state and public administrations, the phenomenon of democracy took th prefix of "e" and so it kept the electronic era. One of the most important factors in e-democracy is "participation" in order for the democracy to be established with full certainty. Indeed, the right of citizens to participate in the processes of electing public officials and giving the right of representing themselves on the basis of participation is considered to be the premise of other principles of democracy. In this direction, the aim of this study is to analyze the concepts of e-democracy, e-participation, and e-governance and to analyze the relationship between them. In the study, the concept of e-democracy was first discussed, the definitions of e-democracy in the literature were expressed, and the aim and application areas of e-democracy were mentioned. Then, the concept of e-participation is examined in the context of e-governance and the elements of e-participation are examined in the context of "actors of e-participation, factors affecting e-participation, e-participation activities, effects of e-participation, and evaluation of e-participation". The study was formed by a qualitative method.

Keywords
Democracy, Digitalization, E-Democracy, E-Participation, E-Governance.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri